Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva obce 7 2018

Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 21. října 2018 od 18.00 hodin.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:

           

Jan Kroupa   ………………………………………………………………….

 

Ing. Markéta Svárovská  ……………………………………………………..

 

  Ing. Jiří Šturma  ………………. ……………………………………………

 

Alena Štrosová  …………………………. ………………………………….

 

Ing. Jaroslav Šturma …….. …..…………………………………………….

 

Petr Bajer …………………..……………………………………………….

 

MVDr. Jiří Dvořák  …….………………………………………………...

 

            ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce):  0

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               MVDr.Jiří Dvořák

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma   a Ing. Markéta Svárovská .

 

 

Průběh jednání

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.15 hod. nejstarší člen zastupitelstva obce pan MVDr.Jiří Dvořák, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ust. § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.  Lhůta uplynula dne 21.října 2018, žádný návrh nebyl soudu podán. Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. října 2018 do 21. října 2018.

Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), tj. nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích). V souvislosti s tím konstatoval, že před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle ust. § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Složení slibu členy zastupitelstva obce

Předsedající v souladu s ust. § 69 odst. 2) zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva obce, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (viz ust. § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v ust. § 69 odst. 2) zákona o obcích:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené listině s textem slibu.

Žádný z přítomných členů zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. MVDr.Jiří Dvořák.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:       p. Ing. Jiří Šturma 

                                                                                  pí. Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou

Výsledek hlasování:  pro návrh 7, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 26/6/2018 bylo schváleno.

 

Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce, a to přesto, že některé z těchto bodů již byly a musely být z organizačně technických a právních důvodů realizovány.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrhy na doplnění programu. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

Program jednání:

 1. < >

  Složení slibu členy zastupitelstva

 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 3. Schválení programu

 4. Volba starosty obce a místostarosty

  1. určení počtu místostarostů

  2. určení způsobu volby starosty obce a místostarosty

  3. volba starosty obce

  4. volba místostarosty

  5. volba předsedy komise finanční

  6. volba předsedy komise kontrolní

 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob

 6. Schválení plánu náležité péče

 7. Rozpočtové opatření obce 2018

 8. < >< > 

   

  Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0 ,   zdržel se 0,

  Usnesení č. 27/6/2018 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 4. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 5. programu.

 

Volba starosty obce a místostarosty

 1. Určení počtu místostarostů.

  Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce volilo pouze jednoho místostarostu.

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

  Předsedající dal hlasovat o návrhu počtu místostarostů.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce schvaluje, že v obci Sudoměř bude volen jeden místostarosta.

Výsledek hlasování:      pro návrh 7,  proti návrhu 0,    zdržel se 0

Usnesení č. 28/6/2018bylo schváleno.

 1.  Předsedající navrhl, aby nikdo z členů zastupitelstva nevykonával svou funkci jako uvolněný ve smyslu ust. § 71 odst. 1) zákona o obcích.

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

  Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

   Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon žádné z funkcí nebude člen zastupitelstva obce uvolněn.

Výsledek hlasování:      pro návrh 7,  proti návrhu 0,    zdržel se 0

Usnesení č. 29/6/2018 bylo schváleno.

 1. Určení

  Předsedající navrhl, aby volba starosty obce a místostarosty proběhla veřejným hlasováním (zvednutím ruky).

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

  Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty veřejným hlasováním (zvednutím ruky).

Výsledek hlasování:      pro návrh 7,  proti návrhu 0,   zdržel se 0

Usnesení č. 30/6/2018 bylo schváleno.

 1. < >Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta obce a po jeho zvolení případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém budou navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování o dalších kandidátech pokračováno.

   

  Předsedající po poradě členů zastupitelstva podal následující návrh: zvolit do funkce starosty obce pana Jana Kroupu.  Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na starostu obce souhlas. Zastupitel Petr Bajer dal svůj návrh na starostu pana Ing. Jaroslava Šturmu. Pan Ing. Jaroslav Šturma s návrhem nesouhlasil z důvodu velkého časového vytížení.

  Další návrhy na starostu nebyly podány. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

  Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostou obce Sudoměř pana Jana Kroupu.

Výsledek hlasování:      pro návrh 6,  proti návrhu 0,    zdržel se 1

Usnesení č. 31/6/2018 bylo schváleno.

 1. < >Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci místostarosty. Předsedající po poradě členů zastupitelstva podal následující návrh: zvolit do funkce místostarosty obce pana Ing. Jiřího Šturmu.  Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na místostarostu obce souhlas.

   

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

  Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostou  obce Sudoměř  pana  Ing. Jiřího Šturmu.

Výsledek hlasování:      pro návrh 7,  proti návrhu 0,    zdržel se 0

 

Usnesení č. 32/6/2018 bylo schváleno.

 

 

K bodu 5.  Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a volba předsedů výborů.

 1. < >Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční výbor a kontrolní výbor (ust. § 117 odst. 2/ a § 84 odst. 2/ písm. l/ zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva obce zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce určuje počet členů výborů, který musí být lichý, každý z těchto výborů musí být nejméně tříčlenný (ust. § 119 odst. 1/ zákona o obcích). Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva obce, členy výboru mohou být členové zastupitelstva obce nebo jiné osoby (§ 117 odst. 4/ zákona o obcích). Členy kontrolního výboru ani finančního výboru nemohou být starosta obce, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (ust. § 119 odst. 1/ zákona o obcích).

   

  Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor přičemž každý z těchto výborů bude mít tři členy.

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

  Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní výbor jsou tříčlenné. Předsedové výborů předloží na příštím jednání  zastupitelstva obce složení výborů ke schválení.

Výsledek hlasování:        pro návrh 7     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 33/6/2018 bylo schváleno.

 1. Volba předsedy finančního výboru

  Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva obce p. Jan Kroupa navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Jaroslava Šturmu. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na předsedu finančního výboru souhlas.

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.

  Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru pana Ing. Jaroslava Šturmu.

Výsledek hlasování:        pro návrh 7     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 34/6/2018 bylo schváleno.

 1. Volba předsedy kontrolního výboru

  Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva obce p. Jan Kroupa navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Alenu Štrosovou. Navržená kandidátka vyslovila se svou kandidaturou na předsedkyni kontrolního výboru souhlas.

  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

  Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru paní Alenu Štrosovou.

Výsledek hlasování: pro návrh 7,proti návrhu 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 35/2018 bylo schváleno.

 

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob.

 

Předsedající informoval členy zastupitelstva o změnách v legislativě a o možnostech obce. Navrhl následující výši a strukturu odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce:

 

Starosta obce Jan Kroupa: hrubá odměna starosty a člena zastupitelstva ve výši 10 950,- Kč.

Místostarosta obce Ing. Jiří Šturma: hrubá odměna místostarosty a člena zastupitelstva ve výši 4820,- Kč.

Předseda finančního výboru  Ing. Jaroslav Šturma: hrubá odměna předsedy výboru a člena zastupitelstva ve výši 1050,- Kč.

Předseda kontrolního výboru  Alena Štrosová: hrubá odměna předsedy výboru a člena zastupitelstva ve výši 1050,- Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s  výší odměn starosty a zastupitelů obce, takto:

Starosta obce Jan Kroupa: hrubá odměna starosty a člena zastupitelstva ve výši 10 950,- Kč.

Místostarosta obce Ing. Jiří Šturma: hrubá odměna místostarosty a člena zastupitelstva ve výši 4820,- Kč.

Předseda finančního výboru  Ing. Jaroslav Šturma: hrubá odměna předsedy výboru a člena zastupitelstva ve výši 1050,- Kč.

Předseda kontrolního výboru  Alena Štrosová: hrubá odměna předsedy výboru a člena zastupitelstva ve výši 1050,- Kč.

Odměny neuvolněným zastupitelům budou poskytovány ode dne zvolení do funkce.

 

 

Výsledek hlasování:         pro návrh 6, proti návrhu 0,   zdržel se 1.

Usnesení č. 36/6/2018 bylo schváleno.

 

 1. Schválení systému náležité péče o lesní porosty

 

Starosta obce představil zastupitelům obce Sudoměř systém náležité péče o lesní porosty. Po schválení zastupitelstvem jej předá příslušným úřadům ke schválení. Plán náležité péče vypracoval pro Obec Sudoměř pan Ing. Stanislav Bock

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 7, proti návrhu 0,   zdržel se 0.

Usnesení č. 37/6/2018 bylo schváleno.

 

 

 

 1. Rozpočtová opatření 2018

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovými opatřeními obce 2018

 

Zastupitelé berou informaci na vědomí

 

Diskuse: Oslavy 100let republiky, plány na způsob vedení zastupitelstva, rozdělení agend v obci, hasiči vypláchnout rezervoár u čističky, svolání schůzky MvDr. J. Dvořák, Ing. Šturma Jiří, J. Kroupa, osvětlení hodin na Škole.

 

Oslavy 100let- občerstvení zajistí Ing. Jar. Šturma chléb a pití, maso J. Kroupa

                         Ing. Jř. Šturma oheň a díru pro zasazení Lípy

Rozdělení agend v obci - proběhla diskuze s tím, že každý zastupitel si připraví návrhy do                 

  dalšího zastupitelstva obce

       hasiči rezervoár – starosta požádá hasiče o vyčištění rezervoáru u čističky odpadních vod

                         u budovy čp. 22 bývalá škola

Svolání schůzky Dvořák, Kroupa, Šturma Jiří, - svolá starosta na středu 19:00h. po úředních

 hodinách

Osvětlení hodin na škole -  starosta v reakci na připomínky občanů, se pokusí zajistit vypínání

osvětlení na hodinách po 22:00h z důvodu příliš vysokého světelného smogu a rušení nočního klidu

 

Závěr

Starosta obce a předsedající jednání zastupitelů obce uzavřel jednání ve 21.00 hod.

 

 

 

Zapsal:  MVDr.Jiří Dvořák

 

 

Ověřovatelé zápisu:

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská