Jdi na obsah Jdi na menu
 


povolení pokácení ořešáku

13. 2. 2021

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 9, 294 25

 

 

č. spisu: 1/2021                                                                                            Obec Sudoměř

                                                                                                                      Sudoměř 9

č.j.: 4/1/2021/svar                                                                                          294 25

Vyřizuje: Svárovská

 

 

                                                                                                                      V Sudoměři 11.2.2021

 

                                                                       Usnesení

 

Obecní úřad Sudoměř (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), projednal ve správním řízení vedeném podle zákona a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost Obce Sudoměř, Sudoměř 9, 294 25, IČO 00509175, o povolení pokácení 1 stromu na návsi obce Sudoměř, parc.č. 516/1, k.ú. Sudoměř,  a dnešního dne rozhodl takto :

 

             

  1. V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona

 

povoluje

                     

žadateli pokácení:

 

1 ks ořešáku královského s obvodem kmene 129 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucího na pozemku parc.č. 516/1, k.ú. Sudoměř.

 

Strom, který je  předmětem tohoto rozhodnutí, je vyznačen  na situaci v grafickém měřítku vyznačeném na mapě, která je opatřena razítkem správního orgánu a podpisem oprávněné úřední osoby,  je  přílohou č.1 tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.

 

            Pokácení dřeviny je možno provést s ohledem na její nedostatečnou provozní bezpečnost po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, doporučujeme provést v období vegetačního klidu a mimo hnízdní dobu ptactva.

 

 

 

 

                                                       ODŮVODNĚNÍ

 

Průběh řízení:

 

 Žadatel požádal o povolení pokácení 1 stromu  na pozemku parc.č. 516/1, k.ú. Sudoměř, z důvodu nedostatečné provozní bezpečnosti. Žádost byla správnímu orgánu doručena dne 21.1.2021.

 

Součástí žádosti jsou veškeré náležitosti předepsané ustanovením § 4 odst. 1 Vyhlášky. Vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu jsou to: označení katastrálního území a parcely, na které se dřevina nachází, specifikace dřeviny, obvod kmene ve výčetní výšce, situační zákres a řádné zdůvodnění žádosti. 

 

O zahájení řízení v dané věci byly ve smyslu § 70 zákona informována veřejnost, a to umístěním na úřední desce obce, s možností přihlásit se do řízení jako účastník. V řádném termínu tak nikdo neučinil a jediným účastníkem řízení je tedy žadatel, Obec Sudoměř.

 

Správnímu orgánu je místo a stav dřevin dostatečně znám, strom roste ve volném prostoru návsi, nebylo tedy nařízeno ohledání místa.

 

Náves obce Sudoměř je tvořena rozlehlou trávníkovou plochou, rozdělenou několika místními, méně frekventovanými komunikacemi (obec leží na konci slepé silnice). Kromě silnic je na návsi i nohejbalové a dětské hřiště a několik cest pro pěší, zejména v blízkosti kostela a zvonice. Celá náves je osázena ořešáky v různém stáří a zdravotním stavu, charakter návsi je podtržen a požadován i dle územního plánu jako zeleň s výsadbou ořešáků. Obyvatelé mají ke stromům silný vztah a hojně využívají plody.

 

 

Usnesením ze dne 31.1.2021 byl účastník řízení vyzván k seznámení se s podklady a byla mu ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu poskytnuta možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním správním orgánem.  Této možnosti nevyužil, písemné připomínky do řízení správnímu orgánu doručeny nebyly.

 

Vyhodnocení zdravotního stavu dřeviny  povolené k pokácení a jejího funkčního a estetického významu:

 

Ořešák roste v úzkém pásu zeleně mezi oploceným pozemkem a veřejnou komunikací, pozemek je mírně svažitý k severu, o šíři necelé 2 m. Výška stromu je zhruba 11 m, šířka koruny 6m. Ořešák je rovněž nakloněný dle náklonu svahu, naklání se nad veřejnou komunikaci. Kmen se ve výšce cca 2,5 m nad zemí větví v ostrém úhlu na 2 koruny, jedna je dominantnější, směřovaná nad silnici, ta slabší je situována nad oplocenou zahradu. Ve větvení je zarostlá kůra, rozvětvení není příliš pevné a bezpečné. V koruně je několik prosychajících větví a na několika místech po předchozím řezu je patrná hniloba. Plody jsou drobnější. V poslední době po silných větrech došlo opakovaně k padání větví na komunikaci i sousedící pozemek parc.č. 516/4, k.ú. Sudoměř.

 

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

 

Podle § 9 odst. 1 zákona ve svém rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin může správní orgán uložit přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

 

Správní orgány rozhodující na úseku ochrany přírody a krajiny jsou povinny především střežit veřejný zájem na ochraně životního prostředí a vyvažovat jiné zájmy, které mohou být protichůdné k tomuto veřejnému zájmu. V případě rozhodování o povolení kácení dřevin orgán ochrany přírody musí objektivně posoudit a náležitě odůvodnit, zda zájem na pokácení dřevin převyšuje konkurující veřejný zájem na jejich zachování, anebo zda tomu tak není. Správní orgán přitom váží estetický a funkční význam dřevin na straně jedné a závažnost důvodů pro jejich pokácení na straně druhé, aby mohl rozhodnout, jestli pokácení dřevin povolí či nikoliv, případně rozhodnout o uložení náhradní výsadby a následné péče o ni, je-li to vzhledem k místním poměrům možné, s cílem dosáhnout přiměřené kompenzace vzniklé ekologické újmy. Zda důvody uvedené v žádosti o povolení kácení jsou závažné, je nutno vždy vztahovat k ochraně jiných veřejných nebo individuálních zájmů. Vyhodnocení vztahu ochrany dřevin a ochrany těchto jiných zájmů pak správní orgán provede v rámci rozhodovací činnosti.

 

 

Funkční a estetický význam předmětné dřeviny vyhodnotil správní orgán takto:

 

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o klidnou obec, jejíž zástavba je tvořena především rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi. Náves je travnatá s výsadbou ořešáků, v počtu cca 35 ks. Stromy jsou průběžně dosazovány.  Ekologický a funkční význam předmětné dřeviny tak zde spočívá zejména ve skutečnosti, že se spolu s ostatními dřevinami v okolí podílí na tvorbě mikroklimatu dané lokality, slouží jako útočiště ptáků a drobných savců a slouží také jako zdroj jejich potravy, rovněž slouží jako ovocná dřevina pro občany obce (sběr ořechů).

 

Estetická  hodnota  stromu je spíše jako součást celku, samotný strom není nikterak výjimečný ani nadmíru majestátní.

 

 

Jako důvod požadavku na kácení dřeviny uvedl žadatel nedostatečnou provozní bezpečnost stromu.  Správní orgán se v rámci své správní úvahy zabýval jak zdravotním stavem stromu, jejich provozní bezpečností, vitalitou  a perspektivou na daném stanovišti (krátkodobou) a porovnal je s ekologickým a funkčním významem stromů rostoucích v lokalitě, kde je hojný výskyt dalších ořešáků a lip. Správní orgán vzal v úvahu i skutečnost, že se jedná o volně přístupný prostor návsi s pohybem lidí i aut. Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I tohoto rozhodnutí i po zvážení možnosti provedení případného pěstebního zásahu (redukční a zdravotní řez). Tyto se však jeví správnímu orgánu jako neefektivní a neekonomické, zásahy do korun stromu, který by vedly k zajištění jeho dostatečné provozní bezpečnosti, by vedly k odstranění části koruny stromu, přičemž ořešáky na tento řez nereagují příliš dobře. S největší pravděpodobností by byla nutná i instalace volné vazby v koruně. Správní orgán má  za to, že v daném případě bude vhodnějším řešením odstranění dřeviny. Vzhledem k povaze návsi a prostorovým možnostem, jakož i s ohledem na dosavadní přístup zástupců obce k zeleni se správní orgán rozhodl neukládat náhradní výsadbu. V roce 2020 bylo obcí vysázeno přes 25 ks nových ovocných dřevin.

 

 

 

            V rámci správní úvahy, jak je výše uvedeno, porovnal správní orgán oba zájmy a to veřejný zájem na zachování dřeviny s konkurujícím zájmem na jejím pokácení, zhodnotil funkční a estetický význam dřeviny navržené ke kácení a dospěl k závěru, že v tomto případě převažuje zájem na pokácení stromu. Toto rozhodnutí je vydáno v souladu se zákony a ostatními právními předpisy orgánem k tomu příslušným, vychází ze zjištěného stavu věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a obsahuje předepsané náležitosti.

 

 

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ust. § 81 správního řádu podat písemné odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení účastníku, a to k odboru životního prostředí Magistrátu m. Mladá Boleslav, prostřednictvím podání učiněného u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady rozhodující správní orgán. Odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

Příloha č. 1 : Situace se zákresem dřeviny v grafickém měřítku, která je opatřena razítkem správního orgánu a podpisem oprávněné úřední osoby.

 

 

   

 

                                                                                              

                                                                                  

                                                                                                             

                                                                                                                      Markéta Svárovská

                                                                                                                   oprávněná úřední osoba