Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva 3/2018

Zápis č. 3/2018

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 3.5.2018 od 19:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - nepřítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - nepřítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

Ostatní: veřejnost 1 přítomných Ing. Jaroslav Šturma

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): Havelka, Ing. J.Šturma

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: MVDr. J. Dvořák a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 26.4.2018 do 3.5.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   MVDr. J.Dvořák 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. MVDr. J. Dvořáka  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 11/3/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce. Dále starosta požádal o doplnění tří bodů do programu. Jedná se o body 9. Žádost o zpřístupnění pozemku p.č. 8 na L.V.115 J.Kroupa st.; 10. Plán společných zařízení schválení aktuálního představeného stavu; 11.Doplnění dodatků k územnímu plánu obce Sudoměř

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. ŠTURMOVI- žádost oprava kanalizace
 5. Směrnice zadávání veřejných zakázek
 6. Teletník K.W.
 7. Elektrická přípojka L.Jíra st.
 8. GDPD
 9. Žádost o zpřístupnění pozemku p.č. 8 na L.V.115 J.Kroupa st.
 10. Plán společných zařízení schválení aktuálního představeného stavu
 11. Doplnění dodatků k územnímu plánu obce Sudoměř
 12. Diskuze
 13. Závěr

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 12/3/2018 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Ing. J. ŠTURMA- žádost oprava kanalizace

 

 

Pan Ing J. Šturma představil svou žádost na opravu kanalizační přípojky, která vede od obecní čističky od historické budovy školy patřící obci. Poškozená kanalizační přípojka podmáčí RD v majetku p.Šturmy a ten se chystá na celkovou rekonstrukci RD. Dříve, než p.Šturma představil svou žádost zastupitelům, byl se starosta J.Kroupa seznámit se sondami na poškozeném potrubí. Starosta obce při obhlídce konstatoval havarijní stav celého díla včetně kanalizační šachty. Pan Šturma navrhl obci finanční spoluúčast na opravě poškozené kanalizace – p. Šturma by uhradil náklady spojené s prací, obec materiál. Předběžné náklady pro obec jsou odhadnuty v částce cca 35.000Kč za opravu díla.

 

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou kanalizace, je však v zájmu obce provést takové opatření, které bude dostatečně plnit funkci odvodu vody z DČOV v souladu se všemi normami, které jsou platné v ČR. Zastupitelstvo navrhuje konzultaci s odborníky z VaK MB na místě a domluvit se na postupu a způsobu oprav. Schůzku domluví místostarosta obce MVDr. J. Dvořák. S návrhem finanční spoluúčasti obce zastupitelstvo souhlasí, chce však znát podmínky a celkovou skutečnou cenu za dílo a preferuje dělení 50/50%. Následně bude cena odsouhlasena starostou obce.

 

Dále je doporučeno předložit konkurenční nabídky na opravné práce kanalizace.

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 13/3/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Směrnice k zadávání veřejných zakázek

 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem směrnice č. 1/2018 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.“ Vypracovanou: Jaroslav Slunečko a Mgr. Lucie Skřivánková Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se směrnicí č.1/2018 a souhlasí s jejím zněním i finančními limity.

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 14/3/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 6. Teletník K.W

 

Starosta představil zastupitelům své návrhy na využití teletníku na pozemku K.W.

Návrh:

  č.1 vytvořit v podkroví domu sociální byty a spodní část využít jako skladovací prostory pro obec. V současné době jsou na to dotace v částce až 95% na byt jednotku do max. částky 999.000Kč Bylo by potřeba zpracovat studii, předběžné náklady 40t.Kč.

 č.2 Vytvořit zázemí pro zpracování dřevo odpadní hmoty na štěpku. Na vybavení technikou pro zpracování je v současné době dotace.

 

Zastupitelstvo obce se s návrhy seznámilo. Na toto téma proběhla diskuze, kde se zastupitelé s návrhy neztotožnili. Starosta pobídl zastupitele, ať představí na příštím zastupitelstvu vlastní návrhy na využití teletníku u K.W. , kde budou zařazeny jako bod jednání.

 

 Zastupitelstvo obce souhlasí

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

K bodu 7. Elektrická přípojka L.Jíra st.

 

Starosta obce seznámil zastupitele se smlouvou budoucí o smlouvě pro zřízení věcného břemene stavby (přípojky) č. IV-12-6022364/1 elektrické energie k pozemku pana L.Jíry po pozemku p.č.516/1 a p.č.520 v k.ú. Sudoměř se společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou ELPRO-Delicia a.s.

 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s věcným břemenem přípojky za podmínek:

  Elektrická přípojka bude ukončena vystavěným pilířem pro elektrické hodiny z lícových pálených cihel červené barvy. Případně jiného stálého materiálu, ale musí být zděného charakteru. Materiál na stavbu pilíře odsouhlasí starosta obce. Dále bude silnice, pokud bude nějakým způsobem upravována pro vytvoření přípojky, uvedena do původního stavu se zárukou minimálně 5let proti poškození propadu, vytvoření výmolu, atd.

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 15/3/2018 bylo schváleno.

 

 

K bodu 8. GDPR

 

 Starosta obce seznámil zastupitele s probíhající přípravou na GDPR. S GDPR pomáhá obci Jaroslav Slunečko a Mgr. Lucie Skřivánková Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv, z.s.

 

Zastupitelé vzali informaci na vědomí

 

 

K bodu 9. Žádost o zpřístupnění pozemku p.č. 8 na L.V.115 J.Kroupa st.

 Starosta obce představil zastupitelům žádost o zpřístupnění pozemku p.č. 8 vedeným na L.V.115 v k.ú. Sudoměř v majetku J.Kroupy st. V žádosti žádá zastupitelstvo obce o zřízení přístupové cesty k vlastnímu pozemku z veřejné komunikace p.č. 518/1 v k.ú. obce Sudoměř

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí. Je potřeba zjistit na dopravním odboru MB, zda nebude proti zpřístupnění námitka. Připravit návrhy na vyhotovení cesty, který bude představen na zastupitelstvu obce. Prokonzultovat s architektem. Zajistit nejvhodnější variantu pro vybudování cesty.

 Výsledek hlasování:      pro návrh 4   proti návrhu 0    zdržel se 1.

Usnesení č. 16/3/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 10. Plán společných zařízení schválení aktuálního představeného stavu

 

 Starosta obce seznámil zastupitele s aktualizovaným plánem společných zařízení. Stav ke dni 30.4.2018

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracovaným plánem společných zařízení včetně umístění doplňkových cest.

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 17/3/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 11. Doplnění dodatků k územnímu plánu obce Sudoměř

 

Starosta obce upozornil na nedostatky v ÚP obce  a požádal architekta  ze Studia 23 pana Ing. J.Pustějovského o doplnění dodatků ÚP.  Ing. Pustějovský se spojí s Ing. Tomešem a vyberou vhodnou variantu doplňku.

Zastupitelé souhlasí

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 18/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 15.  Diskuze 

 

Místní rozhlas oprava – ano kontakt na zadní stěně radia (starosta)

Břízky – Vysazení břízek do míst nad králíkářské pole v minulosti zde rostly. Cca 8ks zajistí (J.Cindr)

Lavička kolem Lípy – ano (starosta)

Letní kino- ano (starosta)

 

 

 

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:00 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. MVDr. Dvořák Jiří 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská