Jdi na obsah Jdi na menu

Schválený závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018 obce Sudoměř IČ 00509175

se sídlem Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč)

 

 

Paragraf  Položka  Text                                                Schválený        Upravený           Plnění

                                                                                      rozpočet           rozpočet        k 31.12.2018

0000        1111        daň z příjmů fyz.osob pl.plátci      537.000,00       508.000,00                360.797,10

0000       1112        daň z příjmů fyz.osob pl.popl.      179.000,00           9.000,00        8.580,20    

0000       1113        daň z příjmů fy.osob srážkou        127.000,00       137.000,00                  33.833,04  

0000       1121        daň z příjmů právnických osob     510.000,00       339.330,00                310.319,14

0000       1211        daň z přidané hodnoty                   260.000,00       760.500,00                766.120,08

0000       1335        popl.za odnětí poz.pl.fun.lesa                  0,00         41.000,00                    40.933,40

0000       1340        poplatek za komunální odpad         48.000,00         59.150,00                    59.150,00

0000       1341        poplatek ze psů                                 5.000,00           2.950,00        2.950,00

0000       1381        daň z hazardních her                         9.000,00           9.000,00        8.887,40

0000       1382        zrušený odvod z loterií a VHP                 0,00           1.000,00               6,05                                             

0000       1511        daň z nemovitých věcí                  304.000,00       762.000,00                761.922,78

0000       2460        splátky půjč.prostř.od obyv.            60.000,00         63.000,00                    62.862,00

0000       4111        neinv.přij.transfery -volby                       0,00         59.836,50                    59.836,50

0000       4112        neinv.přij.transfera ze SR                45.000,00         47.500,00                    47.500,00

1031                       pěstební činnost                              40.000,00         64.000,00                    62.665,70

2310                       pitná voda                                                0,00           2.000,00        1.950,00

3399                       ost.zál.kultury, církví,..                     6.000,00                  0,00                      0,00

3612                       bytové hospodářství                        88.000,00       170.000,00                116.236,00

3613                       nebytové hospodářství                    20.000,00         20.000,00                      2.500,00                             

6171                       činnost místní správy                      20.000,00         74.000,00                    55.854,00

6310                       obecné příj. a výd.z fin.operací      15.000,00         17.000,00                      6.685,09

Příjmy celkem                                                         2.273.000,00               3.135.273,00                                              2.752.594,98

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Paragraf  Položka   Text                                                Schválený          Upravený                        Plnění

                                                                                        rozpočet            rozpočet           k 31.12.2018                                    

1031                       pěstební činnost                            120.000,00         158.000,00                   143.814,00

2212                       silnice                                              72.000,00                800,00                     0,00

2221                       provoz veřejné siln.dopravy           37.000,00                210,00                     0,00

2310                       pitná voda                                                0,00           20.000,00                       19.986,00

2321                       odvádění a čištění odp.vod                      0,00         156.500,00                   156.021,00

3341                       rozhlas a televize                            40.000,00                    0,00                         0,00                                          

3399                       ost.zál.kultury, církví a sd.pr.          62.000,00           88.807,00                       81.034,42

3419                       ost.tělovýchovná činnost                          0,00            9.000,00           6.933,00                                          

3612                       bytové hospodářství                      130.000,00           17.000,00                       16.016,00

3631                       veřejné osvětlení                           454.000,00         109.972,00                     44.737,00

3632                       pohřebnictví                                    21.000,00           21.000,00                         8.952,00

3722                       sběr a svoz kom.odpadů               351.000,00         187.000,00                   185.445,59

3745                       péče o vzhled obcí a veř.zeleň      390.000,00         205.990,00                   196.569,13

5212                       ochrana obyvatelstva                      25.000,00             5.000,00                  0,00

5512                       požární ochrana – dobr.část                     0,00           20.000,00                       17.157,00

6112                        zastupitelstva obcí                        191.000,00         238.000,00                   235.672,00

6115                        volby do zastupitelstev ÚSC                    0,00           26.670,00                       26.670,00

6118                        volba prezidenta republiky                      0,00           16.173,00                       16.173,00

6171                       činnost místní správy                    375.000,00      1.847.151,00      1.797.752,36

6310                       obecné příj. a výdaje z fin.oper.        5.000,00             5.000,00           3.916,20

6320                       pojištění funkčně nespecifik.                   0,00             3.000,00           2.400,00

 

Výdaje celkem                                                         2.273.000,00      3.135.273,00             2.959.248,70

 

 

                                                                                                                                                                                               

Saldo: Příjmy celkem – Výdaje celkem

Třída 8 – Financování – z běžného účtu                            0,00                     0,00                206.653,72

 

 

 

 

Obec v roce 2018 neprovozovala hospodářskou činnost, netvořila žádné účelové fondy a nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo obce dne 23.12.2017 schválilo rozpočet                na rok 2018 jako vyrovnaný, závazné ukazatele byly stanoveny dle platné rozpočtové skladby                       v odvětvovém třídění (paragrafy), schválený rozpočet na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce dne 30.12.2017.

 

Dotace v roce 2018:                                                                  příjem:                         čerpání: 

na výkon státní správy                                                            47.500,00 Kč               47.500,00 Kč

na volbu prezidenta republiky s UZ 98008                            16.173,00 Kč               16.173,00 Kč

na volby do zastupitelstva obce s UZ 98187                          26.670,00 Kč               26.670,00 Kč

 

Přijaté neinvestiční dotace byly vyčerpány v plné výši.

 

 

Dotace poskytnuté v roce 2018:

sponzorský dar Mysliveckému spolku Hrádek                                    10.000,00 Kč

sponzorský dar Mysliveckému spolku Katusice                                    6.000,00 Kč

sponzorský dar Valocarsu                                                                       5.000,00 Kč

                                                                                             

 

Inventarizace majetku

K 31.12.2018 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků dle Vyhl. č. 270/2010 Sb.,           o inventarizaci majetku a závazků, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fyzická i dokladová inventura byla provedena dle Plánu inventur ze dne 29.12.2018, Inventarizační zpráva za rok 2018 vyhotovena dne 31.1.2019. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, inventarizační komise nezjistila žádné závady při provádění inventarizace, neshledala žádné závady na vedení evidence majetku. Hmotný majetek je řádně užíván.

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Dne 7.6.2019 pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje provedly kontrolu hospodaření obce za rok 2018 s tímto výsledkem:

 

 

Při přezkoumání hospodaření obce Sudoměř za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.,              ve znění pozdějších předpisů

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených                        pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

  • Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. Obec neověřila zůstatek účtu 069 k rozvahovému dni.
  • Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.

 

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:

(§ 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C4) porušení  povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

 

  • Záměr obce prodat hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.

 

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.

(§10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

 

  • Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Sudoměř za rok 2018 je Přílohou           č. 1 k návrhu závěrečného účtu za rok 2018.

Přílohou č. 2 je Rozvaha sestavená k 31.12.2018.

 

 

 

Schválen zastupitelstvem obce dne:  25.6.2019

 

 

 

Vyvěšeno:  16.7.2019                                                                Jan Kroupa                                            

Sejmuto:     30.6.2020                                                       starosta obce Sudoměř