Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis zastupitelstva obce Sudoměř č.7/2016 + Rozpočet 2017

28. 12. 2016

Rozpočet schválený 2017.pdf

 

Zápis č. 7/2016

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 28. prosince 2016 v 18.00 hod v č.p. 9 Sudoměř.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:

           

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

 

Jan Kroupa                          - přítomen

 

Miroslav Havelka                - nepřítomen

 

Ing. Markéta Svárovská      - přítomna

 

Ing. Jiří Šturma                   - přítomen

 

Alena Štrosová                   - přítomna

 

Ladislav Jíra                       - nepřítomen

 

            ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Omluveni (členové zastupitelstva obce):  2

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:                           MVDr. Jiří Dvořák

                                              

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Šturma, Alena Štrosová.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20. prosince 2016  do 28. prosince 2016. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 1. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. MVDr. Jiří Dvořák

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                               Ing. Jiří Šturma

                                                                                                          Alena Štrosová

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Ing. Jiřího Šturmu  a paní Alena Štrosová., zapisovatelem pana MVDr. Jiřího Dvořáka

 

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 32/7/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 2. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř s návrhem programu jednohlasně souhlasilo.

Návrh usnesení:

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

 

 

Navržený program jednání:

 

  1. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  2. Schválení programu.

  3. Schválení rozpočtu obce Sudoměř na rok 2017.

  4. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2017-18

  5. Rozpočtové opatření č.4/2016.

  6. Určení pravomoci k rozpočtovým pravidlům  
  7. Diskuze                                                                                                                                                                                                                                           Výsledek hlasování: pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 33/7/2016 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 2. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 3. programu.

 

K bodu 3. Schválení rozpočtu obce Sudoměř na rok 2017.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonné předpoklady ke schválení rozpočtu obce Sudoměř na rok 2017, navrhlo zastupitelstvo obce tento návrh usnesení:

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje rozpočet obce Sudoměř na rok 2017. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva obce.

 

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 34/7/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 4 – Schválení rozpočtového výhledu obce Sudoměř na roky 2017-2018.

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonné předpoklady ke schválení rozpočtu obce Sudoměř na rok 2017, navrhlo zastupitelstvo obce tento návrh usnesení:

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje rozpočtový výhled obce Sudoměř na roky  2017-2019. Návrh rozpočtového výhledu je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva obce.

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 35/7/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 5 - Rozpočtové opatření č.4/2016.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sudoměř schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016.        

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 36/7/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 6 - Určení pravomoci k rozpočtovým pravidlům

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sudoměř schválilo směrnici č. 1/2017 "Určení pravomoci k rozpočtovým pravidlům"  pro starostu Jana Kroupu.        

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

 

Usnesení č. 37/7/2016 bylo schváleno.

 

K bodu č. 7 -  Diskuze a závěr

Diskuse:

Pronájem části stavby teletníku paní Winterové na ustájení ovcí. ZO požaduje vypracování smlouvy s dovětkem, že je jí znám havarijní stav stavby.

Dopis z obce Katusice ze dne 5.12.2016 – ZO dopis projednalo a navrhuje, aby právní zástupci obou stran dohodu znovu ověřili a stejně tak geometrický plán č. 153-163/2012. Ověřené dohody poté budou předloženy zastupitelstvům k podpisu.

 

 

Starosta ukončil schůzi zastupitelů obce v 19:00 hod.

 

 

Zapsal:  MVDr. Jiří Dvořák

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jiří Šturma

 

 

Alena Štrosová