Jdi na obsah Jdi na menu

OZV obce SUDOMĚŘ č. 2/2017 Požární řád obce

5. 4. 2017

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE SUDOMĚŘ

č. 2/2017

 

 

 Zastupitelstvo obce Sudoměř se na svém zasedání dne 7.3.2017 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)  a v souladu s § 10 písm. d)  a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato vyhláška obce Sudoměř upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

(1)  Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Sudoměř, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

(2)  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obce Sudoměř podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany dle výpisu z požárního poplachového plánu kraje Středočeského pro obec Sudoměř

 1. jednotka HZS Bělá pod Bezdězem, kategorie JPO I, se sídlem v Bělé pod Bezdězem,
 2. jednotka HZS Mladá Boleslav, kategorie JPO I, se sídlem v Mladé Boleslavi
 3. jednotka SDH Katusice, kategorie JPO III/1, se sídlem v Katusicích

 

 (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:

 1. pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
 2. pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu preventistu požární ochrany obce.

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

 1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
  1. pořádání kulturních a společenských akcí, kterých se účastní větší počet osob, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární hlídkou. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace obce.

 

 1. spalování zbytkové dřevní hmoty při lesních prací, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena JSDH. Konkrétní složení JSDH a počet osob bude součástí dokumentace obce.

 

 1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
  1. pálení čarodějnic, požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena požární hlídkou.

     Složení požární hlídky a počet osob bude zajištěn JSDH obce Sudoměř

 

 

 1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
  1. truhlárna Bačina Martin – č.p. 11, požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena hasícím práškovým přístrojem.

 

 1. Povinnosti právnických a fyzických osob

1. Právnické a podnikající fyzické osoby

Právnické a podnikající fyzické osoby musí zajistit, aby při všech činnostech byly respektovány zásady požární ochrany, stanovené obecně závaznými právními předpisy.

2. Fyzické osoby

Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou dány obecně závaznými právními předpisy.

 

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2 odst. 2 této vyhlášky.

 

 

 

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení

 

 1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
 2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v místě dislokace jednotky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

 

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

 

 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
  1. přirozené zdroje Vodní dílo Sudoměř
  2. umělé zdroje:
   1. hydrantová síť v obci  – přednostní pro hašení požáru
   2.  obecní požární nádrž
  3. víceúčelové zdroje
 2. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedeným v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje pro hašení požáru.
 4. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel) nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

Každá osoba je povinna ohlásit bezodkladně zjištěný požár nebo mimořádnou událost na tel. číslo 150 vlastním telefonem nebo z veřejného telefonu umístěného na návsi v Sudoměři.

 

 

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požární poplachu

 

     Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 1. signálem „POŽÁRNÍ  POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

     V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ“ – „HOŘÍ“ nebo mobilními telefony členům SDH Sudoměř.

 

 

 

 

 

Čl. 9

Síly a prostředky

 

     Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského kraje je uveden v čl. 2 odst. 2.

 

 

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................                                                  ...........................................

   MVDr. Jiří Dvořák                                                                        Jan Kroupa

      místostarosta obce                                                                      starosta obce                                     

 

 

kulaté razítko obce

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1: JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE SUDOMĚŘ  KATEGORIE, POČETNÍ STAV A VYBAVENÍ

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

Sudoměř

JPO V

11

5

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

PS 12

1

 

 

Příloha 2:

Seznam členů JSDH:

 

 1. Kroupa Jan VJ
 2. Vybíral Pavel VD
 3. Havelka Mirek VD
 4. Braslavec Pavel STR.
 5. Štros Jindřich STR.
 6. Svárovský Luboš HAS.
 7. Merta Jiří HAS.
 8. Štenc Marek HAS.
 9. Peterka Martin HAS.
 10. Štenc Václav HAS.
 11. Bačina Martin