Jdi na obsah Jdi na menu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.pdf

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

Lukášova 55, 293 01 Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi dne 14.11.2017

Číslo jednací: OO-8/2016-207

V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I

obnoveného katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav (dále jen „katastrální

úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území

Sudoměř obce Sudoměř.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální

zákon), katastrální úřad

v y h l a š u j e

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Sudoměř obce Sudoměř dnem

10. 11. 2017.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného

katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným, a nadále se používá obnovený

katastrální operát.

................................................................................

Ing. Jana Rudolfová, Ph.D.

ředitelka katastrálního pracoviště

Podpis a razítko :

Oznámení vyvěšeno dne:

Oznámení sňato dne:

Za správnost vyhotovení: Ondrášiková Jana