Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh smlouvy o výkonu funkce odborného a výkonného lesního hospodáře

3. 2. 2016

Sudomer_OLH_VYKON_CINNOSTI.docx

Smlouva o výkonu funkce odborného a výkonného lesního hospodáře

 

(§37 odst. 3 zákon č. 289/1996 Sb., zákon o lesích a § 1724 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), uzavírají tuto Smlouvu o poskytování služeb (dále jen "Smlouva"),

                                   

Uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel:

vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa:

Obec Sudoměř

se sídlem: Sudoměř č.p. 22, PSČ 29425

zastoupené : starostou obce MVDr. Jiřím Dvořákem

IČO:

DIČ:

 

a

Poskytovatel:

odborným lesním hospodářem:

Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o.

se sídlem: Mělnická 273, 29421 Bělá pod Bezdězem

zastoupené: jednatelem společnosti Ing. Stanislavem Bockem,

IČO: 27114643

DIČ: CZ27114643

 

 

 1. Předmět smlouvy

 

 1. Předmětem této smlouvy je výkon funkce odborného lesního hospodáře (dále OLH) podle ustanovení § 37 lesního zákona (č. 289/1995). Rozsah, prací úkonů a jiné činnosti spojené s výkonem této funkce podle této smlouvy je uveden v její příloze výčtem práv a povinností OLH. Dále pak výkonného lesního hospodáře. Rozsah, prací úkonů a jiné činnosti spojené s výkonem této funkce podle této smlouvy je uveden v její příloze výčtem práv a povinností.
 2. OLH byla udělena licence k činnosti odborného lesního hospodáře podle § 41 zákona č. 289/1996 Sb., o lesích v platném znění, rozhodnutím orgánu státní správy v Mladé Boleslavy, č. j. ŽP-221.4.9./10285/2011, ze dne 10.2.2011, osobou splňující podmínky pro udělení licence je vedoucí provozu Ing. Stanislav Bock.
 3. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění a navzájem se informovat o úkonech týkajících se lesů vlastníka.
 4. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že bude pro objednatele zajišťovat služby v lesním hospodářství na lesních pozemcích ve vlastnictví objednavatele. Zejména  zajišťovat poradenství v lesním hospodářství, technickou pomoc, metodické vedení, instruktáž k provádění prací. Pomoc, zajištění a provedení pěstebních prací a těžebních prací (obnova lesa, ochrana lesa a lesních kultur, výchova porostů, těžba a přibližování dřeva), zprostředkování prodeje dřeva, vypracování žádosti na příspěvky v hospodaření, pomoc při získávání dotací do lesního hospodářství. Dále bude spolupracovat při tvorbě nového Lesního hospodářského plánu. Při případných škodách zvěří bude jednat s vlastníky či nájemci honiteb. Seznam prací je uveden v příloze č.1., která je nedílnou součástí této  smlouvy.

5.    Místem poskytování služeb jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa v majetku objednatele.

 

 

 1. Práva povinnosti vlastníka lesa

 

 1. Vlastník lesa předává s podpisem této smlouvy OLH podklady potřebné pro řádný výkon funkce, zejména seznam lesních pozemků, vlastnický separát lesní hospodářské osnovy a protokol o jejím převzetí.
 2. Vlastník lesa uděluje OLH podpisem této smlouvy plnou moc ke všem právním úkonům, které jsou jako jeho práva a povinnosti vyznačeny v příloze č. 1 smlouvy. K dalším případným úkonům bude vždy vystavována samostatná plná moc, popřípadě dodatek ke smlouvě.
 3. Vlastník lesa oznámí výběr osoby OLH a datum uzavření této smlouvy místně příslušnému orgánu státní správy lesů v Mladé Boleslavi do 30 dnů od podpisu smlouvy.

 

 1.  Práva a povinnosti odborného a výkonného lesního hospodáře

 

 1. OLH se při výkonu své činnosti řídí pokyny vlastníka lesa, lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy a lesním hospodářským plánem. OLH je povinen upozornit vlastníka lesa písemně na zřejmou nevhodnost jeho pokynů a neúplnost / nesprávnost jím předaných podkladů, které by mohly mít za následek vznik škod, nesoulad se zákonem a zákonnými ustanoveními LHP. V případě, že vlastník lesa i přes upozornění na splnění pokynů trvá, neodpovídá OLH za případnou vzniklou škodu.
 2. OLH odpovídá za správnost jím navržených opatření, a případnou škodu, která by při jejich provedení v důsledku jeho návrhu vznikla.
 3. OLH je oprávněn pro svoji činnost použít jiných osob, náklady s tím spojené nese ze svých prostředků. Pokud tato osoba poruší smluvní závazek, odpovídá OLH stejně, jako by závazek porušil sám.
 4. OLH se zavazuje utajit znalosti a informace o vlastníkovi a jeho lesích, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím ukončení.
 5. Při skončení výkonu činnosti se OLH zavazuje vlastníkovy předat veškeré podklady týkající se vlastníkova lesa
 6. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost nutnou

k zajištění řádného poskytování služby a zejména mu pro tuto činnost včas předat veškeré potřebné informace a materiály, o které poskytovatel objednatele požádá, zejména platný lesní hospodářský plán, lesnické mapy.

 1. Objednatel má právo na provedení kontroly objemu a kvality provedených služeb, které jsou předmětem této smlouvy a objemu těženého a prodávaného dřeva. Zavazuje se seznámit poskytovatele písemně s výsledky provedené kontroly nejpozději do 5 dnů od provedené kontroly. O prováděných kontrolách je objednatel povinen vést písemné záznamy minimálně po dobu platnosti LHO.  
 2. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služby postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k poskytované službě. V případě   jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu škody způsobené porušením těchto povinností. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která bude způsobena tím, že se řídil pokyny objednatele, nebo tím, že mu objednatel předal chybné, nepřesné či neúplné podklady. Toto ustanovení platí pod podmínkou, že poskytovatel prokazatelně splnil svou povinnost podle bodu 1. této kapitoly.

    10.   Poskytovatel připraví objednavateli návrh hospodaření na budoucí rok, z kterého     budou zřetelné předpokládané náklady na činnosti, které je nutné provádět. Z návrhu bude zřetelné množství lesnických prací a jejich předpokládaný rozpočet: těžby, zalesnění, ožínání, výseků, oplocenek, nátěrů atd. Veškeré činnosti prováděné v lese budou předem odsouhlaseny zástupcem objednavatele. Poskytovatel se zavazuje, že jiný než odsouhlasený rozsah prací nebude provádět. Objednavatel není povinen za neodsouhlasené práce platit.

    11.   Poskytovatel je oprávněn při zpracování prací a při svých činnostech použít spolupracující osoby. V tomto případě však odpovídá objednateli ve stejném rozsahu jako by služby poskytoval on sám.

   12.   Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získal od objednatele v souvislosti s posykováním služby a zavazuje se zajistit, aby dokumenty předané mu objednatelem nebyly zneužity třetími osobami. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Poskytovatel zajistí splnění této povinnosti také třetími osobami.

    13. Poskytovatel se zavazuje, že povede pro objednatele výkaz realizovaných služeb a použitého materiálu včetně jejich rozsahu a množství a ceny. Zavazuje se tento výkaz pravidelně předávat objednateli. Minimálně však jedenkráte za 3 měsíce.

    14.               Poskytovatel má právo být písemně informován o prováděných kontrolách souvisejících s plněním služeb, které jsou předmětem této smlouvy. O výsledcích těchto kontrol má právo být písemně seznámen s výsledky kontrol a má právo se k nim vyjádřit.

     15. Poskytovatel si vyhrazuje přednostní právo na prodej dřeva za předpokladu souhlasu objednatele s prodejní cenou.

     16.  Práce provedené pro objednavatele budou objednavateli fakturovány. Splatnost faktur za provedené práce je 30 dní od vystavení. Podkladem pro fakturaci budou výrobně – mzdové listy s uvedením rozsahu provedených prací a cenou materiálu dodaného poskytovatelem.

     17. Fakturace prodaného dřeva – poskytovatel na základě dodacích listů a přejímek od  odběratele vystaví podklady k fakturaci za realizovaný prodej dřeva. Poskytovatel vystaví a předá podklady k fakturaci do 5 dnů od doručení přejímky poskytovateli od odběratele. Na základě podkladů dodaných poskytovatelem vystaví objednavatel fakturu za prodané dříví, kterou doručí poskytovateli. Splatnost faktur 30 dní od vystavení. Objednavatelem fakturovaná částka za prodané dřevo bude ponížena o odměnu poskytovateli dle odst. IV. článku 2 této smlouvy (100 Kč/m3). Dále může být fakturované částka po dohodě objednavatele a poskytovatele ponížena o náklady na těžbu, přiblížení a odvoz dřeva. V takovém případě poskytovatel nevystavuje objednavateli fakturu na tyto služby. V případě, odvozu dřeva z lesního majetku objednavatele společně s dřevem z majetku jiných vlastníků na jednom dopravním prostředku bude proveden výpočet ceny poměrnou částí, která bude úměrná dodanému množství dřeva konečnému odběrateli.

18. Objednatel může ve své režii a na své náklady zadávat prodej dřeva formou samovýroby. Plochy a dříví určené k prodeji formou samovýroby budou domluveny s dodavatelem. Náklady a příjmy spojené se samovýrobou jsou v režii objednavatele.

 

 

 

 1.  Cena za poskytované služby OLH, výkonné činnosti lesního hospodáře

 

 1. Odměna za výkon činnosti odborného lesního hospodáře pro lesy vlastníka se stanový součinem výměry lesa, dní výkonu v roce a sazbou 1,20 Kč na jeden hektar lesa a den vč. DPH Kč. Úhrada za výkon činnosti odborného lesního hospodáře jednorázově vždy na základě faktury vystavené poskytovatelem ke konci roku v němž výkon činnosti trval, se splatností do konce ledna roku příštího.
 2. Odměna výkonné činnosti lesního hospodáře je stanovena dle objemu prodaného dřeva a to součinem množství prodaného dřeva a sazby 100 Kč/m3.
 3. Při změnách právních předpisů či ekonomických podmínek se odměna způsobem odpovídajícím těmto změnám procentuelně přizpůsobí, přičemž každá změna musí být předem projednána mezi stranami a písemně oběma stranami odsouhlasena.

 

 1. Doba trvání smlouvy

 

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
 2. Vlastník lesa i OLH mohou smlouvu popřípadě zmocnění v ní udělené kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět (od smlouvy odstoupit).
 3. Výpovědní jednoměsíční lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
 4. Po skončení výpovědní lhůty je povinen OLH nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahovala, je však povinen provést opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící nedokončení činnosti.

 

 1. Ostatní ujednání

 

 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a lze ji měnit pouze písemnými dodatky, oboustranně písemně odsouhlasenými.
 2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývajícím ostatními platnými právními předpisy.
 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

 

 

V ……………….. dne:                                      V Sudoměři dne:

            Poskytovatel:                                                       Objednatel:

 

 

-----------------------------                                      ------------------------------------

Ing. Stanislav Bock                                             MVDr. Jiří Dvořák

 

 

 

 

 

Příloha č.1:

 

Odbornou činnost zajišťujeme v rozsahu:

 1. Vedení lesní hospodářské evidence -  vedení lesní hospodářské evidence, vedení evidenci vzniku holin,  nepřekročení výše těžeb, dodržování plnění předmětní úmyslné těžby do 40 let, dodržování zalesnění melioračními zpevňujícími dřevinami,
 2. Sledování  stavu  lesa, upozornění  na výskyt škodlivých činitelů a na jimi způsobené škody, návrh nezbytných opatření (§ 32 odst.1),
 3. Kontrola stavu porostů, příp. nutnost těžby nahodilé, vyznačení  kůrovcové hmoty k asanaci, souhlas k nahodilé těžbě,

d)   Vyhotovení  a zajištění žádostí za účelem čerpání dotačních titulů:

       - příspěvky na hospodaření od Středočeského kraje  (zalesnění, výchovné zásahy,  

  zajištění lesních   porostů, ekologicky šetrné technologie) - potvrzuje, že činnosti, na   

   které vlastník žádá finanční příspěvek, byly provedeny v souladu s lesním

  zákonem, lesním hospodářským plánem nebo osnovou,

  -poskytujeme vlastníku poradenskou pomoc v oblasti finančních příspěvků, při

   zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, 

   certifikace lesů,  

  -dotace od jiných organizací (zalesnění nelesních půd, zalesnění nelesních půd

   rychle  rostoucími dřevinami)

e)     Obnova lesa – navrhujeme vhodný způsob obnovy lesa, na základě průvodních

         dokladů kontrolujeme zda reprodukční materiál lesních dřevin je vhodný pro

         obnovu lesa a pro zalesňování, vyhotovujeme zalesňovací (obnovní) projekty a

         projekty zalesnění pozemků převáděných do pozemků určených k plnění funkcí  

         lesa,

f)      Dodržování plnění výchovných zásahů - doporučujeme vlastníku provedení

          výchovných zásahů, zabezpečujeme instruktáž k provedení prořezávek, po dohodě    

          vlastníkem umisťujeme a vyznačujeme těžby předmýtní a mýtní úmyslné,

 

Výkonnou činnost zajišťujeme v rozsahu:

Pěstební práce:  

- zalesnění dle zpracovaného projektu (vč. objednání sadebního materiálu)          

- příprava půdy před zalesněním

- ožínání pasek proti buření

- výsek plevelných dřevin

            - nátěry proti okusu zvěří (vč. materiálu)

            - výchovné zásahy do 40 let (prořezávky, probírky)

            - úklid klestu po těžbě

            - stavba oplocenek

            - chemická ochrana proti buření

 

Těžební činnost:

            - těžba a přibližování dřeva (v dlouhém, manipulace na sortimenty)

            - přibližování dřeva traktorem

            - přibližování dřeva koněm

            - odvoz a prodej dřeva