Jdi na obsah Jdi na menu

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměř č. 01/2016,

7. 1. 2016

Obec Sudoměř

se sídlem: Sudoměř 22, 294 25 Katusice, IČ:00509175, ID dat. schránka: aaddbh

email: sudomer@tiscali.cz, tel.: 602 327 372

 

Návrh

Obecně závazná vyhláška

obce Sudoměř

č. 01/2016,

 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Sudoměř č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř schvaluje a vydává dne ………….2016 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Touto obecně závaznou vyhláškou se mění obecně závazná vyhláška obce Sudoměř za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze , a to takto:

 

  1. V ust. Čl. 7 odst. 1) a 2) se slova „§ 10b odst. 4)“ vypouští a nahrazují se slovy „§ 10b odst. 5)“.
  2. Text ust. Čl. 8 se vypouští a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Od poplatku za komunální odpad jsou nad rámec ust. § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeni poplatníci:

  1. ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
  2. ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu výkonu tohoto trestu
  3. kteří pobývají celoročně v zahraničí
  4. kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území obce Sudoměř (včetně osob hlášených na ohlašovně - na Obecním úřadě Sudoměř), avšak na území obce Sudoměř se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržují
  5. cizinci, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území obce Sudoměř povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, avšak na území obce Sudoměř se prokazatelně dlouhodobě (více jak šest /6/ po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) nezdržují
  6. vlastníci rodinného domu, bytu nebo stavby určené k individuální rekreaci nacházející se na území obce Sudoměř, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud je alespoň jeden z vlastníků hlášen k trvalému pobytu na území obce Sudoměř, a to v případě, že rodinný dům, byt nebo stavba určená k individuální rekreaci nejsou způsobilé k užívání z důvodů jejich stavebně technického stavu nebo nejsou fakticky v průběhu kalendářního roku k bydlení či rekreaci využívány.“

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……………..

 

 

 

 

                                              

                     Jan Kroupa                                                              MVDr. Jiří Dvořák

       místostarosta                                                                  starosta obce