Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2017

5. 4. 2017

 

 

 

Zápis č. 2/2017

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 30.3.2017 od 19:00 hodin v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:

           

MVDr. Jiří Dvořák             - nepřítomen

 

Jan Kroupa                          - přítomen

 

Miroslav Havelka                - nepřítomen

 

Ing. Markéta Svárovská      - přítomna

 

Ing. Jiří Šturma                   - přítomen

 

Alena Štrosová                   - přítomna

 

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

            Ostatní: veřejnost 0 přítomných

Omluveni (členové zastupitelstva obce): MVDr. Jiří Dvořák, Miroslav Havelka z rodinných důvodů

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská .

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. března 2017 do 30. března 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 8/2/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a požádal o doplnění bodu k jednání o dělení katastru Sudoměř – Katusice (Valovice) na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení. (zodp. Kroupa)
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu. (zodp. Kroupa)
 3. Schválení programu. (zodp. Kroupa)
 4. OZV obce Sudoměř o odpadech + poplatek za odpady, psy, JSDH obce
 5. Inventura majetku
 6. Oprava veřejných komunikací
 7. Digitalizace katastru intravilán a extravilán obce
 8. Odsouhlasení proplacení fa. za rok 2016 v roce 2017
 9. Změna hranic katastru Sudoměř – Katusice (Valovice)
 10. Diskuse : údržba veřejné zeleně, dotace hřbitovní zeď, zvonička, studánka, ořechy náves, Bartákovic louka, Pronájem pohostinství
 11. Závěr

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 9/2/2017 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. OZV obce Sudoměř o odpadech + poplatek za odpady, psy, JSDH obce

 

Starosta obce představil zastupitelům obce s návrhy OZV pro obec Sudoměř:

 

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudoměř č. 1/2017 a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2017.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává OZV obce Sudoměř č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudoměř a č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (v rámci OZV schválena úleva ve výši 150,-Kč na rok poplatníkům místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů starším 63 let).

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 10/2/2017 bylo schváleno.

 

Starosta obce představil zastupitelům obce návrh OZV pro obec Sudoměř:

OZV o místním poplatku ze psů č. 3/2017.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů.

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 11/2/2017 bylo schváleno.

 

Starosta obce představil zastupitelům obce návrh OZV pro obec Sudoměř:

OZV požární řád obce Sudoměř 4/2017

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává OZV č. 4/2017, kterou se vydává Požární řád obce Sudoměř.

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 12/2/2017 bylo schváleno.

 

Starosta obce představil zastupitelům obce návrh OZV pro obec Sudoměř:

OZV o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sudoměř 5/2017

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává OZV č. 5/2017 o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Sudoměř.

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 13/2/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Inventura majetku.

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vypracovaným seznamem majetku obce. Informoval zastupitele o provedené inventuře majetku obce před závěrečným auditem účtu obce. Předal seznam majetku inventurní komisi ke kontrole.

 

 

K bodu 6. Oprava veřejných komunikací

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenovými nabídkami za opravu veřejných komunikací v obci.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce zváží způsoby oprav silnic v obci a projedná na dalším zastupitelstvu postup.

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 5     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 14/2/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 7. Digitalizace katastru intravilán a extravilán obce.

 

Starosta obce seznámil zastupitele s postupem digitalizace katastru obce.

 

 

 

K bodu 8. Odsouhlasení proplacení fa. za rok 2016 v roce 2017

 

Starosta obce informoval nutných platbách za rok 2016, které proběhly až začátkem roku 2017 na základě fa. vystavených až v r. 2017

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením plateb za faktury z roku 2016

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 5     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 15/2/2017 bylo schváleno.

 

 

K bodu 9. Změna hranic katastru Sudoměř – Katusice (Valovice)

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce Sudoměř s připravenou Dohodou o změně hranic obcí a katastrálního území mezi obcemi SUDOMĚŘ a KATUSICE.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s dohodou o změně hranic, mají pouze připomínku k bodu 5(5.1) Jeho znění doplnili: Strany Dohody se zavazují, že ve lhůtě do šesti měsíců od podepsání této dohody mezi sebou vypořádají příjmy z daní z nemovitostí, přičemž se zavazují, že ani jedna ze stran se nebude odvolávat na promlčení a zavazují se, že základem pro finanční vyrovnání bude výše daně stanovená finančním úřadem dle plošné výměry nově vzniklých katastrů, na základě kterého provede výpočet daně Obec Katusice, která jej Obci Sudoměř předloží ke schválení. Zároveň chtějí zastupitelé znát částku finančního vyrovnání části daně z nemovitosti, o kterou se jedná, ještě před podpisem dohody.

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 5     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 16/2/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 10. Diskuse: údržba veřejné zeleně, dotace hřbitovní zeď, zvonička, studánka, ořechy náves, lavičky, Akáty Honzovka, Bartákovic louka, kostel střecha, Pronájem pohostinství.

 

 • Zastupitelé obce souhlasili a pověřili starostu obce pokračovat s údržbou a obnovou zeleně v intravilánu obce, dle představených projektů firmou Jan Cindr. Cena za jednotlivé projekty cca 10-15000Kč
 • Starosta informoval o podání a přijmutí žádostí o dotaci na opravu hřbitovní zdi, dřevěné zvoničky a studánky pod Honzovkou.
 • Starosta pověřil paní Ing. Svárovskou oslovit dendrologa na údržbu Ořešáků na návsi a možnosti s ním prokonzultovat formu údržby. Pomoc nabídlo místní SDH a Myslivecké sdružení.
 • Starosta s paní Ing. Svárovskou vyberou lavičky a odpadkové koše na obecní náves.
 • Starosta pověřil správce obecních lesů pana Ing. J. Šturmu, k zajištění odklizení popadaných stromů pod Honzovkou. Cena 100,-Kč/m. V těžko přístupném terénu dohoda o ceně. Určí pan Ing. J.Šturma
 • Starosta informoval o nutnosti zákroku na poškozené střeše Zákristie a Jeskyňka kostela. Střecha se nachází v havarijním stavu. Do objektu zatýká a chybějí části střechy. Oslovil už firmy zabývající se opravami střech. Následně vybere nejlevnější variantu opravy.
 • Starosta informoval o zakoupení „Bartákovic Louky“ Vše je již zapsáno na KU v Mladé Boleslavi
 • Pronájem pohostinství - byla přihlášena pouze paní J. Pelantová,která byla také vybrána, starosta obce pověřen zastupiteli zajistit nájemní smlouvu.

 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 5     proti návrhu 0    zdržel se 0

 

 

K bodu 11. Závěr.

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 22:15 hod.

 

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská