Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis zastupitelstva obce č. 6/2017

3. 10. 2017

Zápis č. 6/2017

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 21.9.2017 od 20:00 hodin v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:

MVDr. Jiří Dvořák - přítomen

Jan Kroupa - přítomen

Miroslav Havelka - nepřítomen

Ing. Markéta Svárovská - přítomna

Ing. Jiří Šturma - přítomen

Alena Štrosová - přítomna

Ladislav Jíra - přítomen


 

Ostatní: veřejnost 0 přítomných


 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): M. Havelka


 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0


 

Zapisovatel: Kroupa Jan

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.


 


 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO


 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil ve 20.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. září 2017 do 21. září 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.


 

Předsedající konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).


 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.


 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi: Ing. Jiří Šturma

Ing. Markéta Svárovská


 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu a p. Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování: pro návrh 6, proti návrhu 0 , zdržel se 0


 

Usnesení č. 30/6/2017 bylo schváleno.


 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a požádal o doplnění bodu: p. Formánek dešťová voda, seznámení s rozpočtovým opatřením, dělení katastru a finanční vyrovnání Sudoměř – Katusice.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 3. Schválení programu

 4. Pan J. Formánek dešťová voda - žádost o pročištění stružky

 5. Inventura majetku obce – vyřazení nepotřebného majetku

 6. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením

 7. Oprava kostela

 8. Oprava hřbitovní zdi

 9. Pojízdná prodejna – příspěvek na provoz

 10. Hospoda u Nováků

 11. Oprava dětského hřiště

 12. Výsadba stromů na křižovatce nad zrcadlem u Sudoměře

 13. Obnova veřejného osvětlení v obci

 14. Dělení katastru Sudoměř - Katusice

 15. Ostatní: nasazení kapra do obecního kalu, úprava svahu u sběrného místa, úprava svahu směr kouta (Štenc, Peterka), zahradník

 16. Závěr


 

Výsledek hlasování: pro návrh 6, proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 31.6/2017 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.


 

K bodu 4. Pan J. Formánek dešťová voda - žádost o pročištění stružky


 

Starosta seznámil zastupitele s emailem od p. Josefa Formánka ze dne 15. 9. 2017, ve kterém žádá o pročištění zaniklé stružky na obecním pozemku. Email bude přílohou k zápisu 6/2017.


 

Zastupitelstvo obce sděluje následující stanovisko:

 

Dle informací nemá pan J. Formánek k bývalé stružce na obecním pozemku žádné právo - ani osobní ani věcné, žádné právo mu neumožňuje ji užívat a svádět do ní vodu. O důvodech zřízení stružky můžeme spekulovat, nicméně pravdou je, že minimálně od r. 2007 pan Formánek, ani jeho právní zástupce stružku nevyužívá, ba dokonce jakékoliv užívání znemožnil jejím zasypáním.

 

Výsledek hlasování: pro stanovisko 5 proti stanovisku 0 zdržel se 1

Stanovisko č. 32/6/2017 bylo schváleno.


 

K bodu 5. Inventura majetku obce – vyřazení nepotřebného majetku


 

Starosta obce seznámil zastupitele s nepotřebným a poškozeným majetkem obce a navrhl jeho vyřazení.

 

Návrh usnesení:

Starosta obce zvolí komisi v počtu tří zástupců zastupitelstva obce, která nepotřebný majetek komisionálním zrušením vyřadí z inventury majetku obce.

 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 33/6/2017 bylo schváleno.


 

K bodu 6. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením č.3/2017


 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.3/2017 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sudoměř schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017.        

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 6  proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 34/6/2017 bylo schváleno.


 

K bodu 7. Oprava kostela

 

Starosta obce seznámil zastupitele s havarijním stavem střech na budovách sakristie a jeskyňky na západní straně kostela Narození Panny Marie. Seznámil zastupitele s možným postupem, který je v souladu s odborem ochrany památkové péče. Podá žádost o vydání závazného stanoviska na opravu střech.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou střech. Doporučuje je udělat v co nejdříve. Starosta vybere firmu, která opravy provede.

 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 35/6/2017 bylo schváleno.

 

 

 

K bodu 8. Oprava hřbitovní

Starosta obce představil zastupitelům obce informace týkající se oprav hřbitovní zdi. Musí se nechat udělat nový posudek na stav zdiva.

 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a souhlasí


 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0 zdržel se 0

 

K bodu 9. Pojízdná prodejna – příspěvek na provoz

Starosta obce představil zastupitelům obce žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s příspěvkem na provoz pojízdné prodejny, z důvodu malého téměř nulového využívání prodejny občany obce Sudoměř


 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 36/6/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 10. Hospoda u Nováků

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem ceny k jednání k odkupu Hospody u Nováků navržená částka k jednání je 1800000,-Kč včetně pozemku k zajištění parkování aut. (část pozemku p.č. 16 a p.č. 69 a pozemek p.č.71). Cena je stanovena jako cena obvyklá od společnosti Alfa Invest MB s.r.o.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí hospody, zvažují ale nutnost koupě pozemku k parkování a přilehlého pozemku na vytvoření přístupové cesty k teletníku. Věc další dohody. Navrhuje pozvat majitele paní J. Strelcovou a paní J. Šínovou na příští jednání zastupitelstva.

 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 37/6/2017 bylo schváleno.


 

K bodu 11. Oprava dětského hřiště


 

Ing. Svárovská informovala zastupitele o opravách atrakcí na dětském hřišti. Opravy zprostředkuje pan Braslavec.


 

Zastupitelstvo souhlasí a pověřuje paní Ing. Svárovskou zajistit opravy.

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 37/6/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 12. Výsadba stromů na křižovatce nad zrcadlem u Sudoměře

 

Ing. Svárovská představila zastupitelům návrh na výsadbu stromů (navržen druh Jeřáb) k zrcadlu na křižovatku Sudoměř - Valovice – Mšeno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s prozatímní (do vyřešení eroze svahu) výsadbou stromů. Se závěrem na vyřešení protierozních opatření, které zastaví erozi svahu v dané lokalitě, se počká, až bude dokončena digitalizace extravilánu obce

 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 38/6/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 13. Obnova veřejného osvětlení v obci

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce Sudoměř se záměrem obnovy veřejného osvětlení za světla s led technologií. Mělo by dojít k úspoře energií až o 60-70% životnost cca 80000h. cca 25let. Svítidla jsou vyráběny českou firmou LEDEOS Cenová nabídka na 183000,-Kč

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce se usneslo, vyměnit veřejné osvětlení pouze v případě, pokud bude na veřejné osvětlení zajištěna finanční dotace.  

 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 39/6/2017 bylo schváleno.


 


 

K bodu 14. Dělení katastru Sudoměř - Katusice

 

Starosta informoval o dohodě o vyrovnání daně z nemovitosti mezi obcemi Sudoměř - Katusice, která je součástí dohody o rozdělení katastru. Dlužná částka obci Katusice je 901 451,-Kč. Dnem 18. 8. 2017 byl proveden vklad o změně průběhu hranic do katastru nemovitostí a dohoda o finančním vyrovnání nabyla právní moci. První splátka 301 451,-Kč byla provedena ke dni 18. 10. 2017 následující vždy po jednom roce 18.10.2018 300 000,-Kč a 18.10.2019 300 000,-Kč splátky budou poukázány na účet u České spořitelny, 483149319/0800

 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

 


 

K bodu 15. Ostatní: nasazení kapra do obecního kalu, úprava svahu u sběrného místa, úprava svahu směr kouta (Štenc, Peterka), zahradník p.Cindr

 

 • Nasazení kapra obecného do obecního kalu - Zastupitelé souhlasí, pověřují místostarostu obce učinit potřebné kroky

 • Úprava svahu v okolí sběrného místa - Zastupitelé souhlasí, dílo provede p. Cindr. Pověřují p. Štrosovou a p. Kroupu dohledem nad akcí

 • Úprava svahu směr Kouta – zastupitelé nesouhlasí, jedná se o soukromý majetek

 

 

 

K bodu 16. Závěr.

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:30 hod.

 

 


 

Zapsal: Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:


 

p. Ing. Jiří Šturma

 

 

p. Ing. Markéta Svárovská