Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice zadávání veřejných zakázek

3. 5. 2018

 

V Sudoměři dne 3.5.2018

č.j.: 14/3

Počet listů 8

 

 

Směrnice č. 1/2018

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

vydaná na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů souvisejících

 

 

 

 

Obsah:

Článek I.             Základní ustanovení

Článek II.            Veřejné zakázky malého rozsahu

Článek III.           Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Článek IV.          Dokumentace

Článek V.            Závěrečná ustanovení

 

Přílohy:

Příloha č. 1         Stručná rekapitulace způsobu zadání veřejných zakázek

Příloha č. 2         Náležitosti výzvy k zadání veřejných zakázek

Příloha č. 3         Náležitosti zprávy o veřejné zakázce

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Jan Kroupa starosta obce

Schválil a vydal:                zastupitelstvo obce Sudoměř

Schváleno a vydáno:        dne 3.5.2018

Platnost:                           dne 3.5.2018

Účinnost:                          dne 3.5.2018

 

Článek I.

Základní ustanovení

Tato směrnice je vnitřním předpisem obce Sudoměř, jakožto veřejného zadavatele, a upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

 

Článek II.

Veřejné zakázky malého rozsahu

 1. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne:
 • v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby hodnoty 2.000.000,-Kč bez DPH
 • v případě veřejné zakázky na stavební práce hodnoty 6.000.000,-Kč bez DPH.
 1. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu není obec povinna v souladu s ust. § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek realizovat v zadávacím řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, musí však dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti a ve vztahu k dodavatelům zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a neomezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci nebo v jiném státě, který má s Českou republikou či s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.
 2. Tato směrnice se nepoužije v případech, kdy je nutné při zadání v rámci projektu ucházejícího se o poskytnutí finanční pomoci v rámci jednotlivých Operačních programů a Iniciativ Evropských společenství nebo v rámci jiných dotačních či grantových programů použít postup stanovený pravidly příslušného Operačního programu či Iniciativ Evropských společenství nebo pravidly jiných dotačních či grantových programů, pokud by postup podle této směrnice byl v rozporu s těmito pravidly.

 

Článek III.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 1. Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahující 200.000,-Kč bez DPH:
 1. Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele úkony v rámci zadávání veřejné zakázky je: starosta obce.
 2. Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
 • výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či přímá objednávka plnění, a to i například e-mailovou formou; při tom starosta obce vychází z informací o trhu, místní znalosti, svých poznatků a zkušeností
 • rozhodnutí starosty obce na základě dodavatelem předložené či jinak dostupné aktuální nabídky (možno ustanovit hodnotící komisi)
 • uzavření smlouvy starostou obce (uzavřením smlouvy se v tomto případě rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem).
 1. Starosta obce je oprávněn rozhodnout o nepřidělení či zrušení veřejné zakázky, popř. odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné apod.).
 2. U těchto veřejných zakázek je možné postupovat i formou přímého nákupu v obchodě.
 3. O těchto veřejných zakázkách se nevede žádná zvláštní dokumentace.
 1. Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 200.001,-Kč bez DPH do 1.000.000,-Kč bez DPH:
 1. Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele úkony v rámci zadávání veřejné zakázky je: starosta obce, přičemž zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o výběru dodavatele a schvalovat uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
 2. Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
 • výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky (s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění), a to i například e-mailovou formou (tím není dotčena možnost, aby starosta obce rozhodl o zadání veřejné zakázky formou výzvy k účasti jím určeným dodavatelům a dále neurčitému počtu dodavatelů formou zveřejnění výzvy na profilu zadavatele či úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu)
  • výběr oslovených dodavatelů je v kompetenci starosty obce - starosta obce vyzve pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušenosti požadované plnění schopni řádně a včas dodat
  • text výzvy je v kompetenci starosty obce - výzva musí obsahovat náležitosti dle Přílohy č. 2 této směrnice
  • výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria), která však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona o zadávání veřejných zakázek; hodnotícími kritérii mohou být zjm.: technologické parametry díla, cena díla, záruka za dílo, termín plnění, záruční a pozáruční servis, výše budoucích provozních nákladů
  • doba pro podání nabídek dodavateli bude 10 až 20 dní, popř. delší
  • výzva bude vždy obsahovat možnost zrušení zadávacího řízení
 • starosta obce může jmenovat nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; v takovém případě komise posoudí a vyhodnotí došlé nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií - její závěry mají doporučující charakter; nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, komise nehodnotí a vyloučí je ze zadávacího řízení; z jednání komise musí být sepsán zápis
 • zastupitelstvo obce rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a o schválení příslušné smlouvy s vybraným uchazečem; zastupitelstvo obce si může přizvat odborníka v příslušném oboru ve vztahu k požadovanému plnění
 • starosta obce sdělí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky všem účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídky nebyly z posuzování vyřazeny, spolu se stručným odůvodněním výběru
 • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – smlouvu uzavírá starosta obce po jejím schválení zastupitelstvem obce (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky, pokud to pravidla stanovená zadavatelem ve výzvě připouští).
 1. Zastupitelstvo obce je oprávněno rozhodnout o nepřidělení či zrušení veřejné zakázky nebo zadávacího řízení, popř. odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné, dodavatelé nepředložili nabídky na zadavatelem požadované plnění apod.).
 2. O průběhu zadávacího řízení se vede jednoduchá spisová dokumentace, zahrnující veškerou dokumentaci včetně nabídek zaslaných jednotlivými uchazeči, objednávky či smlouvy apod.).
 1. Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 1.000.001,-Kč bez DPH do 2.000.000,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a od 1.000.001,-Kč bez DPH do 6.000.000,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce:
 1. Pověřenou osobou zadavatele oprávněnou činit jménem a na účet zadavatele úkony v rámci zadávání veřejné zakázky je: zastupitelstvo obce, přičemž starosta obce zajišťuje organizačně technické zabezpečení řízení o výběru dodavatele.
 2. Veřejná zakázka bude zadána následujícím způsobem:
 •  výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky v mezích požadavků zadavatele (s ohledem na okolnosti může obec zvážit, zda nevyzvat více dodavatelů) a uveřejnění výzvy na profilu zadavatele nebo na úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce obecního úřadu
  • výběr oslovených dodavatelů je v kompetenci zastupitelstva obce – vyzvat lze pouze takové zájemce, o kterých má zastupitelstvo obce věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušenosti požadované plnění schopni řádně a včas dodat
  • výzva musí obsahovat náležitosti dle Přílohy č. 2 této směrnice
  • výzva bude obsahovat rovněž údaje o kritériích, která jsou rozhodná pro zadání zakázky (hodnotící kritéria), která však nemusí být vymezena jako hodnotící kritéria podle zákona o zadávání veřejných zakázek; hodnotícími kritérii mohou být zjm.: technologické parametry díla, cena díla, záruka za dílo, termín plnění, záruční a pozáruční servis, výše budoucích provozních nákladů
  • doba pro podání nabídek dodavateli bude 10 až 30 dní, popř. delší, dle rozhodnutí zastupitelstva obce
  • výzva rovněž bude vždy obsahovat možnost zrušení zadávacího řízení
  • text výzvy schvaluje zastupitelstvo obce.
 • zastupitelstvo obce jmenuje nejméně tříčlennou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; z jednání komise musí být sepsán zápis
 • hodnotící komise posoudí a vyhodnotí došlé nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií - její závěry mají doporučující charakter; nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, komise nehodnotí a vyloučí je ze zadávacího řízení
 • zastupitelstvo obce rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií a o schválení příslušné smlouvy s vybraným uchazečem; zastupitelstvo obce si může přizvat odborníka v příslušném oboru ve vztahu k požadovanému plnění
 • starosta obce sdělí informaci o výběru nejvýhodnější nabídky všem účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídky nebyly z posuzování vyřazeny, spolu se stručným odůvodněním výběru
 • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – smlouvu uzavírá starosta obce po jejím schválení zastupitelstvem obce.
 1. Zastupitelstvo obce je oprávněno rozhodnout o nepřidělení či zrušení veřejné zakázky nebo zadávacího řízení, popř. odmítnutí nabídky (např. jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné, dodavatelé nepředložili nabídky na zadavatelem požadované plnění apod.).
 2. O průběhu zadávacího řízení se vede jednoduchá spisová dokumentace, zahrnující veškerou dokumentaci včetně nabídek zaslaných jednotlivými uchazeči, objednávky či, smlouvy apod.).
 3. Součástí dokumentace uvedené v písm. d) je stručná zpráva o veřejné zakázce, jejíž náležitosti jsou uvedeny v Příloze č. 3 této směrnice.
 1. U veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena sjednaná ve smlouvě přesáhne 500.000,-Kč bez DPH, je starosta obce povinen zajistit uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele ve smyslu ust. § 28 odst. 1) písm. j) zákona o zadávání veřejných zakázkách, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Stejným způsobem je starosta obce povinen zajistit zveřejnění všech změn a dodatků takovéto smlouvy, a to do 15 dnů od jejich uzavření.
 2. Pokud při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu obec zjistí, že je na segmentu trhu s požadovaným plněním nižší počet dodavatelů, než má být, dle výše uvedeného, vyzván, vyzve obec k podání nabídky všechny takové dodavatele.
 3. V mimořádných a odůvodněných případech, jakou jsou havárie, ohrožení života nebo zdraví občanů apod., může starosta obce zadat veřejnou zakázku přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být vždy řádně zhodnoceno a zdůvodněno na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

 

Článek IV.

Dokumentace

Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky budou výstupem zadávacího řízení následující dokumenty, které jsou nezbytné pro osvědčení dodržení zásad uvedených v ust. Článku II. odst. 2. této směrnice:

 1. dokumentace související s vedeným řízením a doklady o zveřejnění výzvy či smlouvy na úředních deskách či profilu zadavatele
 2. text výzvy požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky (např. zadávací dokumentace, pokud je zpracována)
 3. zdůvodnění případného vyzvání nižšího než touto směrnicí požadovaného počtu dodavatelů
 4. nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývají podmínky plnění nabízené dodavatelem
 5. stručná zpráva (záznam) o posouzení a hodnocení podaných nabídek
 6. rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky se stručným zdůvodněním
 7. smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, popř. vč. dodatků k ní (popřípadě objednávka).

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Změny či doplňky této směrnice nebo vydání nové směrnice podléhají schválení zastupitelstvem obce.
 2. Tato směrnice byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Sudoměř na jeho zasedání dne 3.5.2018 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

 

 

 

                                                     

___________________________

                                                                                                               Jan Kroupa

                                    starosta obce

 

 

 

 

Příloha č. 1

Směrnice obce Sudoměř č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

 

Stručná rekapitulace způsobu zadání veřejných zakázek

 

Hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH

Způsob zadání (minimální požadavky)

Výběr nejvýhodnější nabídky

Uzavření smlouvy

0 – 200.000

 

výzva 1 zadavateli – osloveného vybírá starosta

neformální výzva, objednávka – zajišťuje starosta

schvaluje starosta

schvaluje starosta

200.001 – 1.000.000

 

výzva min. 3 zadavatelům – oslovené vybírá starosta

+ lze výzvu uveřejnit na profilu zadavatele či úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu

formální výzva – text schvaluje starosta

schvaluje zastupitelstvo

schvaluje zastupitelstvo

1.000.001  – 2.000.000

(dodávky a služby)

1.000.001 – 6.000.000

(stavební práce)

výzva min. 3 zadavatelům – oslovené vybírá zastupitelstvo

+ nutno výzvu uveřejnit na profilu zadavatele nebo na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu

formální výzva – text schvaluje zastupitelstvo

doporučuje komise, schvaluje zastupitelstvo

schvaluje zastupitelstvo

 

 

 

 

Příloha č. 2

Směrnice obce Sudoměř č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

 

Náležitosti výzvy k zadání veřejných zakázek

 

Výzva k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 200.001,-Kč bez DPH musí obsahovat zejména:

 1. Identifikaci zadavatele
 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
 3. Místo a dobu plnění
 4. Požadavky na obsah zpracování nabídky (zjm. požadavek, aby veřejná zakázka byla realizována podle platných předpisů ČR, předložení nabídky a všech dokladů v českém jazyce)
 5. Požadavek na doložení těchto dokladů:
 • prokázání oprávnění k podnikání v oboru potřebném pro řádné plnění veřejné zakázky (např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) – při podání nabídky dostačuje prostá kopie, vybraný dodavatel musí před podpisem smlouvy předložit stejnopis dokladu nebo jeho úředně ověřenou kopii, ne starší 90 dnů
 • čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující podmínky (podepsané osobou oprávněnou jednat jeho jménem)
  • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; pro uvedené trestné činy nebyl pravomocně odsouzen ani žádný z členů statutárního orgánu dodavatele a v případě, že je členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, ani tato právnická osoba, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, ani osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;
  • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
  • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
  • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu a není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla;
 • čestné prohlášení dodavatele o tom, že je vázán celým obsahem předložené nabídky a že veškeré údaje, informace a doklady, které v nabídce uvedl, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti (podepsané osobou oprávněnou jednat jeho jménem)
 • případně další doklady nutné k doložení podmínek plnění veřejné zakázky dle rozhodnutí zadavatele

(v případě, že dodavatel bude mít formu sdružení více osob, musí výše uvedené doklady předložit každá z nich)

 1. Platební podmínky, příp. povinnost předložit návrh smlouvy (zadavatel neposkytuje zálohu, cena díla bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků)
 2. Způsob a místo podávání nabídek
 3. Dobu vázanosti dodavatele podanou nabídkou
 4. Hodnotící kritéria
 5. Další požadavky a podmínky zadavatele (nedostatečná informovanost, mylné chápání výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje dodavatele /uchazeče/ požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny; zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit bez udání důvodu; zadavatel má právo měnit rozsah veřejné zakázky; nabídku podává dodavatel /uchazeč/ bezplatně.)
 6. Možnost zrušení veřejné zakázky a zadávacího řízení v jakémkoli stadiu zadávacího řízení, a to až do doby podpisu smlouvy

Příloha č. 3

Směrnice obce Sudoměř č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

 

Náležitosti zprávy o veřejné zakázce

 

Zpráva o veřejné zakázce u veřejných zakázek v hodnotě od 1.000.001,-Kč bez DPH musí obsahovat zejména:

 1. identifikaci zadavatele
 2. vymezení předmětu veřejné zakázky
 3. identifikaci všech uchazečů, včetně nabídkové ceny
 4. identifikaci vybraného uchazeče
 5. identifikaci poddodavatelů vybraného uchazeče a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím poddodavatelů
 6. cenu sjednanou ve smlouvě
 7. odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
 8. identifikaci uchazečů, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení a stručné zdůvodnění jejich vyloučení
 9. důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno