Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva 2/2018

Zápis č. 2/2018

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 6.4.2018 od 18:00hod v Katusicích na Sušce.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - nepřítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - nepřítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

Ostatní: veřejnost 2  V.Braslavcová, L.Zrnovská-Černá

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): Havelka, Štrosová,Dvořák

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 26.3. 2018 do 6.4. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení znaku a vlajky obce Sudoměř
 5. Zakoupení frézy Hecht
 6. Ostatní: informace k zaměření pozemků - hospoda,  Bartákovic louka, cesta k teletníku (Bičíková, Novák), Milena Šturmová. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. OZV technoparty. Oslavy v obci termíny. Nádraží Sudoměř.
 7. Diskuze
 8. Závěr

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Schválení znaku a vlajky obce Sudoměř

 

Starosta představil dva finální návrhy na znak a vlajku obce, které byli vyhotoveny na přání obyvatel obce po veřejné schůzi, která se konala v Sudoměři dne 3.3.2018. Návrhy jsou od Heraldické kanceláře Dauphin vyhotovené p. Stanislavem Kasíkem. Znaky jsou označeny čísly:

  10A - V modročerveně polceném štítě, na zeleném vrchu zlatá zvonice s valbovou střechou a zvonovým patrem s jehlancovou střechou, zakončenou makovicí s korouhvičkou. Zvonici provází v modrém poli hvězda nad lilií, obojí zlaté a v červeném poli český lev.

 10B- V modročerveně polceném štítě, na zeleném vrchu stříbrná zvonice s valbovou střechou a zvonovým patrem s jehlancovou střechou, zakončenou makovicí s korouhvičkou. Zvonici provází v modrém poli hvězda nad lilií, obojí zlaté a v červeném poli český lev.

Vlajka návrh č.10 List tvoří modrý podklad, dva klíny s vrcholy v polovině délky listu červené barvy, orámované dvěma hroty zlaté barvy. Klíny vymezují plochu, která může vyvolávat představu písmene „S“, které počátečním písmenem názvu obce.

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje a vybírá za svůj obecní znak návrh č. 10A- V modročerveně polceném štítě, na zeleném vrchu zlatá zvonice s valbovou střechou a zvonovým patrem s jehlancovou střechou, zakončenou makovicí s korouhvičkou. Zvonici provází v modrém poli hvězda nad lilií, obojí zlaté a v červeném poli český lev.

Vlajka návrh č.10 List tvoří modrý podklad, dva klíny s vrcholy v polovině délky listu červené barvy, orámované dvěma hroty zlaté barvy. Klíny vymezují plochu, která může vyvolávat představu písmene „S“, které počátečním písmenem názvu obce.

 

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 10/2/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Zakoupení frézy Hecht

 

Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na zakoupení malotraktoru Hecht 7100 včetně přívěsného vozíku. Dále je možnost dokoupit příslušenství v podobě zametače, pluhu, atd. Obec by tak získala víceúčelový stroj pro pomoc při úklidu v obci.

 

Zastupitelé souhlasí s koupí techniky pro úklid, navrhli však:

 

Zjistit nabídku od dalších výrobců i za cenu vyšší ceny, porovnat kvalitu a cenu, starosta se pokusí vybrat techniku podle referencí a hodnocení spotřebitelů.

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

 

 

K bodu 6. Ostatní: informace k zaměření pozemků - hospoda,  Bartákovic louka, cesta k teletníku (Bičíková, Novák), Milena Šturmová. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. OZV technoparty. Oslavy v obci termíny. Nádraží Sudoměř.

 

 • Starosta informoval zastupitele o probíhajících zaměřováních pozemků. Pozemky jsou zaměřeny geodetem a čeká se na schválení majitelů, aby se mohlo pokračovat dále se zápisy do katastru nemovitostí.
 • Starosta se poptá ohledně směrnic na zakázky malého rozsahu právní firmu pana Slunečka, s kterou obec dlouhodobě spolupracuje.
 • Ing. Svárovská spolu se starostou obce připraví kulturní program na sezonu 2018
 • Na oslavy dne železnic je vyčleněna částka 10t.Kč. Starosta osloví s nabídkou na spolupráci pana Pagače z nádraží Sudoměř.
 • OZV technoparty, zatím obec nebude řešit z důvodu, že nemá vlastní pozemky kde by bylo možné technoparty uspořádat.

 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a souhlasí

 

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

K bodu 7. Diskuze

 

 • Návrh na vyhotovení laviček ke křížku u topolové aleje na Valovice. Zastupitelé souhlasí (vyhotoví pan L.Jíra ml.)
 •  Hrací prvky pro děti na veřejné hřiště na návsi. Zastupitelé souhlasí (výběr Ing. Svárovská, vyhotoví L. Jíra nebo koupě)
 • Koupě štěpkovače a vybavení sběrného dvora. Zastupitelé souhlasí (starosta zjistí možnost dotace a osloví firmy s nabídkami)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce s návrhy souhlasí

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0

 

 

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:00 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská