Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva 6/2018

Zápis č. 6/2018

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 4.10.2018 od 18:00hod

v restauraci Na Sušce v Katusicích

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - nepřítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

Ostatní: paní V. Braslavcová

Omluveni (členové zastupitelstva obce): Havelka

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.8. 2018 do 30.8. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Nákup mobiliáře do obce
  5. Zhodnocení práce zastupitelstva 2014-2018
  6. Diskuze
  7. Závěr

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 25/6/2018 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Nákup mobiliáře do obce

 

Starosta obce nastínil zastupitelům svou variantu nově zakoupeného mobiliáře do obce. Umístění bude řešit společně s Architekty Studio 23 případně zahradníkem J. Cindrem

 

 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí a souhlasí

 

 

K bodu 5. Zhodnocení práce zastupitelstva 2014-2018

 

Starosta obce seznámil zastupitele s úkoly, které se podařilo v rámci zastupitelstva splnit a kterými se bude zabývat nově zvolené zastupitelstvo.

 

Zastupitelé obce  berou informaci na vědomí

 

 

K bodu 6. Diskuze

 

 

K bodu 7. Závěr 

 

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 21:00 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská