Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis jednání zastupitelstva 5.2018

Zapis_5_2018.doc

Zápis č. 5/2018

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 30.8.2018 od 19:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - nepřítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - nepřítomen

 

Ostatní:

Omluveni (členové zastupitelstva obce): Havelka, Jíra

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.8. 2018 do 30.8. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu
 4. Stanovení ceny k prodeji obecních pozemků
 5. Kontrola hospodaření v lesích
 6. Informace ke koupi hospody, nádraží a opravě kanalizace
 7. Schválení skartačního a spisového řádu 2018
 8.  Oslavy 100let od vzniku ČSR
 9. Diskuze
 10.  Závěr.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 22/4/2018 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Stanovení ceny k prodeji obecních pozemků

 

Návrh ceny pro prodej obecních pozemků v majetku obce. Jedná se o intravilán obce Sudoměř. Navržená cena je 400Kč/m2. Je to výchozí cena k jednání. Cena bude vždy konzultována s odborníky v oboru a bude případně upravena v případě špatného terénu, přístupu atd.

 

Zastupitelstvo obce stanovilo výchozí cenu pro prodej obecních pozemků na 400Kč/m2

Dále se dohodlo na doporučení RK Alfa Invest, že při prodeji pozemku paní Daně Dostálové čp. 39 st. 69 bude cena za pozemek ve stráni  30Kč/m2

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 23/5/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Kontrola hospodaření v lesích

 

Starosta obce seznámil zastupitele s připravovanou kontrolou zaměřenou na hospodaření v lesích. Kontrola bude probíhat dne 6.9.2018 od 13:00h. v budově OU Sudoměř. Obec bude zastupovat pan Ing. J. Štrurma a doplní ho, pokud bude potřeba, místostarosta pan MVDr. J. Dvořák

 

Zastupitelé obce  berou informaci na vědomí

 

K bodu 6. Informace ke koupi hospody, nádraží a opravě kanalizace

 

Starosta informoval zastupitele o novinkách ohledně koupě:

 • Hospody U Nováků -  musí se nechat vypracovat PD k hospodě U Nováků a na základě PD bude budově přiděleno číslo popisné. V současné době má budova číslo popisné stejné jako dům paní Novákové. Starosta oslovil pro znalost místních poměrů architektonické Studio 23 Ing. J. Pustějovského, který bude pověřen i PD potřebnou k rekonstrukci hospody.
 • Nádraží - Jednání se zatím zastavila z důvodu výměny představenstva SŽDC a vedoucích pracovníků.
 • Oprava kanalizace probíhá dle plánu. Byly však zjištěny nějaké nedostatky v místech, kde se napojuje obecní čistírna odpadních vod do systému odvodu vody. Vše bylo na místě konzultováno s panem J. Taclíkem a provedou se dodatečné opravy, které nebyly v původním projektu k opravě kanalizace. Oprava bude tedy navýšena o potřebnou částku na vícepráce.

 

Zastupitelé obce berou informace na vědomí

 

K bodu 7. Schválení skartačního a spisového řádu 2018

 

Starosta obce seznámil zastupitele se skartačním a spisovým řádem obce Sudoměř, který bude platný od 1.9.2018. Ve skartačním řádu je zohledněno také GDPR.

 

Návrh usnesení:

 

Usnesení č. 24/5/2018 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce s řádem souhlasí

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0

 

 

 

K bodu 8. Oslavy 100 let od vzniku ČSR, 100 let české státnosti

 

 Starosta obce představil zastupitelům program k oslavám, které proběhnou 28.9. 2018 od 9:00h. : Zasadíme lípu srdčitou, vysázíme (znovuobnovíme) březovou alej u Valovic, odpoledne posezení s grilem. Možnost dát prostor obyvatelům obce kde lípu zasadit

 

Zastupitelé obce berou informace na vědomí

 

K bodu 9. Diskuze

 

Koupě traktoru: Starosta představil cenovou nabídku k zakoupení jetého traktoru v Ceně 600t. Kč možnost na splátky spotřebitelský leasing cca 12000/měs. od fa Pekass s.r.o. Zastupitelé se dohodli nekoupit z důvodu ostatních investic a není důvod k využití. Vždy prý rádi vypomohou ostatní se zapůjčením vlastní techniky.

Svoz nebezpečného odpadu: Informace, kdy proběhne svoz nebezpečného odpadu………..

Brigáda fotbalové hřiště: Proběhne, až se umoudří počasí, bude potřeba dosít travnatou plochu a vyrovnat díry. Sezve starosta, až bude aktuální.

Volby 2018 zastupitelstvo, senát: Zajistit volební komisi – starosta, Ing. Svárovská

Znak obce: Informace k podání žádosti o schválení starosta

Czech point: nutnost zřídit Czech point kvůli komunikaci se státními institucemi - starosta

Pouť 2018: Ing Svárovská, starosta

Obnovení alejí: pan místostarosta Dvořák navrhl vytvoření nových alejí v blízkém okolí obce od tzv. Štrosova křížku směrem k Hlevici a na Bartákovic louce. MVDr. Dvořák, starosta

Informace kauza p. Formánek: starosta informoval, jak se vyvíjí kauza s panem J. Formánkem

Paní Mertová kalamita kůrovec v lese: starosta dostal za úkol oslovit paní Mertovou, jak bude řešit situaci v jejím lese, kde řádí kůrovec a rozšiřuje se až do obecních lesů.

Č.P. 22 seřízení oken a dveří plus sítě do oken: zajistí Ing. Svárovská, MVDr. J. Dvořák

Veřejný rozhlas zapojení: zajistí starosta obce

 

 

K bodu 10. Závěr 

 

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 21:00 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská