Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní čistírny odpadních vod

NÁRODNÍ  PROGRAM  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ

Výzva č. 11/2016  Domovní čistírny odpadních vod

 

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Podporována je realizace těchto opatření:

 • Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod
  v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení
  a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku,
  v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
 • V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 

Žádosti je možné podat v období od 01. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace. Žádosti budou administrovány průběžně, v pořadí, v jakém budou doručeny na Fond.

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.

 

Oprávnění žadatelé: Obce; dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 

Maximální výše celkové dotace na jeden projekt činí:

 

Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:

 • kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč;
 • kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč;
 • kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

 

 

Způsobilé výdaje

Veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním převodem a prokázány bankovním výpisem. Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené a musí být vzniklé
a uhrazené v období realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před dokončením projektu), nejdříve však po dni akceptace Žádosti, s výjimkou výdajů na projektovou přípravu, které mohou být uznány způsobilými výdaji, pokud vznikly a byly uhrazeny nejdříve po dni vyhlášení této Výzvy.

Daň z přidané hodnoty (DPH) může být způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.

Způsobilé jsou výdaje na:

- Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:

 1. Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního úřadu;
 2. Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:
 • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci
  a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody -  mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, která je k DČOV připojena; odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření);
 • Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém;
 • Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.
 1. Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů), např.:
 • Projektová dokumentace;
 • Zadávací dokumentace;
 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015;
 • Odborný posudek ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 1. Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu (nevztahuje se na povinnost kontroly jakosti vypouštěné odpadní vody dle povolení dle § 38 vodního zákona), pro zajištění udržitelnosti projektu (po dobu 10 let od ukončení realizace projektu) příjemcem podpory budou-li součástí pořizovací ceny DČOV. Nebudou-li tyto výdaje zahrnuty do ceny za pořízení DČOV, jejich úhradu zajistí žadatel z vlastních prostředků.

 

- Publicitu projektu, maximálně však 5 tis. Kč (bez DPH).

 

 

Podmínky pro poskytnutí podpory

Příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu
s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti.

Příjemce podpory uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, smluvní vztah (konkrétní forma smluvního vztahu podléhá rozhodnutí příjemce podpory) vymezující práva
a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory.

Příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých povolení k nakládání s vodami vztahujícímu se k předmětu podpory.

V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány.

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být zdůvodněna v odborném posudku.

Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků
u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV.

Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti. Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány) a případných revizí. Bude-li zjištěno neplnění deklarovaných technických parametrů uvedených v Žádosti, bude příjemce podpory vyzván k nápravě a k předložení aktualizované zprávy o provozu DČOV ve lhůtě stanovené Fondem.

Řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle strategických dokumentů: PRVKÚK , územní plán obce). Pro účely této výzvy je za řešené území považováno území celé obce či prostorově oddělené části obce.

Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je užívána k trvalému rodinnému bydlení (tj. zejména rodinný nebo bytový dům) a budovy ve vlastnictví dané obce, která není užívána za účelem dosahování zisku.

Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (je-li využívána vlastníkem trvale, viz čl. 13.1.8.1), objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost, popř. musí být v době podání Žádosti požádáno o změnu v katastru v souladu s uvedeným; toto ustanovení neplatí u objektů, jež jsou ve vlastnictví příslušné obce.

Žadatel odpovídá za to, že právo nakládat s nemovitostí dotčenou realizací projektu, není jejímu vlastníkovi omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz
k prodeji objektu, ke kterému je napojen předmět podpory, není předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu podpory nejsou na závadu.

Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek postupovat podle příslušného zákona o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách dle aktuálních pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 10 let od dokončení realizace projektu.

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit provádět kontroly podporovaného opatření na místě realizace (na základě smluvního vztahu s uživatelem) včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí lhůty udržitelnosti projektu; tím není dotčena povinnost majitele DČOV podle § 59 písm. k) vodního zákona.

 

Podpora je Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na bankovní účet příjemce podpory, a to na základě řádně doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů.

Finanční prostředky uvolňuje Fond po ukončení realizace projektu na základě předložené Žádosti
o uvolnění finančních prostředků, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu. K Žádosti o uvolnění finančních prostředků z Fondu musí příjemce podpory předložit pouze uhrazené faktury, jejichž proplacení prokáže doložením bankovních výpisů.

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Fondu.

Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou osobou za účelem prezentace projektů podpořených z Programu.

 

 

Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory

 1. K Žádosti:
  • Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
  • Soupis parcel dotčených realizací projektu;
  • Výpis z katastru nemovitostí z internetové aplikace (nazhlizenidokn.cuzk.cz);
  • Souhlas vlastníků nemovitostí, dotčených realizací projektu, včetně přesné identifikace nemovitosti, kde bude umístěn předmět podpory;
  • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, zpracovaný osobou s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, případně pro obor „vodohospodářské stavby“. Součástí odborného posudku je projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu jednoznačně definující navržená opatření a aktivity, a to v takovém stupni přípravy, který umožní potřebné posouzení navrhovaného opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí projektové dokumentace musí být mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření.
 2. K uzavření Smlouvy:
  • Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele;
  • Kopie povolení (případně doklad o projednání) příslušného vodoprávního úřadu
   k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a povolení k vypouštění odpadních vod k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému nakládání dle § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.); musí být opatřeno doložkou nabytí právní moci
  • Kopie provozního řádu DČOV (pokud nebyl předložen jako příloha k ohlášení).;
  • Kopie dokumentace k zadávacímu řízení (dle čl. 13.1.17) vč. platné smlouvy
   s dodavatelem stavby vč. položkového rozpočtu a/nebo faktury za dodávku a realizaci DČOV a souvisejících objektů, včetně činnosti pracovníka dohledu);
  • V případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových kopie dokladu o skutečnosti, že použitá DČOV je výrobek označený CE podle zvláštního právního předpisu (§ 11
   a 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně s doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • V případě DČOV dle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. (na ohlášení) kopie ohlášení stavby s podacím razítkem příslušného vodoprávního úřadu, přičemž je žadatel vždy povinen Fondu oznámit případné výhrady vodoprávního úřadu k ohlášení stavby.