Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva obce č.1/2017

14. 3. 2017

Zápis č. 1/2017

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 16.2.2017 v Katusicích v restauraci na Sušce

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:  

           

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                          - přítomen

Miroslav Havelka                - přítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                   - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

            ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Omluveni (členové zastupitelstva obce):  0

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:                           Jan Kroupa

                                              

Ověřovatelé zápisu:  MVDr. Jiří Dvořák, Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17:00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 9.2. do 16.2.2017.          

Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. Jan Kroupa

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi: MVDr. Jiří Dvořák, Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana MVDr. Jiřího Dvořáka a paní Ing. Marketu Svárovskou., zapisovatelem pana Jana Kroupu

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 1/1/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Předsedající požádal zastupitelstvo obce o souhlas s doplněním programu o následující bod, který zařadil na program projednávání pod číslo 6:

Poplatky za odpady na rok 2017 obecně závazná vyhláška o odpadech 2017

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř s doplněním programu jednohlasně souhlasilo.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

 

 1. < >

  Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu

 3. Vyhodnocení a schválení plnění rozpočtu obce v roce 2016

 4. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Stc. Kraje

 5. Projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř za období 06/2011 – 04/2016.

 6. Poplatky za odpady na rok 2017 obecně závazná vyhláška o odpadech 2017

 7. Různé finanční dar Římskokatolické farnosti ve Mšeně

 8. Diskuse: Masopust, údržba veřejných prostranství, hospoda, nádraží

 9. < > 

   

  Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0, zdržel se 0.

   

  Usnesení č. 2/1/2017 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Vyhodnocení a schválení plnění rozpočtu obce v roce 2016

 

Starosta obce představil výkaz pro plnění rozpočtu obce Sudoměř za rok 2016 příjmy a výdaje

 

Návrh usnesení:

Zastupitelé obce se s výkazem plnění rozpočtu obce seznámili a nemají k němu připomínek souhlasí s plněním rozpočtu

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0,   zdržel se 0

Usnesení č. 3/1/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Stc. Kraje.

 

Starosta obce informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce 15.12. 2016. Krajským úřadem středočeského kraje. Nebyly shledány žádné závady

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0,    zdržel se 0

Usnesení č. 4/1/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 6. Projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř za období 06/2011 – 04/2016.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sudoměř projednalo předloženou zprávu a jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona

schvaluje

předložený návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř za období 06/2011 - 04/2016.

 

 

Důvodová zpráva:

Pořizovatel, kterým je Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánu vyhotovil ve spolupráci s místostarostou obce návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř za období 06/2011 - 04/2016. Návrh zprávy pořizovatel projednal v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona přiměřeným postupem podle § 47 odst. 1 - 4 stavebního zákona. Návrh zprávy o uplatňování byl dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje a sousedním obcím zaslán jednotlivě, veřejnosti byl návrh zprávy o uplatňování doručen veřejnou vyhláškou. V průběhu projednávání byly uplatněny požadavky dotčených orgánů, které byly vyhodnoceny a podle jejich povahy a věcného rozsahu do zprávy o uplatňování zapracovány. Požadavky a připomínky jsou vyhodnoceny ve zprávě o vyhodnocení výsledku projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř za období 06/2011 - 04/2016. Na základě doručení zprávy o uplatňování územního plánu veřejnou vyhláškou nebyly uplatněny žádné připomínky.

Výsledek projednání návrhu zprávy byl projednán s místostarostou obce a na základě výsledku tohoto projednání nebylo nutné zprávu o uplatňování Územního plánu Sudoměř za období 06/2011 - 04/2016 upravit.

Z výsledku projednání zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř nevyplynul požadavek na pořízení změny Územního plánu Sudoměř.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0,    zdržel se 0

 

Usnesení č. 5/1/2017 bylo schváleno.

 

 

K bodu 7 . Poplatky za odpady na rok 2017, obecně závazná vyhláška o odpadech 2017

 

Starosta obce představil zastupitelům částku 135 983,-Kč. zaplacenou OU Sudoměř za odpady v 2016. Je to o cca 30 000,-Kč více jak v loňském roce. Navýšení je způsobeno především nekázní při třídění odpadů. Za odpady bylo vybráno od obyvatel Sudoměře v roce 2016 cca 25 000,-Kč. Obec zaplatila z odvoz a skládkování odpadů v roce 2016 částku 135 983,- Kč. Navrhl navýšit částku vybíranou za odpady v roce 2017 na 400Kč osoba a 800Kč objekt určený k rekreaci. Vše bude součástí obecně závazné vyhlášky o odpadech.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce po rozsáhlé diskuzi souhlasí a pověřilo starostu vypracovat novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech a předložit ji ke schvalovacímu procesu.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 6/1/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 8. Různé finanční dar Římskokatolické farnosti ve Mšeně.

Místostarosta obce navrhl obdarovat Římskokatolickou farnost ve Mšeně. Zastupitelé obce navrhli částku 3000Kč. Dále navrhl zakoupit trezor do kostela na cenné věci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s částkou 3000Kč. Pověřili místostarostu obce, aby dar Římskokatolické farnosti ve Mšeně zprostředkoval a dodal do příštího zastupitelstva nabídky na trezor.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 7/1/2017 bylo schváleno.

 

 

K bodu 9.  Diskuse: Masopust, údržba veřejných prostranství, hospoda, nádraží

 

Masopust se uskuteční 4. 3. 2017 od 14:00 sraz v obecní hospodě

Starosta zastupitele požádal, aby do dalšího zastupitelstva přišli s návrhy na způsob údržby veřejných prostranství obce, informoval o zakoupení elektronického zařízení pro EET do pohostinství a podal nové informace k možnému odkupu vlakového nádraží v Sudoměři.

 

K bodu 14. Závěr

 

Starosta zastupitelům poděkoval za práci v roce 2016. Ukončil schůzi zastupitelů obce v 19:00hod.

 

 

 

Zapisovatel:                           Jan Kroupa

 

 

Ověřovatelé zápisu:  MVDr. Jiří Dvořák, Ing. Markéta Svárovská.