Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva 4.2017 + rozpočtové opatření 4;5;6

Rozpočtové opatření _4;5;6.pdf

 

Zápis č. 4/2017

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 14.6.2017 od 19:00 hodin v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - nepřítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

            Ostatní: veřejnost 0 přítomných

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): Havelka rodinné důvody

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská .

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6.června 2017 do 14.června 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 6, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 21/4/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a požádal o doplnění bodu k jednání o dělení katastru Sudoměř – Katusice (Valovice) na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení dohody o finančním vyrovnání Sudoměř - Katusice
 5. Schválení závěrečného účtu obce Sudoměř
 6. Schválení účetní uzávěrky
 7. Komplexní pozemkové úpravy návrh – schválení
 8. Havarijní stav střechy postranní budovy u kostela
 9. Střelecká soutěž v Sudoměři 24.6.2017
 10. Hospoda Novákovi
 11. Diskuse: rozpočtové opatření 4/2017; 5/2017; 6/2017, ořešáky, nohejbal
 12. Závěr

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 6,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 22/4/2017 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Schválení dohody o finančním vyrovnání Sudoměř - Katusice

 

Seznámení zastupitelů obce s dohodou o finančním vyrovnání mezi obcemi Sudoměř a Katusice. Dohoda je vypracována paní JUDr. Janebovou. Jedná se částku (901.451,-Kč) nárokovanou obcí Katusice za spravování části obce Valovice v KÚ Sudoměř.

  Obec Sudoměř se zavazuje uhradit Obci Katusice na její účet uvedený v záhlaví této Dohody zbývající částku ve výši 901.451,- Kč ve třech splátkách takto:

 • částku ve výši 301.451,- Kč ve lhůtě do dvou měsíců od provedení vkladu vlastnického práva dle Dohody o změně hranic,

 • částku ve výši 300.000,- Kč ve lhůtě do čtrnácti měsíců od provedení vkladu vlastnického práva dle Dohody o změně hranic a

 • částku ve výši 300.000,- Kč ve lhůtě do dvacetišesti měsíců od provedení vkladu vlastnického práva dle Dohody o změně hranic.

   

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje představenou dohodu o finančním vyrovnání daně, mezi obcemi Sudoměř a Katusice. Obec Sudoměř se zavazuje uhradit Obci Katusice na její účet uvedený v záhlaví této Dohody zbývající částku ve výši 901.451,- Kč ve třech splátkách takto:

 • částku ve výši 301.451,- Kč ve lhůtě do dvou měsíců od provedení vkladu vlastnického práva dle Dohody o změně hranic,

 • částku ve výši 300.000,- Kč ve lhůtě do čtrnácti měsíců od provedení vkladu vlastnického práva dle Dohody o změně hranic a

 • částku ve výši 300.000,- Kč ve lhůtě do dvacetišesti měsíců od provedení vkladu vlastnického práva dle Dohody o změně hranic.

   

   

Výsledek hlasování:      pro návrh 6   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 23/4/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Schválení závěrečného účtu obce Sudoměř.

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vypracovaným závěrečným účtem obce za rok 2016. Stav  k 31.12. 2016. Závěrečný účet byl vypracován na základě výkazu plnění rozpočtu k 31.12.2016. Příloha účetní uzávěrky. Hospodářský výsledek bude ponechán na běžném účtu obce u ČSOB banky

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce k datu 31.12. 2016 souhlasem s celoročním hospodařením včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou, byla přijata nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům viz. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Sudoměř za rok 2016 s termínem odstranění chyb do 31.12.2017

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 6   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 24/4/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 6. Schválení účetní uzávěrky obce Sudoměř.

 

Starosta obce seznámil zastupitele s účetní uzávěrkou obce za rok 2016.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s účetní uzávěrkou za rok 2016

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 6   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 25/4/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 7. Komplexní pozemkové úpravy návrh – schválení

 

Představení návrhu plánu společných zařízení v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav v KÚ Sudoměř a části KÚ Březovice Pod Bezdězem. Z.O. Projednalo představený návrh plánu společných zařízení v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav v KÚ Sudoměř a části Březovice Pod Bezdězem.                                                                                    Zastupitelstvo obce se neshodlo na předložených návrzích cest a žádá další jednání v této věci zvlášť, co se týče šíře, způsobu provedení cest a doprovodné zeleně  v KÚ Sudoměř a části KÚ Březovice Pod Bezdězem.

 

 

K bodu 7. Havarijní stav střechy postranní budovy u kostela.

 

Starosta obce seznámil zastupitele s havarijním stavem střechy na postranních budovách kostela.  Navrhl co nejrychleji opravit střechy na obou budovách z důvodu nebezpečí úrazu. Navrhuje oslovit odborné firmy a zadat opravu.

Zastupitelstvo obce požaduje další cenové nabídky, aby bylo možné je porovnat a provést výběrové řízení.  

 

 

K bodu 8. Střelecká soutěž v Sudoměři 2017

 

Starosta obce představil zastupitelům obce žádost MS Hrádek o finanční podporu na tradiční střeleckou soutěž, která je každoročně pořádána v naší obci.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s podporou střelecké soutěže formou brigády v částce 6000,-Kč

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 6     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 26/4/2017 bylo schváleno.

 

 

K bodu 9. Hospoda u Nováků

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce Sudoměř se záměrem a možnostmi odkupu staré hospody u Nováků.

 

Zastupitelstvo obce: bere informace na vědomí.

 

 

K bodu 10. rozpočtové opatření 4/2017; 5/2017; 6/2017, ořešáky, podpora nohejbalového turnaje

 

Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením: 4/2017; 5/2017; 6/2017

Starosta seznámil s nutností dendrologického zákroku na ořešákách na pozemcích obce. K zákroku byla vybrána fa. J. Svárovský.

Tradiční nohejbalový turnaj bude podpořen potřebnou částkou, na ceny pro účastníky turnaje.

 

Zastupitelstvo obce: bere informace na vědomí.

 

 

K bodu 11. Závěr.

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 21:15 hod.

 

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská