Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zasedání zastupitelstva 5/2016

Zápis č. 5/2016

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 1. září 20162016 ve 20.00 hod Sudoměř č.p.22.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:

           

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                          - přítomen

Miroslav Havelka                - přítomen

 Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                   - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

            ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Omluveni (členové zastupitelstva obce):  0

 

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:                           MVDr. Jiří Dvořák

                                              

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Jíra, Ing. Jiří Šturma.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil ve 20.00 hod. starosta obce pan MVDr. Jiří Dvořák, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. srpna 2016, do 1.září 2016.              Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. MVDr. Jiří Dvořák

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                               Ladislav Jíra

                                                                                                          Ing. Jiří Šturma

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

 

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Ladislava Jíru a pana  Ing. Jiřího Šturmu, zapisovatelem pana MVDr. Jiřího Dvořáka

 

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

 

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř s návrhem programu jednohlasně souhlasilo.

Návrh usnesení:

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení.
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Volba starosty obce.
 5. Volba místostarosty obce.
 6. Prodej pozemku Družstvu Březovice
 7. Koupě pozemku od Družstva Březovice.
 8. Koupě lesa.
 9. Ekotrans (Dana Dostálová) prodloužení smlouvy na pozemky u přehrady.
 10. Zpráva o uplatňování územního plánu Sudoměř (06/2011-04/2016).
 11. Rozpočtové opatření obce
 12. Diskuse (znak obce, posekání břehu u paní Šturmové Mileny, hospoda u Nováků)
 13. Závěr

 

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0, zdržel se 0.

 

Usnesení č. 18/5/2016 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Volba starosty obce.

 

Vzhledem k tomu, že starosta obce MVDr. Jiří Dvořák odstoupil na vlastní žádost ze zdravotních důvodů z pozice starosty, byla provedena volba starosty obce Sudoměř.

Předsedající navrhl, aby volba starosty obce proběhla veřejným hlasováním (zvednutím ruky).

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce veřejným hlasováním (zvednutím ruky).

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0,   zdržel se 0

Usnesení č. 19/5/2016 bylo schváleno.

 

Volba starosty obce

Předsedající po poradě členů zastupitelstva podal následující návrh: zvolit do funkce starosty obce pana Jana Kroupu.  Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na starostu obce souhlas.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostou obce Sudoměř pana Jana Kroupu. Zastupitelstvo schválilo pro Jana Kroupu odměnu ve výši 7980,- Kč hrubá odměna, čistá odměna 6268,- Kč od 1.října 2016.

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0,    zdržel se 0

Usnesení č. 20/5/2016 bylo schváleno.

 

 

K bodu 5. Volba místostarosty obce.

 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci místostarosty. Předsedající po poradě členů zastupitelstva podal následující návrh: zvolit do funkce místostarosty obce pana MVDr. Jiřího Dvořáka.  Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na místostarostu obce souhlas.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostou obce Sudoměř  pana  MVDr Jiřího Dvořáka. Zastupitelstvo schválilo pro MVDr. Jiřího Dvořáka odměnu ve výši 4820,- Kč hrubá odměna, čistá odměna 3808,- Kč od 1.října 2016.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0,    zdržel se 0

Usnesení č. 21/5/2016 bylo schváleno.

 

K bodům 6. a 7.

Koupě a prodej zemědělských pozemků – směna s Družstvem Březovice.

 

Starosta informoval ZO, o smlouvách vyhotovených právničkou Družstva Březovice paní Mgr. Vernerovou na:

 • Koupi pozemku 73/1 a 73/2 k.ú. Sudoměř zapsaném na LV č. 230 vedeném pro katastrální území Sudoměř, obec Sudoměř u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav od Družstva Březovice, IČ: 25742892, se sídlem Březovice 33, okres Mladá Boleslav jednající předsedkyní Ing. Hanou Marešovou a zastoupené prokuristou Ing. Lubomírem Vernerem. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 56.832,- Kč (slovy: padesát šest tisíc osm set třicet dva korun českých)
 • Prodeji pozemku parc. č. 258/42 zapsaném na LV č. 10001 vedeném pro katastrální území Sudoměř, obec Sudoměř u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav  spolku Spolek pro ekologické bydlení  IČ: 265 26 239 se sídlem Březovice 33, 294 24 Březovice zastoupeném předsedkyní Ing. Hanou Marešovou, nar. 15.10.1968, bytem Katusice, Valovice 13 a místopředsedou spolku Ing. Lubomírem Vernerem, nar. 23.7.1959, bytem Bělá pod Bezdězem, Březinka 71.  Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 73.344,- Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých).

Obě smlouvy byly vyhotoveny na základě usnesení  č. 72/8/2015, kdy zastupitelstvo obce projednalo návrh, který vzešel z jednání zastupitele obce pana Ladislava Jíry a předsedy Družstva Březovice Ing. Vernera. Jednalo se o vzájemně výhodnou transakci -prodej pozemku ve vlastnictví obce Sudoměř p.č. 258/42 v k.ú. Sudoměř o výměře 4584 m2 klasifikovaného jako orná půda a koupi pozemku ve vlastnictví Družstva Březovice p.č. 73/1 a 73/2  v k.ú. Sudoměř o výměře 3552 m2, klasifikovaného jako orná půda. Pozemek parc.č. 73/1 a 73/2  v k.ú. Sudoměř je situován u obce  a je územním plánem obce Sudoměř určen potenciálně k zástavbě.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhy smluv. Pověřuje Ladislava Jíru ověřením skutečností  ve smlouvách uvedených a následně jejich vyvěšením na úřední desku. Ke schválení může dojít na příštím zasedání zastupitelstva obce

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 22/5/2016 bylo schváleno.

 

 

K bodu 8. Koupě lesa v k.ú. Březinka.

 

Zastupitelstvo projednalo návrh na koupi lesa o rozloze  3,9 ha  v k.ú. Březinka pod Bezdězem. K prodeji je vše na  LV č. 172 k.ú. Březinka pod Bezdězem, za cenu 15Kč/m2 od společnosti OPERA SILVATICA s.r.o., V Sadě 1505, 258 01 Vlašim. K uvedené věci se vyslovili zastupitelé ing. J.Šturma a L.Jíra a koupi za navrženou cenu nedoporučili. Ing. Šturma si nechal pozemek odborníkem posoudit, L.Jíra byl s pozemkem soukromě obeznámen. Jedná se o většinou vytěžené pozemky s nutností větších investic do zalesnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zamítá výše citovanou koupi lesa.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 23/5/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 9. Ekotrans (Dana Dostálová) prodloužení smlouvy na pozemky u přehrady.

Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Dany Dostálové, jednatelky společnosti EKOTRANS s.r.o., ze dne 22.srpna 2016, na prodloužení nájmu pozemků v okolí VD Sudoměř, případně na jejich odkoupení. ZO souhlasí s prodloužením nájmu pozemků na dobu 5-ti let. Požaduje předložení dodatku ke smlouvě ke schvalovacímu procesu. Záležitost se společností EKOTRANS s.r.o. projedná Ing. Šturma.

 

K bodu 10. Zpráva o uplatňování územního plánu Sudoměř (06/2011-04/2016).

 

Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o uplatňování územního plánu Sudoměř (06/2011-04/2016) vypracovanou Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem stavebním a rozvoje města, oddělení územního plánování, Komenského nám. 61, Mladá Boleslav spis.zn.: OStRM/16375/2013/peto, č.j.: 16680/2016/ÚP/JaDv.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce nebude požadovat změnu územního plánu obce Sudoměř a souhlasí se zněním Zprávy o uplatňování územního plánu Sudoměř (06/2011-04/2016).

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 24/5/2016 bylo schváleno.

 

K bodu č. 11 Rozpočtové opatření obce č.2

Starosta informoval o rozpočtovém opatření obce.

Návrh usnesení:

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením obce Sudoměř

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 25/5/2016 bylo schváleno.

 

 

K bodu č. 12 - Diskuse

 • Místostarosta obce MVDr. Jiří Dvořák informoval ZO o jednání s majiteli hospody  „U Nováků“ o možnostech odkoupení. Zastupitelstvo obce projevilo zájem o odkoupení a pověřuje starostu a místostarostu obce vedením jednání. Je nutné mimo vlastní budovy odkoupit i část pozemků, aby byl možný přístup ke sklepům a odpadní jímce. 
 • Znak obce, tato nedořešená kauza byla odsunuta k jednání na podzim t.r.,
 • Posekání břehu u paní Šturmové Mileny – záležitost projedná Ing. Šturma.

 

 

K bodu č. 13 - Závěr

 

Starosta ukončil schůzi zastupitelů obce ve 22:00hod.

 

Zapsal:  MVDr.Jiří Dvořák

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Jíra

Alena Štrosová