Jdi na obsah Jdi na menu

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
v úředních hodinách (případné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
po telefonické domluvě
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1910746/20/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1910747/20/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1910748/20/2100-11460-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru