Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis č.6 ze zasedání zastupitelstva obce

Zápis č. 6/2016

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 21. listopadu 2016  ve 20.00 hod Sudoměř č.p.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:  

           

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                          - přítomen

Miroslav Havelka                - přítomen

 Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                   - nepřítomen

Alena Štrosová                   - nepřítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

            ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Omluveni (členové zastupitelstva obce):  2

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:                           MVDr. Jiří Dvořák

                                              

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Havelka, Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil ve 20.00 hod. místostarosta obce pan MVDr. Jiří Dvořák, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. listopadu 2016, do 21. listopadu 2016.                    

Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. MVDr. Jiří Dvořák

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi: Miroslav Havelka, Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Miroslava Havelku a paní Ing. Markétu Svárovskou, zapisovatelem pana MVDr. Jiřího Dvořáka

 

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 26/6/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce. ZO pouze změnilo pořadí projednávaných věcí.

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř s návrhem programu jednohlasně souhlasilo.

Návrh usnesení:

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení.
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Odprodej pozemků kolem domu paní Mileny Šturmové.
 5. Smlouvy na koupi/prodej pozemků s Družstvem Březovice.
 6. Smlouva na pronájem pozemků Ducháčková Anna.
 7. Fasáda na dřevníku u domu č.p. 9.
 8. Ekotrans (Dana Dostálová) prodloužení smlouvy na pozemky u přehrady.
 9. Výstavba domovních ČOV v obci.
 10. Kauza -  Katusice/Sudoměř.
 11. Dotace myslivci, hasiči.

Různé – Mikuláš 2016, vánoční strom, veřejná schůze, mobiliář hřiště, hospoda „U Nováků“, dlažba do dvora v č.p. 22., Hospoda nákup EET , Oprava pískovcové podesty u cesty za cedulí SUDOMĚŘ , Třídění odpadů

 1. Diskuse 
 2. Závěr

 

 

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0.

 

Usnesení č. 27/6/2016 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Odprodej pozemků kolem domu paní Mileny Šturmové.

 

Na pozvání starosty obce se dostavili na jednání ZO Dana  a Pavel Dostálovi, aby bylo možné projednat odprodej pozemků kolem domu paní Mileny Šturmové. Obě strany si vyměnily názory na rozsah záboru obecního pozemku.

 

Návrh usnesení:

Kupující strana zajistí urychleně vyměření pozemků v rozsahu podle plánku vypracovaného starostou a odborným lesním hospodářem, obec na základě vypracovaného geometrického plánu požádá příslušný odbor Magistrátu Mladá Boleslav o změnu kultury z lesního pozemku na ostatní pozemky.  Následně obě strany vypracují kupní smlouvu ve které vymezí z geometrického plánu pozemky obce a pozemky prodávané a dále vymezí prodávané pozemky za cenu obvyklou v obci (250,- Kč/m2) a za cenu cca 75,- Kč/m2 (části s omezenou možností využívání). Kupní smlouvu následně projedná ZO a předloží do schvalovacího procesu.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0,   zdržel se 0

Usnesení č. 28/6 /2016 bylo schváleno.

 

 

 

 

K bodu 5. Smlouvy na koupi/prodej pozemků s Družstvem Březovice.

 

 

Návrh usnesení:

 • Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na prodej pozemku parc. č. 258/42 zapsaném na LV č. 10001 vedeném pro katastrální území Sudoměř, obec Sudoměř u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav  spolku Spolek pro ekologické bydlení  IČ: 265 26 239 se sídlem Březovice 33, 294 24 Březovice zastoupeném předsedkyní Ing. Hanou Marešovou, nar. 15.10.1968, bytem Katusice, Valovice 13 a místopředsedou spolku Ing. Lubomírem Vernerem, nar. 23.7.1959, bytem Bělá pod Bezdězem, Březinka 71.  Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 73.344,- Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých).
 • Koupi pozemků 73/1 a 73/2 v  k.ú. Sudoměř zapsaném na LV č. 230 vedeném pro katastrální území Sudoměř, obec Sudoměř u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav od Družstva Březovice, IČ: 25742892, se sídlem Březovice 33, okres Mladá Boleslav jednající předsedkyní Ing. Hanou Marešovou a zastoupené prokuristou Ing. Lubomírem Vernerem. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 56.832,- Kč (slovy: padesát šest tisíc osm set třicet dva korun českých).   Obě smlouvy byly vyvěšené na obecní desce v obci a na elektronické úřední desce od 30.10.2016  do 21.11.2016

Místostarosta zajistí podání k zápisu do listů vlastnictví na KÚ v Mladé Boleslavi. Kupovaný pozemek bude zaplacen až po oznámení KÚ, že byl proveden vklad do katastru nemovitostí.

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0,    zdržel se 0

Usnesení č. 29/6/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 6.  Smlouva na pronájem pozemků Ducháčková Anna.

 

Místostarosta předložil k projednání návrh smlouvy na pronájem předzahrádky u domu č.p. 38 v Sudoměři paní Anně Ducháčkové za symbolickou cenu 1,- Kč/rok na dobu určitou do roku 2026. Jedná se o prolongaci smlouvy z roku 2006.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy na pronájem předzahrádky u domu č.p. 38 v Sudoměři paní Anně Ducháčkové za symbolickou cenu 1,- Kč/rok na dobu určitou do roku 2026 a s návrhem souhlasí.. Místostarosta zajistí předložení  návrhu smlouvy do schvalovacího procesu.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 30/6/2016 bylo schváleno.

 

 

K bodu 7. Fasáda na dřevníku u domu č.p. 9.

 

Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na úpravu fasády dřevníku u domu č.p. 9. Nesouhlasí s návrhem na úpravu fasády cestou nanesení lepidla, instalací perlinky a rohů, opětné nanesení lepidla, přeštukování a zapracování barevné složky za cenu 48 900,- Kč. Dle názoru ZO se jedná o příliš nákladnou úpravu pro dřevník.  Žádá o předložení  nového rozpočtu na pouhé vyštukování a nanesení barvy nátěrem stejné jako na budově. Dle názoru ZO je stávající omítka dřevníku celistvá a dostačující pro pomocnou stavbu.

 

K bodu 8.  Ekotrans (Dana Dostálová) prodloužení smlouvy na pozemky u přehrady.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo dodatek ke smlouvě se společností EKOTRANS s.r.o., ze dne 22.srpna 2016, na prodloužení nájmu pozemků v okolí VD Sudoměř a s dodatkem souhlasí. Místostarosta zajistí předložení  návrhu dodatku smlouvy do schvalovacího procesu.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 31/6/2016 bylo schváleno.

 

 

K bodu 9. Výstavba domovních ČOV v obci.

 

Zastupitelstvo obce prodiskutovalo návrh starosty na výstavbu domovních ČOV v obci z dotačního programu MMR. ZO se necítí kompetentní v tomto směru a pověřilo místostarostu uspořádat pro občany obce besedu s panem Ing. E. Kozákem projektantem-specialistou na kanalizace. Beseda by se mohla uskutečnit v únoru 2017.

 

 

K bodu č. 10 - Kauza -  Katusice/Sudoměř.

 

Starosta informoval zastupitele o současném stavu jednání o oddělení části obce Valovice a následném dělení katastru. Na jednání v Katusicích 17.10.2016 navrhl paní starostce Evě Ulmanové vrátit se k jednáním z roku 2013 o oddělení části katastru pod vysokým napětím (farma zůstává v KÚ Sudoměř), na kterém se už jednou dohodla obě zastupitelstva Sudoměře a Katusic. Na oddělení se nechal vypracovat i Geometrický Plán firmou NZ Geodet, který jenom obec Sudoměř stál 80t. Kč. Dále se starosta zavázal vypořádat se s Katusicemi také po stránce finanční. Částka, kterou si Katusice nárokují z katastru části obce Valovice po Sudoměři je cca 800 t. Kč + poplatky za GP a vklady.

 Dále informoval o jednání, které proběhlo na OU Katusice 8.11.2016 se zástupcem pracovníka MV panem Mgr. Kubínem, starostkou Katusic paní Ulmanovou a starostou Sudoměře panem Kroupou. Pracovníkem MV bylo doporučeno se dohodnout na zmiňovaném oddělení Valovic pod vysokým napětím, farma zůstane v Sudoměři. V opačném případě hrozí zdlouhavé řešení problému, který se může vléct 5-8let s nejistým výsledkem. Což ovlivní obyvatele Valovic, kteří řeší kolaudace a přidělování čp.

  Jedna z variant podle Mgr. Kubína, pokud to bude rozhodovat nadřízený orgán MV je, že k žádnému oddělení katastru nemusí dojít a osada Valovice včetně obyvatel bude dále součástí obce Sudoměř.

 Nadále platí: „pokud Katusice nebudou s návrhem na návrat k jednání o hranici pod vysokým napětím souhlasit, nechá zastupitelstvo obce spor rozhodnou až úředníky MV“. Tak jak napsalo zastupitelstvo obce Katusice ve svém dopisu adresováno na OU Sudoměř.

 

K bodu č. 11 – Dotace myslivci, hasiči.

 

Obecní zastupitelstvo Sudoměř se rozhodlo podpořit činnost SDH Sudoměř a Myslivecký spolek Hrádek Katusice částkou 10000Kč, tak jako v loňském roce.

Velitel JSDH informoval o nutnosti nechat opravit zásahovou hasičskou stříkačku PS12. Problém s poškozeným chlazením, uvolněným čerpadlem a el. instalací. Odhadované náklady na opravu cca 40-50t. Kč. Podloženo cenovou nabídku od firem, které se servisem zabývají.

 

K bodu č. 12 – Různé - Mikuláš 2016 pro děti, vánoční strom, veřejná schůze, mobiliář hřiště, hospoda „U Nováků“, dlažba do dvora v č.p. 22

 

Mikuláš 2016 pro děti, vánoční strom, veřejná schůze – tradiční slavnosti Mikuláše se uskuteční 3.prosince 2016 cca od 16 hod. Sudoměřské děti obdrží od mystických bytostí balíčky, k pohoštění dostanou  párek vše bude financované obcí /zajistí A.Štrosová/. Od 12,00 hod bude veřejná schůze obce. Zahajovat se bude společným obědem. Následně bude program veřejné schůze obce moderovaný místostarostou. Předpokládané ukončení schůze bude v 15,00 hod.

Znak obce, tato nedořešená kauza byla přesunuta do jednání veřejné schůze.

Mobiliář hřiště- ZO nesouhlasí s nákupem a instalací nového mobiliáře (lavice, stoly) na fotbalové hřiště. Všechny akce na hřišti mohou být uskutečněny se stoly a lavicemi v majetku myslivců.

Dlažba do dvora v č.p. 22 – starosta navrhl vydláždění dvora dlažbou, kterou obci věnuje. ZO požaduje předložení návrhu rozpočtu.

Akce „Hospoda U Nováků“ – místostarosta nadále jedná.

Hospoda nákup EET – ZO souhlasí s nákupem zařízení pro EET. Nájemce hospody si zajistí provozní náklady. Obec obstará internetové připojení. Stejně tak souhlasí s nákupem „hracího koberce“ pro děti na sál.

Oprava pískovcové podesty u cesty za cedulí SUDOMĚŘ – zastupitelstvo souhlasí s rozpočtem prací do 21 tis. Kč. Materiál může být účtován zvlášť.

Třídění odpadů – ZO souhlasí s instalací kontejneru na obaly „tetrapack“

 

 

K bodu 13  Diskuse

 

Diskuse se neuskutečnila

 

K bodu 14  Závěr

 

Starosta ukončil schůzi zastupitelů obce ve 22:00hod.

 

 

 

 

Zapisovatel:                           MVDr. Jiří Dvořák

                                              

Ověřovatelé zápisu:  Miroslav Havelka, Ing. Markéta Svárovská.