Jdi na obsah Jdi na menu

Prodej pozemku

30. 10. 2016

Kupní smlouva

 

 

 

kterou dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany

 

Obec Sudoměř

IČ: 00509175

zastoupena Janem Kroupou, starostou obce

se sídlem Sudoměř č.p. 22, 294 25 Katusice

číslo účtu: ČSOB, pobočka Mladá Boleslav: 189 813 776/0300

 

 

na straně jedné, jako prodávající

 

a

 

Spolek pro ekologické bydlení

IČ: 265 26 239

se sídlem Březovice 33, 294 24 Březovice

zastoupen předsedkyní Ing. Hanou Marešovou, nar. 15.10.1968, bytem Katusice, Valovice 13,

a místopředsedou spolku Ing. Lubomírem Vernerem, nar. 23.7.1959, bytem Bělá pod Bezdězem, Březinka 71

 

na straně druhé, jako kupující

 

I. Předmět smlouvy

 

  1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku KN:

 

parc. č. 258/42

 

zapsaném na LV č. 10001 vedeném pro katastrální území Sudoměř, obec Sudoměř u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav (dále jen „nemovitosti“).

 

 

II. Předcházející prohlášení

 

Prodávající dále prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že:

- nemovitosti nejsou ke dni podpisu této smlouvy zatíženy žádnými věcnými právy třetích osob, břemeny, dluhy či jinými právními závadami, stejně tak jsou prosty faktických vad

 

- veškerá daňová přiznání, která byl podle zákona povinen podat a která se vztahují k převáděným nemovitostem, byla řádně vyplněna a podána a veškeré daně, dávky a poplatky vztahující se k nim byly nebo budou zaplaceny do povolení vkladu vlastnického práva kupujícího podle této smlouvy. Přitom kupující družstvo není odpovědné za žádné takové daně, dávky nebo poplatky a prodávající bez jakéhokoli odkladu nahradí kupujícímu výdaje, které v této souvislosti vzniknou až do výše nezaplacených daňových, poplatkových a dávkových povinností;

 

- ani podpis a ani splnění závazků zamýšlených či předpokládaných touto smlouvou, ani uskutečnění transakce zamýšlené ve smlouvě neporušuje žádnou platnou smlouvu, dohodu, závazek, rozsudek, rozhodnutí nebo příkaz, ve kterém je dotčenou stranou, neporušuje žádný zákon nebo nařízení, které se na ně vztahují nebo jakákoli práva třetích osob;

 

- prodávající se zavazuje nezatížit nemovitosti ve prospěch třetí osoby do dne zápisu vlastnického práva podle této smlouvy, ani neuzavřít jinou smlouvu, na jejímž základě by došlo k umenšení hodnoty převáděných nemovitostí.

 

 

III. Účel smlouvy

 

Smluvní strany prohlašují, že jejich cílem je realizovat prodej nemovitostí dle čl. I. této kupní smlouvy. Podniknou k tomu všechny potřebné kroky a opatření a poskytnou si navzájem veškerou potřebnou součinnost.

 

 

IV. Převod vlastnictví

 

Prodávající prodává, předává a touto smlouvou skutečně již prodal a předal kupujícímu nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy, a to se všemi součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi, které k nim náleží a kupující je kupuje a přebírá do vlastnictví, přičemž se seznámil s jejich faktickým a právním stavem.

 

 

V. Kupní cena

 

  1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 73.344,- Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých), (dále jen „kupní cena“). Kupní cena bude kupujícím uhrazena do deseti (10) dnů po provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí.

 

 

VI. Ukončení platnosti smlouvy

 

Platnost této smlouvy může být ukončena a od závazků stran dle této listiny může být upuštěno pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonem stanovených důvodů. Prodávající je však oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud mu nebude kupní cena, nebo její část zaplacena ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou prodávající kupujícímu k zaplacení kupní ceny nebo její části, v případě jeho prodlení s platbou, písemně poskytne.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

  1. Smluvní strany se dohodly, že kupující zajistí na své náklady zhotovení kupní smlouvy a znaleckého ocenění nemovitostí pro účely daňového řízení (daně z převodu nemovitostí). Prodávající zaplatí daň z převodu nemovitostí.

 

  1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí podá kupující a ponese s tím spojené náklady, zejména správní poplatek.

 

  1. Do doby rozhodnutí o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí jsou smluvní strany svými smluvními projevy vázány a jsou povinny si poskytnout potřebnou součinnost, aby případné překážky bránící vkladu vlastnického práva byly odstraněny. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že vyvinou maximální úsilí, aby zápis vkladu vlastnického práva byl proveden do dvou měsíců ode dne podání návrhu. V případě, že katastrální úřad zamítne návrh na vklad dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí a případný nedostatek odstranit, případně uzavřít novou kupní smlouvu ve stejném znění, jako je tato smlouva s odstraněnými nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva.

 

  1. Dnem podpisu této smlouvy se ruší veškeré předchozí ústní i písemné dohody týkající se nemovitostí, které byly mezi smluvními stranami přede dnem podpisu této smlouvy uzavřeny.

 

  1. Obě strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodně projevenou, skutečnou a neomezenou vůli a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

V Březovicích dne

 

 

 

Prodávající:                                                                                              Kupující:

 

 Jan Kroupa                                                                                  Spolek pro ekologické bydlení

 starosta obce                                                                                Ing. Hana Marešová

                                                                                                      předsedkyně

 

 

 

                                                                                                      Spolek pro ekologické bydlení

                                                                                                      Ing. Lubomír Verner

                                                                                                      místopředseda