Jdi na obsah Jdi na menu

Rozvaha k 31.12.2018

R O Z V A H A
sestavená k 31.12.2018
Obec Sudoměř; IČO 00509175; Sudoměř 54, 294 25 Sudoměř
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 17:01
Předmět činnosti:
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
1 2 3 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU
A K T I V A C E L K E M 36 720 814,17 5 559 929,65 31 160 884,52 31 709 382,11
A. Stálá aktiva 27 848 675,48 5 559 929,65 22 288 745,83 22 388 971,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 237 445,00 117 810,00 119 635,00 131 515,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2. Software 013
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 237 445,00 117 810,00 119 635,00 131 515,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
II. Dlouhodobý hmotný majetek 27 264 187,68 5 442 119,65 21 822 068,03 21 846 598,16
1. Pozemky 031 7 696 797,19 7 696 797,19 7 494 283,32
2. Kulturní předměty 032
3. Stavby 021 17 368 749,14 3 411 803,00 13 956 946,14 14 166 878,14
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 440 002,90 271 678,20 168 324,70 185 436,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 758 638,45 1 758 638,45
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
III. Dlouhodobý finanční majetek 261 954,80 0,00 261 954,80 261 954,80
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
4. Dlouhodobé půjčky 067
5. Termínované vklady dlouhodobé 068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 261 954,80 261 954,80 261 954,80
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
IV. Dlouhodobé pohledávky 85 088,00 0,00 85 088,00 148 904,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 85 088,00 85 088,00 148 904,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
B. Oběžná aktiva 8 872 138,69 0,00 8 872 138,69 9 320 410,15
I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Pořízení materiálu 111
2. Materiál na skladě 112
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby 139
II. Krátkodobé pohledávky 448 863,00 0,00 448 863,00 683 953,00
1. Odběratelé 311 61 918,00 61 918,00 300,00
2. Směnky k inkasu 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 86 945,00 86 945,00 83 653,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319
9. Pohledávky za zaměstnanci 335
10. Sociální zabezpečení 336
11. Zdravotní pojištění 337
12. Důchodové spoření 338
13. Daň z příjmu 341
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
15. Daň z přidané hodnoty 343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361
24. Pevné termínové operace a opce 363
25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369
26. Pohledávky z finančního zajištění 365
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375
30. Náklady příštích období 381 300 000,00 300 000,00 600 000,00
31. Příjmy příštích období 385
32. Dohadné účty aktivní 388
33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377
III. Krátkodobý finanční majetek 8 423 275,69 0,00 8 423 275,69 8 636 457,15
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jiné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244 4 055 839,29 4 055 839,29 4 055 422,47
5. Jiné běžné účty 245
9. Běžný účet 241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 4 367 436,40 4 367 436,40 4 581 034,68
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236
15. Ceniny 263
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261
BĚŽNÉ
Název položky
MINULÉ
1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU
P A S I V A C E L K E M 31 160 884,52 31 709 382,11
C. Vlastní kapitál 30 776 134,52 31 016 402,11
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 26 697 661,23 26 584 462,54
1. Jmění účetní jednotky 401 26 953 139,26 26 742 435,39
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4 866 571,36 4 964 076,54
4. Kurzové rozdíly 405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -5 122 049,39 -5 122 049,39
6. Jiné oceňovací rozdíly 407
7. Opravy předcházejících účetních období 408
II. Fondy účetní jednotky 0,00 0,00
6. Ostatní fondy 419
III. Výsledek hospodaření 4 078 473,29 4 431 939,57
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -353 466,28 198 112,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 4 431 939,57 4 233 827,07
D. Cizí zdroje 384 750,00 692 980,00
I. Rezervy 0,00 0,00
1. Rezervy 441
II. Dlouhodobé závazky 300 000,00 600 000,00
1. Dlouhodobé úvěry 451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455
5. Dlouhodobé závazky z ručení 456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457
7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 300 000,00 600 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472
III. Krátkodobé závazky 84 750,00 92 980,00
1. Krátkodobé úvěry 281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321
6. Směnky k úhradě 322
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 11 483,00
8. Závazky z dělené správy 325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
10. Zaměstnanci 331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
12. Sociální zabezpečení 336
13. Zdravotní pojištění 337
14. Důchodové spoření 338
15. Daň z příjmů 341
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
17. Daň z přidané hodnoty 343
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349
27. Krátkodobé závazky z ručení 362
28. Pevné termínové operace a opce 363
29. Závazky z neukončených finančních operací 364
30. Závazky z finančního zajištění 366
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374
33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375
35. Výdaje příštích období 383
36. Výnosy příštích období 384
37. Dohadné účty pasivní 389 84 750,00 81 458,00
38. Ostatní krátkodobé závazky 378 39,00
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
výkaz
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 5.2.2019 v 17:01
za období
ke dni
:
:
:
ROZVAHA (Bilance)
12/2018
31.12.2018
KEO-W 1.11.250 / UcU060p
Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00509175 Obec Sudoměř
R O Z D Í L Y
Aktiva celkem
Pasiva celkem
Rozdíl
31 160 884,52 31 709 382,11
31 160 884,52 31 709 382,11
0,00 0,00