Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis zastupitelstva 8/2018

Příloha č.1.pdf

Příloha č.2.pdf

Příloha č.3.pdf

Zápis č. 8/2018

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 30.11.2018 od 19:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Ing. Jaroslav Šturma          - přítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Petr Bajer                           - přítomen

 

Ostatní:

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.11. 2018 do 30.11. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 38/8/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce. Dále požádal zastupitele o možnost vložení bodů: Braslavcová Věra odkup odkupení pozemku. Oproti pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Navržený program:

 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu

 4. Prodej pozemku kolem domu čp. 39 (Dostálová Dana)

 5. Prodej pozemku paní Braslavcový Věře k domu čp. 29

 6. Návrh rozpočtu 2019

 7. Priority zastupitelstva obce na r. 2018-2022

 8. Finanční audit 17.12.2018

 9. Rozpočtové opatření 7/2018

 10. Diskuze: Mikuláš, Vánoce, Nový rok, údržba komunikací zima 2018-19, oprava pískovcové zídky u hřiště, přehled funkcí zastupitelů, rozdělení úkolů na zastupitele, sítě do oken čp 22, Dotace hřbitovní zeď, sběrný dvůr…..………

 11.  

  Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

  Usnesení č. 39/8/2018 bylo schváleno.

   

  Vzhledem k tomu, že body 1. až 4. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 5. programu.

 

K bodu 4. Prodej pozemku kolem domu čp. 39 (Dostálová Dana)

 

 

Starosta obce na základě předchozích jednání pozval na zastupitelstvo obce paní Dostálovou Danu a pana Dostála Pavla, aby se dořešil prodej pozemku kolem čp. 39. Majitelé budovy čp. 39 nemají vyřešeny pozemky kolem své stavby. Pozemky jsou v majetku obce a měli plnit fci. Lesa, byly však využívány jako ostatní plocha a byly částečně zastavěny. Obec byla několikrát upozorněna Životním prostředím oddělením ochrany přírody MB (p.Kašíkem) na to , aby vše uvedla do řádného stavu. Vyzvala tedy v roce 2016 majitele čp. 39 ke zjednání nápravy. Do 3měsíce 2018 se tak nestalo, tak vše začala řešit obec sama. Po konzultaci s Ing. Bockem OLH obce Sudoměř došlo k zákresu a následnému zaměření pozemku kolem čp.39 o velikosti 1273m2. Manželé Dostálovi nesouhlasili s tím, že budou muset koupit i stráň. Obec však trvala na prodeji celé plochy z důvodu toho, že na minimální ploše nelze dělat lesní pěstební činnost, navíc rodina v minulosti všechny zaměřené pozemky užívala. Paní Reichlová realitní makléřka Alfa Invest, s níž obec dlouhodobě spolupracuje, navrhla cenu prodejní 342 000,-Kč za vše včetně poplatku za vyjmutí pozemků z lesního fondu. V ceně je zohledněn prodej stráně. Jedná se zhruba o polovinu prodávané plochy pozemku. Vznikne tak parcela p.č. 124/5 o výměře 1273m2

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 124/5 ostatní jiná plocha vedle čp. 39 jako součást dvorku o výměře 1273m2 viz příloha č.1. Za podmínek, že pozemek kupují tak, jak stojí a leží. Prodej bude uskutečněn za cenu stanovenou po konzultaci s RK ve výši 342000,-Kč včetně poplatku za vynětí z PLF. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední desce obce Sudoměř

 

 

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 6,   proti návrhu 1, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 40/8/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Prodej pozemku paní Braslavcový Věře k domu čp. 29

 

Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na odkoupení pozemku kolem čp.29 p.č. 124/6 o výměře 193m2 ostatní plocha stráň  od paní Braslavcová Věra o velikosti viz. Příloha č.2. Prodejní cena za celek je stanovena po dohodě s RK Alfa Invest na cenu 54 418,-Kč.

 

 

Zastupitelé souhlasí:

 

S prodejem pozemku p.č. 124/6 ostatní plocha stráň o výměře 193m2 včetně poplatku za vynětí z PLF za cenu  54 418,-Kč bez výhrad. Veškeré náklady s prodejem si uhradí kupující. Záměr o prodeji bude vyvěšen na úřední desce obce Sudoměř

 

 

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 41/8/2018 bylo schváleno.

 

 

K bodu 6. Návrh rozpočtu 2019

 

Ing. Jaroslav Šturma představil po dohodě se starostou obce návrh rozpočtu obce sestavený na základě plánu aktivit pro rok 2019. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD od 12.11.2018

 

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtem na rok 2019 bez výhrad. Schválený návrh rozpočtu bude vystaven na úřední desce, aby mohl být do konce roku ZO schválen.

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 42/8/2018 bylo schváleno.

 

 

K bodu 7. Priority zastupitelstva obce na r. 2018-2022

 

Starosta obce seznámil zastupitele s prioritami rozvoje obce pro období 2018-2022.

Jedná se o velké akce a to: Hospoda Novákovi - koupě, oprava, otevření

                                           Kostel - oprava, střecha, okna, fasáda, hřbitovní zeď

Teletník – přístupová cesta oprava, sítě využití, dokončení demolice části objektu

 

 

Zastupitelstvo obce  souhlasí

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0

 

 

 

K bodu 8. Finanční audit 17.12.2018

 Starosta obce seznámil zastupitele obce s datem fin. auditu obce. Audit bude probíhat 17.12. 2018 v kanceláři paní černé v MB. Požádal předsedu komise, paní Štrosovou, aby připravila zkontrolované potřebné dokumenty k fin auditu včetně podpisů od členů komise.

 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí

 Výsledek hlasování:      pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

K bodu 9. Rozpočtové opatření 7/2018

 

Starosta předložil rozpočtové opatření 7/2018

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 7/2018

Výsledek hlasování:   pro návrh 7,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 Usnesení č. 43/8/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 10. Diskuze: Mikuláš, Vánoce, Nový rok, údržba komunikací zima 2018-19, oprava pískovcové zídky u hřiště, přehled funkcí zastupitelů, rozdělení úkolů na zastupitele, sítě do oken čp 22, Dotace hřbitovní zeď, sběrný dvůr, Inventura vyřazení majetku.

 

Mikuláš: Ing. M. Svárovská představila zastupitelům novou formu mikulášských oslav. Mikuláš bude chodit po domech a nebude už dělaná společná mikulášská nadílka jako v minulosti. Starosta obce a zastupitel MvDr. Dvořák s touto formou nesouhlasili, nicméně to prý je volba maminek od dětí. Mikulášské oslavy proběhnou podle nového scénáře.

Vánoce: 24.12. bude tradiční koncert valovického sboru od 14:00h. Přijďte si s námi zazpívat. Občerstvení bude zajištěno. Večer se sejdeme před vánočním stromem ve 23:00h zazpíváme si koledy a vložíme Ježíška do připravených jesliček.

Nový rok: oslavy nového roku budou na přání místních obyvatel probíhat také v místním pohostinství.

Údržba místních komunikací: zajištění údržby si bere na starosti pan MvDr. J.Dvořák

Oprava pískovcové zídky ke hřišti: Na základě upozornění p. M. Havelky na špatný stav pískovcové zídky směrem ke hřišti bude tato zídka, co nejrychleji opravena starosta osloví některou z místních firem.

Přehled funkcí zastupitelů: 0

Rozdělení úkolů na zastupitele: 0

Sítě do oken čp 22 : na žádost nájemce bytu paní Jiřiny Kühmelové o instalaci sítí do oken oslovila Ing. Svárovská několik firem. Obdržela 3 nabídky - od firmy Atossa v celkové výši 23.897,50 Kč s DPH, od firmy Oknostyl ve výši  13 199 Kč a od firmy Proklima ve výši 10 097 Kč. Ing. Svárovská byla pověřena oslovit firmu Proklima o přesné zaměření a provedení zakázky.

Dotace hřbitovní zeď: starosta informoval o možnosti zažádat o dotace na opravu hřbitovní zdi. Zastupitelstvo si přeje být informováno o částce, kterou bude muset zaplatit za zprostředkování. Jedná se o to, aby měla také firma zprostředkující dotace zájem na tom, aby vše řádně proběhlo. Představená nabídka jím přišla příliš vysoká. Starosta dostal za úkol vše řádně prověřit. Pan Ing. Jaroslav Šturma slíbil sehnat konkurenční nabídku od jiného zprostředkovatele dotace.

Sběrný dvůr: starosta informoval zastupitele o možnosti čerpat dotace na sběrný dvůr. Navrhl zastupitelům oprášit starou studii na sběrný dvůr a pokračovat v realizaci, nebo zkusit využít jako sběrný dvůr budovu teletník.

Inventura: vyřazení majetku viz přílohač.3 zastupitelé souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku. Majetek je poškozen nefunkční a je dlouhodobě nevyužíván.

 

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:30 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská