Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí

1. 2. 2021

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 9, 294 25

 

 

č. spisu: 1/2021                                                                                            Obec Sudoměř

                                                                                                                      Sudoměř 9

č.j.: 3/1/2021/svar                                                                                          294 25

Vyřizuje: Svárovská

 

 

                                                                                                                      V Sudoměři 1.2.2021

 

                                                                       Usnesení

 

Obecní úřad Sudoměř (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), projednal ve správním řízení vedeném podle zákona a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost Obce Sudoměř, Sudoměř 9, 294 25, IČO 00509175, o povolení pokácení 1 stromu na návsi obce Sudoměř, parc.č. 516/1, k.ú. Sudoměř,  a dnešního dne rozhodl takto :

 

               účastník výše uvedeného řízení, obec Sudoměř, se může seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.

 

do 8 dnů od doručení tohoto usnesení.

 

 

     Odůvodnění

 

Správní orgán vede řízení o povolení pokácení  1 stromu na návsi obce Sudoměř, parc.č. 516/1, k.ú. Sudoměř, z důvodu ohrožení bezpečnosti.  V řízení jsou shromážděny všechny podklady, se kterými se účastník řízení má možnost seznámit a vyjádřit se k nim.

 

       Poučení o odvolání

 

Proti tomuto usnesení dle ust. § 76 správního řádu může účastník, jemuž se usnesení oznamuje, podat písemné odvolání do 15 dnů od doručení tohoto usnesení a to k odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav, prostřednictvím odvolání učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

 

 

                                                                                              

                                                                                  

                                                                                                              

                                                                                                                      Markéta Svárovská

                                                                                                                   oprávněná úřední osoba