Jdi na obsah Jdi na menu

Vyúčtování vodného a stočného za r.2015

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO 46356983)
Dílčí odběratelské porovnání ceny obce-akcionáři VaK Mladá Boleslav   Tabulka č.1
  Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
  Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek   jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Materiál mil.Kč 20,060000 19,893000 0,167000      
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 12,649000 11,856000 0,793000      
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,389000 0,375000 0,014000      
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,089000 0,045000 0,044000      
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 6,933000 7,617000 -0,684000      
2. Energie mil.Kč 10,890000 10,503000 0,387000      
2.1 - elektrická energie mil.Kč 10,775000 10,362000 0,413000      
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.Kč 0,115000 0,141000 -0,026000      
3. Mzdy mil.Kč 46,233000 44,938000 1,295000      
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 33,210000 32,202000 1,008000      
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 13,023000 12,736000 0,287000      
4. Ostatní přímé náklady mil.Kč 63,086000 62,774000 0,312000      
4.1 - odpisy mil.Kč 44,896000 45,104000 -0,208000      
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 18,190000 17,670000 0,520000      
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000      
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000      
5. Provozní náklady mil.Kč 17,892000 17,439000 0,453000      
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000      
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 5,310000 5,233000 0,077000      
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 12,582000 12,206000 0,376000      
6. Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000      
7. Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000      
8. Výrobní režie mil.Kč 1,965000 2,017000 -0,052000      
9. Správní režie mil.Kč 24,362000 24,435000 -0,073000      
10. Úplné vlastní náklady mil.Kč 184,488000 181,999000 2,489000      
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 4957,52 4957,52 0,00      
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. mil.Kč            
C Počet pracovníků osob            
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5,491000 5,215000 0,276000      
E - z toho domácnosti mil.m3 3,907000 3,300000 0,607000      
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3            
G - z toho domácnosti mil.m3            
H Voda srážková fakturovaná mil.m3            
I Voda odpadní čištěná mil.m3            
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,279020 0,269000 0,010020      
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3            
                 
                Tabulka č.2
  Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
  Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek   jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY mil.Kč 33,60 34,90 -1,30      
12. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 184,488000 181,999000 2,489000      
13. Kalkulační zisk % 32,406500 24,014000 8,392500      
14. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) mil.Kč 17,57 13,19 4,37      
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000      
16. Celkem ÚVN + zisk mil.m3 216,894500 206,013000 10,881500      
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 5,491000 5,215000 0,276000      
18. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 39,50 39,50 0,00      
19. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 45,42 45,42 0,00      
      Tvorba Čerpání        
20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok mil.m3 0,000000 0,000000        
  Tvorba prostředků od r.2009 mil.m3 0,000000          
  Čerpání prostředků od r.2009 mil.m3   0,000000        
Vypracoval: Ing. Jitka Filipová Datum: 1.4.2016
Kontroloval: M. Prskavcová Schválil: Ing. Sedláček
Telefon: 326376134 E-mail: jfilipova@vakmb.cz