Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva obce 5.2017

Zápis č. 5/2017

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 10.7.2017 od 17:00 hodin v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka                 - přítomen

Ing. Markéta Svárovská        - přítomna

Ing. Jiří Šturma                   - nepřítomen

Alena Štrosová                    - přítomna

Ladislav Jíra                        - přítomen

 

            Ostatní: Ing. Dorotková, Ing. Römer, Ing. Novotný, Ing. Hrbek 4 přítomných

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): Ing. Jiří Šturma

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: MVDr. Jiří Dvořák a Ing. Markéta Svárovská .

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.července 2017 do 10.července 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   MVDr. Jiří Dvořák

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. MVDr. Jiří Dvořáka a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 6, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 27/5/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Plán společných zařízení v k.ú. Sudoměř a část k.ú. Březovice
  5. Hospoda Novákovi
  6. Diskuse: přístupová cesta k teletníku na pozemku K.Winterové, oprava střech u postranních budov na kostele.
  7. Závěr

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 6,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 28/5/2017 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Plán společných zařízení v k.ů. Sudoměř a část k.ú. Březovice p.B.

 

Zastupitelům obce byl představen návrh plánu společných zařízenív rámci zpracování KOPÚ v k.ú. Sudoměř a části k.ú. Březovice p.B., vyprojektovaným fa. Progeka v.o.s. zastoupenou p. Ing Römerem. Plán společných zařízení byl představen p. Ing. Römerem. K plánu společných zařízení měli zastupitelé otázky ohledně cest HPC1; 2 a VPC1; 2, na které odpověděli p. Ing. Novotný a p. Ing. Hrbek. Snahou zastupitelů byla možnost uspoření obecních pozemků potřebných na realizace přístupových cest.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem plánu společných zařízení v k.ú. Sudoměř a části k.ú. Březovice p.B. s podmínkou, že „navržená zeleň bude oproti návrhu na HPC1 pouze od 0,0-0,25km, zbytek cesty už bude navržen bez zeleně a bude navržen v co nejužší možné podobě“. Cesta se nachází v blízkosti lesa a není důvod k osázení zelení v celé délce cesty.  Obec tím ušetří potřebné pozemky, které využije na jiné plánované projekty. HPC2 bude realizována živičným povrchem.

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 6   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 29/5/2017 bylo schváleno.

 

K bodu  5. Hospoda Novákovi

 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem od paní Jitky Šínové a paní Jany Strelcové na finanční vypořádáni za Hospodu u Nováků a část pozemku určeného k parkování cca 340m2 na pozemcích p.č.16,17 a 69. Dále část pozemku vhodného k využití na přístupovou cestu  115m2 p.č.71 pro vjezd na již zakoupenou Bartákovic louku.

 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí a bude se tím zabývat na následném zastupitelstvu obce.

 

K bodu 6. Diskuse: přístupová cesta k teletníku na pozemku K. Winterové a oprava střech na postranních budovách u kostela.

 

Starosta informoval zastupitele o připravené dohodě na pronájem cesty k teletníku který zakoupila obec a stojí na pozemku K. Winterové p.č. 56/2 od paní Silvy Bičíkové a p. Františka Nováka. Zřízením věcného břemene služebnosti průjezdu a průchodu přes parcelu č. 88/5 k.ú. Sudoměř k předmětu nabytí pro obec Sudoměř (oprávněná z věcného břemene), a to na dobu určitou maximálně 5 let ode dne právní moci vkladu práva do katastru nemovitostí. Věcné břemeno bude zřízeno jako úplatné s tím, že za každý započatý rok, ve kterém bude věcné břemeno v platnosti, zaplatí oprávněná z věcného břemene obec Sudoměř povinným z věcného břemene 5000,-Kč, a to 2,500,-Kč Sylvě Bičíkové a 2500,-Kč Františku Novákovi.

Dále místostarosta Dvořák informoval o způsobu, jakým je možno opravit postranní budovy u kostela. Starosta obce pověřil pana místostarostu, aby podnikl potřebné kroky, které povedou k odstranění havarijního stavu střech postranních budov

 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

 

 

K bodu 11. Závěr.

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 20:00 hod.

 

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. MVDr. Jiří Dvořák 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská