Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zápis zastupitelstva 1/2018

12. 2. 2018

Zápis č. 1/2018

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 5.2.2018 od 18:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - nepřítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - nepřítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

Ostatní: veřejnost 1 přítomných Ing. Bock

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): Havelka, Štrosová

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.ledna 2018 do 5.února 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. < >

  Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

 2. Schválení programu

 3. Žádosti o odkup pozemků

 4. Strom svobody

 5. Dětské hřiště, dovybavení

 6. Oslavy 100let od založení republiky, kronika obce

 7. Koupě hospody u Nováků

 8. Studio 23 - poradenství v odboru architektury a stavitelství

 9.  Oprava přístavků na kostele, Sakristie a Jeskyňky

 10.  Odměny zastupitelů od 1.1.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích

 11. Lesy informace k těžbě dřeva pro občany obce Sudoměř, výběr lokalit, práce v obecních lesích

 12. Veřejná schůze v obci, stanovení termínu společně s vítáním občánků

 13. Nabídka na spolupráci Elcos Group s.r.o. - poradenství v odboru dotací, poradenská činnost

 14.  Ostatní: rozhlas oprava, nádraží Sudoměř,  strategický plán obce, schválení faktur r.2017, pokácení stromů na návsi, pokácení lípy a vrby za kostelem, územní plán změny, cena za odpady, Červený VPP, kominík,

 15. < > 

   

  Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

  Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.

  Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Žádosti o odkup pozemků

 

 

Žádost o odkup pozemků Braslavcová Věra-Šturmová Věra příloha č.1, Dostálová Dana příloha č.2 a 3,

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o odkup pozemku vedle č.p. 29 součást dvorku o výměře cca 209m2 pro paní V. Braslavcovou - Šturmovou V. viz příloha č.1. A nemá připomínek. Prodej bude za cenu obvyklou.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o odkup pozemku paní D. Dostálové za podmínek: že se oba dva prodeje pozemku uskuteční současně. Jak prodej pozemku pod tělesem hráze cca 400m2, tak kolem čp.39. Obec zajistí zaměření pozemku kolem č.p.39 cca 1100m2 paní M. Šturmové a zároveň zajistí změnu využití pozemku za les na ostatní plochu. Náklady budou promítnuty do ceny prodejní. Prodej za cenu navrženou od společnosti např. Alfa Invest MB viz. předchozí jednání.

 

Dále je doporučeno pro posouzení stanovení prodejní ceny odhad od kvalifikovaného odhadce.

 

Zastupitelstvo chce seznámit v obou případech s kupní smlouvou před podpisem prodeje

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Strom svobody

 

Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na prořezání a ošetření Lípy stromu svobody odbornou firmou. Vše bude hrazeno z fondu „Strom svobody“

 

Zastupitelé souhlasí

 

K bodu 6. Dětské hřiště, dovybavení

 

Starosta představil zastupitelům návrh na dovybavení dětského hřiště, opravu a doplnění hracích prvků.

 

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s obnovou vybavení dětského hřiště a pověřuje paní Ing. Svárovskou a pana L. Jíru výběrem zařízení hřiště. Na obnovu hřiště byla vyčleněna částka cca 20t.Kč

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 7. Oslavy 100let od založení republiky, kronika obce

 

Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou a plány na oslavy 100 let od založení republiky. Navrhl zastupitelům, aby sami přišli s návrhy oslav do uskutečnění veřejné schůze dne 3.3.2018. Oslavy by měly probíhat v průběhu roku 2018 od jara do podzimu.

 

Starosta představil nové návrhy na obecní symboly, které budou představeny obyvatelům Sudoměře na veřejné schůzi, kde bude vybrán občany jeden návrh na erb a vlajku naší obce.

 

Dále poprosil paní Ing. Svárovskou doplněním kroniky Obce Sudoměř, která souhlasila. Starosta zorganizoval besedy s místními pamětníky, kteří budou svými vzpomínkami pomáhat s doplněním kroniky od roku 1945 do současnosti. 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce s návrhy souhlasí

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0

 

 

 

K bodu 8. Koupě hospody u Nováků

 

 Starosta obce představil zastupitelům obce nabídku, za kterou je na prodej Hospoda u Nováků za celkovou cenu 1,8 mil. Kč včetně smluvených pozemků -část pozemku pč. 69 a pozemek pč.71. Cena koresponduje cenovou kalkulací od realitní kanceláře Alfa Invest, se kterou obec dlouhodobě pracuje.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí hospody u Nováků za 1,8mil. Kč a pověřují starostu, aby podnikl další kroky ke koupi hospody. Zaměření pozemku, dohoda o věcném břemenu atd.

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno.

 

 

K bodu 9. Studio 23 - poradenství v odboru architektury a stavitelství

 

 Starosta obce představil zastupitelům nabídku na spolupráci s architekty z kanceláře Studio 23, kteří by pomohli obci s realizací ÚP obce, podporou při rekonstrukcích a konzultační a projekční činností. Studio sídlí v nedaleké Lobči.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se seznámilo s cenovou nabídkou a souhlasí s formou nabídnuté spolupráce.

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 10. Oprava přístavků na kostele, Sakristie a Jeskyňky

 

 Starosta obce seznámil zastupitele se stavebním povolením a souhlasem oddělení pam. péče Mladá Boleslav k opravám na Kostele Narození Panny Marie a vyzval zastupitele k oslovení firem, které se zabývají opravami střech a sehnání cenových nabídek na opravy Sakristie a Jeskyňky.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 11. Odměny zastupitelů od 1.3.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích

 

Starosta obce upozornil, že nedošlo ke schválení odměn pro zastupitele dle novely zákona č.128/2000Sb. O obcích. Navrhl tedy znovu výši odměn pro zastupitele takto:

 

Návrh usnesení:

Starosta obce navrhuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.1.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce:

Funkce

Odměna za měsíc

(v Kč)

starosta obce

10.950,-

místostarosta

4.820,-

předseda finančního výboru ZO

1.050,-

předseda kontrolního výboru ZO

1.050,-

člen zastupitelstva obce bez další funkce

0,-

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována:

 • v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce

 • v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty

 • v případě předsedů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné funkce

   

   Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

  Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 12. Lesy informace k těžbě dřeva pro občany obce Sudoměř, výběr lokalit, práce v obecních lesích

 

Pan Ing. Šturma informoval zastupitele o situaci v obecních lesích. Hospodaříme se schodkem 80t. Kč. Schodek se bude do budoucna snižovat vlivem toho, že bude méně pasek, o které bude potřeba pečovat. Na příští rok je plán schodku 10t.Kč při využití veřejně prospěšných prací.

Dále informoval, že není do budoucna plánována žádná další plošná těžba dřeva.

Nahodilá těžba dřeva, kterou nabízíme občanům obce, bude probíhat v lokalitách u Honzovky, Akáty na hrádku, na Koutech uschlé stromy plus kůrovec. Cena za samotěžbu prvních 5pm občan Sudoměře  50Kč.

Dále bude nahodilá těžba na Koutech, pod Březovicemi,

Pro zájemce o těžbu dřeva bude v případě velkého zájmu vytvořen pořadník.

Pan Šturma seznámí občany s hospodařením v lesích také na veřejné obecní schůzi

 

 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a souhlasí

 

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

K bodu 13. Veřejná schůze v obci, stanovení termínu společně s vítáním občánků

 

 Starosta obce navrhl termín na veřejnou schůzi obce a vítání občánků na sobotu 3.3. 2018

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uskutečněním veřejné schůze včetně vítání občánků dne 3.3. 2018

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

K bodu 14. Nabídka na spolupráci Elcos Group s.r.o. - poradenství v odboru dotací, poradenská činnost

 

Starosta obce představil zastupitelům nabídku na spolupráci s firmou Elcos Group s.r.o. Společnost Elcos Group s.r.o. se zaměřuje na poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti dotačního managementu zejména v oblasti čerpání strukturálních fondů Evropské unie či dotačních titulů poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky. Firma sídlí v Praze  Holešovicích.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se seznámilo s cenovou nabídkou a souhlasí s formou nabídnuté spolupráce.

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 9/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 15.  Ostatní: rozhlas oprava, nádraží Sudoměř,  strategický plán obce, schválení faktur r.2017, pokácení stromů na návsi, pokácení lípy a vrby za kostelem, územní plán změny, cena za odpady, Červený VPP, kominík, 

 

Místní rozhlas oprava - ano (starosta)

Koupě nádraží – pokračovat v jednáních (starosta)

Strategický plán obce - ano držet se plánu (zastupitelé)

Schválení fakturace za rok 2017 – všechny faktury z r. 2017 byly schváleny k proplacení

Pokácení ořešáků na návsi – vybrat vhodného dřevorubce na základě ceny za pokácení (starosta)

Pokácení Lípy za kostelem – zvážit zda nepokácet Lípu za kostelem narušuje statiku hřbitovní zdi a silnice, strom usychá. Do příštího zastupitelstva (zastupitelé)

Územní plán obce – zjistit, jak je ošetřen, případně doplnit podmínky, za jakých lze co a jak stavět. Do příštího zastupitelstva (místostarosta, starosta)

Odpady 2018 – cena za odpady v roce 2018 zůstává stejná

Červení VPP – VPP práce v rozsahu 80h a 160h budou vykonávat na příkazy starosty a místostarosty obce

Kominík – nabídka na kominické práce od J.Čermák z Kluků více jak 10 komínů 450Kč/komín (Svárovská)

Pomoc pro občany se zajištěním dotace na ekologické vytápění a čistírny odpadních vod. Zjistit zda mají obyvatelé obce zájem (Svárovská + zastupitelé)

 

 

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:00 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská