Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zápis zastupitelstva 2/2019

Zápis č. 2/2019

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 21.3.2019 od 18:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - nepřítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Ing. Jaroslav Šturma          - přítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Petr Bajer                           - nepřítomen

 

Ostatní:

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): 2

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.3.2019 do 21.3.2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:             Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu a paní Ing. Markétu Svárovskou

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 11/2/2019 bylo schváleno.

 

 

3. Schválení programu

 Návrh usnesení:

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  3. Schválení programu
  4. Veřejná schůze 2019
  5. Jarní úklid v obci
  6. Dotace veřejné osvětlení
  7. Rozpočtové opatření 1,2,3,
  8. Ostatní: opravy kostela, herní prvky pro děti, sad Bartákova louka, znak obce, ………
  9. Diskuze
  10.  Závěr.

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 12/2/2019 bylo schváleno.

 

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

4. Veřejná schůze 2019

Starosta obce navrhl jako termín veřejné schůze sobotu 30.3.2019 od 16:00h. Zastupitelé, kteří mají na starosti nějakou agendu, si připraví vlastní referát o činnosti. Občerstvení zajistí provozovatel hospůdky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem termínu 30.3.2019

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 Usnesení č. 13/2/2019 bylo schváleno.

 

5. Jarní úklid v obci

Starosta obce navrhl termín na jarní brigádu den 6.4.2019 od 9:00 hod,  obec zajistí občerstvení a vybavení pro brigádníky. Obec je přihlášena do celostátní akce Ukliďme Česko.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

 

6. Dotace veřejné osvětlení

 

Starosta seznámil zastupitele obce s možností čerpat přidělenou dotaci Efekt na VO v obci. Jedná se o výměnu stávajících těles VO za LED technologii. Celkové náklady jsou 734000,-Kč, obec dostane dotaci 50% 367000,-Kč 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s čerpáním dotace, chce vypracovat dlouhodobý finanční plán a následně zváží, zda bude rekonstrukce VO provedena.

Výsledek hlasování:   pro návrh 4 ,   proti návrhu 1, zdržel se 0,

 Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno.

 

7. Rozpočtové opatření 1,2,3,

Starosta informoval zastupitelstvo obce o rozpočtových opatřeních 1,2,3

 Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

 

 

8.       Ostatní: opravy kostela, herní prvky pro děti, sad Bartákova louka, znak obce, ………

Opravy kostela: Zpracování projektu na opravu střechy kostela fa. Studio 24

Herní prvky pro děti: posune se až po veřejném zastupitelstvu obce.

Sad Bartákovic louka: S výsadbou sadu se začne na podzim 2019. Využije se co nejvíce původních regionálních druhů ovoce. Dále bude obnovena Petříkova třešňová alej u sběrného dvora a osázení hrany fotbalového hřiště.

Znak obce Sudoměř: dojde k slavnostnímu předání znaku obce na půdě Poslanecké sněmovny ČR dne 15.4.2019. Na předání byl pozván starosta + jedna osoba. Starosta navrhl jako druhou osobu pana MVDr. Jiřího Dvořáka

 Zastupitelé souhlasí s navrženými body, tak jak jsou

 

9. Diskuze: na 100let památné lípy nechat udělat lavičku kolem (starosta), Konec revize a platnosti plynové nádrže. Zjistit co nejdříve další informace (paní Svárovská).  Koupě lesa  Eliáš. Zjistit cenu (Šturma Jiří) Informovat starostu.

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:00 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

 

Ověřovatelé zápisu:                  p. Ing. Jiří Šturma:                      Ing. Markéta Svárovská