Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva 4 2018

Zápis č. 4/2018

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 18.6.2018 od 19:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - nepřítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - přítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

Ostatní:

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): MVDr. Dvořák

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.6. 2018 do 18.6. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 6, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 19/4/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce. Dále požádal zastupitele o možnost vložení bodů: Manželé Málkovi odkup pozemku, Oprava střechy kostel, Nákup tiskárny. Oproti pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. < >

  Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

 2. Schválení programu

 3. Žádosti o odkup pozemku manželé Málkovi pč.40

 4. Schválení závěrečného účtu za rok 2017

 5. Rozpočet obce 2017-2018-2019

 6. Oprava střech kostel Sakristie + Jeskyňka

 7. Oprava poškozené kanalizace od obecní čističky DČOV

 8. Nákup tiskárny na OÚ Sudoměř

 9. Ostatní: Žádost MS Hrádek o finanční podporu (6000,-) na střeleckou Soutěž, Kostel oprava střechy, KW prodej usedlosti, Volby do zastupitelstva obce 2018, Stanovení hodinové náhrady mzdy pro OSVČ, Nahlášení dovolené zastupitelů

 10. < > 

   

  Výsledek hlasování:  pro návrh 6,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

  Usnesení č. 19/4/2018 bylo schváleno.

  Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Žádosti o odkup pozemků manželé Málkovi pč.40

 

 

Starosta obce představil žádost o odkup pozemku manželů Málkových kolem nemovitosti pč.40. Doplnil ji pro snadnější orientaci obrázky z katastr. map. Manželé Málkovi mají zájem o odkoupení pozemku kolem nemovitosti, tak jak jej v současné době užívají.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o odkup pozemku vedle p.č. 40 jako součást dvorku o výměře cca 150m2 pro manžele Málkovi viz příloha č.1. Za podmínek, že bude pozemek plynně navazovat na plot u p.č. 35/5 pana Formánka. Prodej bude za cenu stanovenou po konzultaci s RK. Zaměření pozemku, si zrealizuje kupující na své náklady. Pozemek cca 140m2 dále navazující k pozemku, navrženém k prodeji přílohač.2, který je užíván, jako zahrada bude nabídnut do užívání na základě nájemní smlouvy. (obraz. přílohy, budou součástí tohoto zápisu)

   Zastupitelé dále pověřili starostu obce, jako řádného hospodáře, aby nechal zaměřit v obci všechny předzahrádky u jednotlivých nemovitostí a ošetřil jejich užívání nájemními smlouvami. 

 

 

Dále je doporučeno pro posouzení stanovení prodejní a nájemní ceny odhad od kvalifikovaného odhadce.

 

Zastupitelstvo chce seznámit s kupní smlouvou před podpisem prodeje

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 5,   proti návrhu 0, zdržel se 1,

 

Usnesení č. 20/4/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Schválení závěrečného účtu za rok 2017

 

Starosta obce seznámil zastupitele se závěrečným účtem za rok 2017 včetně všech povinných příloh. Podle § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl návrh závěrečného účtu nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávného celku (v tomto případě obce) zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Součástí závěrečného účtu obce při jeho projednávání v zastupitelstvu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

 

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2017 s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 6   proti návrhu 0    zdržel se 0.

K bodu 6. Rozpočet obce 2017-2018-2019

 

Starosta představil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2017-18-19

 

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se seznámili s výhledem rozpočtu na roky 2018-2019

 

K bodu 7. Oprava střech kostel Sakristie + Jeskyňka

 

Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na opravu střech Sakristie a Jeskyňka.

S cenovou nabídkou se přihlásil pouze jeden zájemce. Starosta proto nechal vypracovat cenovou nabídku p Novákem v cenách URS.

Nabídka dodaná p. J. Vydrou byla nižší, než cenová kalkulace URS. Starosta oslovil tedy pana Vydru, aby přistoupil k realizaci oprav v souladu s odborem památkové péče. Práce by měli být zahájeny do 3 týdnů. Seznámil zastupitele také se smlouvou o dílo, ke které měli zastupitelé drobné výhrady. Starosta si nechá smlouvu upravit dle připomínek.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce  souhlasí

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 6   proti návrhu 0    zdržel se 0

 

 

 

K bodu 8. Oprava poškozené kanalizace od obecní čističky DČOV

 

 Starosta obce představil zastupitelům obce cenové nabídky, na opravu poškozené kanalizace od obecní čističky DČOV u budovy bývalé školy. Na základě vypracované PD se sešli pouze dvě  cenové nabídky, starosta tedy nechal vypracovat p. Novákem cenovou kalkulaci URS.  Nejzajímavější cenová nabídka je od firmy Taclík J. v ceně 219 808,50Kč. Oprava kanalizace bude provedena dle PD od první sběrné šachty včetně nových šachet.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou kanalizace firmou Taclík J. za 219 808,50Kč

 Výsledek hlasování:      pro návrh 6   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 21/4/2018 bylo schváleno.

 

 

K bodu 9. Nákup tiskárny na OÚ Sudoměř

 Starosta obce představil zastupitelům nabídku na zakoupení nové tiskárny do budovy OÚ z důvodu nadměrné potřeby oboustranného tisku k archivnictví a nutnosti oboustranně skenovat. Oslovil firmu APEX, která mu pomohla s výběrem profesionální tiskárny včetně instalace.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou a koupí tiskárny

 Výsledek hlasování:      pro návrh 6  proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

K bodu 10. Žádost MS Hrádek o finanční podporu (6000,-) na střeleckou soutěž, Kostel oprava střechy, KW prodej usedlosti, Volby do zastupitelstva obce 2018, Stanovení hodinové náhrady mzdy pro OSVČ, Nahlášení dovolené zastupitelů

 

 1. Žádost MS Hrádek o finanční podporu (6000,-) na střeleckou soutěž -

  Ano

 2. Kostel oprava střechy -Ano

 3. KW prodej usedlosti – zváží

 4. Volby do zastupitelstva 2018 – Ing. Markéta Svárovská vyzve obyvatele v obecním občasníku, aby kandidovali do zastupitelstva obce. Musí tak učinit nejpozději do 25.7.2018

 5. Stanovení hodinové náhrady mzdy pro OSVČ – 250Kč/h

 6. Nahlášení dovolené zastupitelů – i nevolnění zastupitelé musí hlásit svou dovolenou

   

   

  Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 21:00 hod.

   

   

  Zapsal:  Jan Kroupa

  Ověřovatelé zápisu:

   

               p. Ing. Jiří Šturma 

   

                                                                                   

               p. Ing. Markéta Svárovská