Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis zastupitelstva 9/2018 + rozpočet 2019

29. 12. 2018

Kopie - rozpocet--na-rok-2019.xlsx

Zápis č. 9/2018

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 21.12.2018 od 18:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Ing. Jaroslav Šturma          - přítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Petr Bajer                           - přítomen

 

Ostatní:

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.12. 2018 do 30.12. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 43/9/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Schválení rozpočtu 2019
  5. Rozpočtové opatření 8/2018
  6. Diskuze:  Zpívání koled v kostele 24.12.2018, územní plán obce studie, nádraží, Rozpočtové opatření č.8.........
  7. Závěr

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 44/9/2018 bylo schváleno.

 

Vzhledem k tomu, že body 1. až 4. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 5. programu.

 

K bodu 4. Schválení rozpočtu 2019

 

Schválení rozpočtu obce na rok 2019.

Rozpočet obce na rok 2019 byl zveřejněn na obecní vývěsce a na webových stránkách obce po zákonnou dobu 15 dní. V této lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na změnu.

Plné znění rozpočtu je k nahlédnutí na obecní vývěsce a webových stránkách obce. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2019 jako vyrovnaný, příjmy celkem činí 2 463 000,-Kč, výdaje celkem činí 2 463 000,- Kč. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé §. Viz. Příloha.

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 7,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 Usnesení č. 45/9/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Rozpočtové opatření 8/2018

 

Starosta předložil rozpočtové opatření 8/2018

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 8/2018

Výsledek hlasování:   pro návrh 7,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 Usnesení č. 46/9/2018 bylo schváleno.

 

K bodu 6. Diskuze: Zpívání koled v kostele 24.12.2018, územní plán obce studie, nádraží,  .........

 

Zpívání koled:

      Zastupitelé se dohodli, že podpoří vánoční akci formou občerstvení

Územní plán obce: starosta informoval o vhodnosti nechat zpracovat územní studii zástavby v obci, oslovil na toto téma Studio 23. Měla by být vytvořena studie, která bude vyhovovat jak zájmům obce, tak i uspokojit majitele pozemků, kteří se budou moci účastnit přípravných fází projektu. Vše by mělo pomoci s plánováním výstavby a úprav občanské vybavenosti.

Zastupitelé doporučili pokračovat v přípravách studie. Doporučili co nejdříve jednat s majiteli pozemků.

Nádraží Sudoměř: starosta informoval o jednáních s ŽSDC. Ze strany SŽDC přišla cena k prodeji 682.000Kč, která je schválena radou SŽDC. Dále se bude čekat na vyjádření Úřadu vlády ČR. V dopise chyběla informace, zda se jedná o cenu včetně DPH. Původní nabídka byla cca 800t.Kč Starosta poslal na ředitelství prodeje SŽDC dopis, ve kterém požádal o shovívavost při ocenění majetku vtom smyslu, že se obec o nádraží roky stará a bylo by vhodné to v celkové ceně zohlednit.

Zastupitelé berou informaci na vědomí.

 

 

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:30 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská