Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 1/2019

4. 2. 2019

Zápis č. 1/2019

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 31.1.2019 od 18:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - nepřítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Ing. Jaroslav Šturma          - přítomen

Ing. Markéta Svárovská     - nepřítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Petr Bajer                           - přítomen

 

Ostatní:

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): 2

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.1.2019 do 31.1.2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:             Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Alena Štrosová

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu a paní Alenu Štrosovou. 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 1/1/2019 bylo schváleno.

 

 

3. Schválení programu

 Návrh usnesení:

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu
 4. Odsouhlasení priorit realizace společných zařízení v k.ú. Sudoměř KoPÚ
 5. Žádost pozemkový úřad informace k pozemku 56/24
 6. Schválení proplacení faktur prosinec 2018
 7. Účetnictví obce 2019
 8. Stanovení finančního výboru
 9. Koupě hospody postup
 10. Formánek dopis koupě pozemku
 11. Vyhodnocení a schválení plnění rozpočtu obce v roce 2018
 12. Poplatky odpady a psi
 13. Prodej části pozemku p.č. 124/1 „B“ a 124/1 „C“
 14. Ostatní: vytvoření s.r.o., oprava kostela, čističky v obci, veřejná sportoviště vybavení, ………
 15. Diskuze
 16. Závěr.

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 2/1/2019 bylo schváleno.

 

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

4. Odsouhlasení priorit realizace společných zařízení v k.ú. Sudoměř KoPÚ

Starosta obce informoval zastupitele o nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (8.12.2018) a o podání výzvy zpracovateli KoPÚ k zahájení prací na mapovém díle. Po dokončení a odsouhlasení mapového díla katastrálním úřadem bude vydáno rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnického práva k pozemkům. Sborem zástupců, byly stanoveny priority pro realizaci společných zařízení v tomto pořadí:

 1. HPC 2 (k.ú.Sudoměř)
 2. VPC 1 (k.ú.Sudoměř)
 3. HPC 1 (k.ú.Sudoměř)
 4. VPC 2 (k.ú.Sudoměř) 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí realizace společných zařízení v představeném pořadí:

1)         HPC 2 (k.ú.Sudoměř)

2)         VPC 1 (k.ú.Sudoměř)

3)         HPC 1 (k.ú.Sudoměř)

4)         VPC 2 (k.ú.Sudoměř)

Na realizaci HPC 2 požaduje zastupitelstvo obce živičný povrch, tak jak bylo přislíbeno pány Ing. Novotným a Ing Hrbkem z Pozemkového úřadu dne 10.7.2017 při jednáních na zastupitelstvu obce Sudoměř. 

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 Usnesení č. 3/1/2019 bylo schváleno.

 

5. Žádost pozemkový úřad informace k pozemku 56/24

Starosta obce představil zastupitelům žádost Pozemkového úřadu k vyjádření se ohledně možnosti prodeje části staré cesty, která se nachází na pozemcích pana Ing Jiřího Šturmy. Je to plocha o velikosti 95m2 která částečně zasahuje pod budovu bývalého teletníku.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce po seznámení se s celou situací souhlasí s prodejem a vyjadřuje se k celé záležitosti tak, že nemá žádné zájmy na zmíněném pozemku.

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 Usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno.

 

 1. Schválení proplacení faktur prosinec 2018

 

Starosta požádal ZO o schválení proplacení faktur za rok 2018 doručených v lednu 2019 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktur za rok 2018

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno.

 

 1. Účetnictví obce 2019

Starosta informoval zastupitelstvo obce o nutností nalézt novou účetní pro obec Sudoměř. Paní A. Zrnovská v současnosti ze zdravotních důvodů nemůže účetnictví vykonávat. Starostovi se podařilo oslovit paní Z. Linkovou, která souhlasila dočasně vést účetnictví pro Obec Sudoměř. Starosta navrhuje v druhé půlce měsíce února uspořádat pracovní schůzku s paní Linkovou a zastupiteli obce. Termín bude upřesněn.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s účetní paní Z. Linkovou. Navrhuje s paní Z. Linkovou uzavřít smlouvu o dílo. (Pracovní smlouvu)

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 Usnesení č. 6/1/2019 bylo schváleno

 

 

 1.  Stanovení finančního výboru

Starosta obce pověřil pana Ing. Jaroslava Šturmu o stanovení finančního výboru. Jsou navrhnuti členové: předseda Ing. Jaroslav Šturma, členové L. Jíra ml., J. Bajer nebo I. Burianek

 Návrh usnesení:

Pan Ing. Jaroslav Šturma dodá kontakty na členy fin. Výboru nejpozději do konce měsíce února 2019. V ideálním případě na schůzce zastupitelů s paní Z. Linkovou.

Usnesení č.7/1/2019 bylo schváleno

 

 1. Koupě hospody postup

 

Starosta obce informoval zastupitele o dalším vývoji situace kolem koupě hospody.

Návrh usnesení:

Zastupitelé obce pověřili starostu dále pokračovat v jednáních ohledně koupě hospody U Nováků.

Usnesení č.8/1/2019 bylo schváleno

 

 

 1. Formánek dopis koupě pozemku

 

Starosta informoval zastupitele o dopise od pana J. Formánka, kde projevil zájem na koupi pozemku. P.č. 35/6 v k.ú. obce Sudoměř.

Návrh usnesení:

Zastupitelé obce pověřili starostu přípravou podkladů a vše řádně projednat na následujícím zastupitelstvu obce.

Usnesení č.9/1/2019 bylo schváleno

 

 1. Vyhodnocení a schválení plnění rozpočtu obce v roce 2018

Podle aktuálního stavu účetnictví jsou příjmy 2.752.000Kč a výdaje 2.959.000Kč. Schodek byl financován z vlastních zdrojů.

 Návrh usnesení:

Zastupitelé obce pověřili Ing. Jar. Šturmu analýzou a vše řádně projednat na následujícím zastupitelstvu obce.

Usnesení č.10/1/2019 bylo schváleno

 

 

 1. Poplatky odpady a psi

 

Starosta navrhl ponechat poplatky pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018. Bylo by vhodné na veřejné schůzi informovat občany obce o odpadovém hospodářství.

Návrh usnesení:

Poplatky za odpady a psi zůstanou pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018.

Usnesení č.10/1/2019 bylo schváleno

 

 1. Prodej části pozemků

 

Na obecní úřad byla doručena žádost o koupi pozemku p. D. Dostálová ze dne 19.1.2019

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemku a pověřuje starostu s uzavřením kupní smlouvy na pozemek 124/5

 

Usnesení č.11/1/2019 bylo schváleno

 

 1. Ostatní: vytvoření s.r.o., oprava kostela, čističky v obci, veřejná sportoviště vybavení,

 

Vytvoření s.r.o.: Starosta jednal s firmou účetní firmou Ing. D. Klímová o možnostech vytvořit v obci s.r.o. kam by moha obec vložit například budovy. Z jednání vyplynulo o vhodnosti vložit pouze budovy výdělečné, hospoda, nebo případně nádraží. Úskalí je v tom, že provozovatel (nájemce) bude muset být buď obec, nebo plátce DPH

Oprava kostela: po informační schůzce s panem farářem Kothajem, kde byla dohodnuta pomoc, i ze strany církve se dohodl plán opravných prací. Začne se s  opravou střechy kostela. Dále budou pokračovat práce dle doporučení odborníků.  Z důvodu využití dotace na opravu střechy se zváží odklad opravy hřbitovní zdi.

Čističky v obci: starosta informoval o velkém zájmu obyvatel obce o zbudování čističek v obci. Navrhl zastupitelům, zda obec nenechá vypracovat pro své obyvatele geologický průzkum intravilánu obce. Zároveň je potřeba mít hydrogeologický průzkum pro hřbitov.

Zastupitelé souhlasí, chtějí informovat o finančních nákladech na akci a mít to jako bod do ZO.

Veřejná sportoviště: starosta navrhl zastupitelům pomalu přemísťovat stávající vybavení sportovišť na fotbalové hřiště, kde by rád vytvořil klidovou zónu a zázemí pro děti. Je to ideální část obce, která má sloužit jako sportoviště a relaxační zóna. Starosta představil zastupitelům prospekt s nabídkou na vyhotovení sportoviště s dotací 70% osloví firmu o možnou spolupráci.

Zastupitelé souhlasí, chtějí informovat o finančních nákladech na akci a mít to jako bod do ZO

 

 1. Diskuze: Osvětlení Rasovny cesty od nádraží po 24:00h.

Zastupitel pan P. Bajer projevil zájem o možnost osvětlení Rasovny po 24:00h. Starosta obce se o téma již v minulosti zajímal a nepodařilo se osvětlení zprovoznit. Nicméně doporučil, ať se P. Bajer obrátí na elektrikáře pana V. Štence a pokusí se s ním úpravu osvětlení domluvit.

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:00 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

 

 

Ověřovatelé zápisu:                   p. Ing. Jiří Šturma:                      Alena Štrosová: