Jdi na obsah Jdi na menu

Usnesení Vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších krizových opatření

Ročník 2020
SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
Částka 158 Rozeslána dne 30. září 2020 Cena Kč 37,–
O B S A H:
391. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
392. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
391
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 957
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;
III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost
na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou
vztahovat zákazy a povinnosti;
IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto
vyhlášením nouzového stavu dotčena;
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;
VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím
30 dnů od nabytí jeho účinnosti.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 3986 Sbírka zákonů č. 391 / 2020 Částka 158
392
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 958
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším
než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné
akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující
sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich
má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá,
včetně zkoušek;
II. omezuje
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že
a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost
2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující
osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn
vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně
evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů
a nápojů,
d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci
a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících
zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení
se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy,
3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob,
a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob
vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
Částka 158 Sbírka zákonů č. 392 / 2020 Strana 3987
4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod.,
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje
na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové
okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně
nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny
(např. zahrádka),
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních
prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat
celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Strana 3988 Sbírka zákonů č. 392 / 2020 Částka 158
Částka 158 Sbírka zákonů 2020 Strana 3989
Strana 3990 Sbírka zákonů 2020 Částka 158
Částka 158 Sbírka zákonů 2020 Strana 3991
Sbírka zákonů 2020
Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská
28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.