Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze zastupitelstva obce 7/2017 plus rozpočet 2018

Rozpočet návrh 2018.xlsx

Rozpočtové opatření_7;8;9.pdf

 

Zápis č. 7/2017

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 28.11.2017 od 18:00 hodin v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - nepřítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - nepřítomen

 

Ostatní: veřejnost 0 přítomných

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): Miroslav Havelka, Ladislav Jíra,

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.listopadu 2017 do 28.listopadu 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 40/7/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Inventura majetku obce – vyřazení nepotřebného majetku.
 5. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením 7/2017; 8/2017; 9/2017
 6. Rozpočet 2018
 7. Oprava kostela, výběr projektu, oprava jeskyňky a zákristie, hřbitovní zdi.
 8. Braslavcová prodej části pozemku.
 9. Pronájem hospody.
 10. Formánek stížnost kraj.
 11.  Mikulášská nadílka.
 12.  Odměny zastupitelů od 1.1.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích
 13.  Strategický plán obce.
 14.  Ostatní: Nájemní smlouva Winterová, hospodaření v lesích, zpevnění cesty Štencovi-Šturma, převod PC majetku z ministerstva vnitra na obec Sudoměř, Vánoční ozdoby, Facebook, DAS pojišťovna.
 15.  Závěr.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 41/7/2017 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Inventura majetku obce – vyřazení nepotřebného majetku

 

Seznámení zastupitelů obce s majetkem obce dle inventury. Starosta seznámil zastupitele s aktuálním stavem majetku obce po inventuře.

 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

 

 

K bodu 5. Seznámení zastupitelů s rozpočtovým opatřením 7/2017; 8/2017; 9/2017

 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením 7/2017; 8/2017; 9/2017

 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovým opatřením 7/2017; 8/2017; 9/2017

 

 

K bodu 6. Rozpočet obce 2018

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonné předpoklady ke schválení rozpočtu obce Sudoměř na rok 2018, navrhlo zastupitelstvo obce tento návrh usnesení:

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje rozpočet obce Sudoměř na rok 2018. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva obce.

 Výsledek hlasování:      pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0.

Usnesení č. 42/7/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 7. Oprava kostela, výběr projektu, oprava jeskyňky a zákristie, hřbitovní zdi.

 

Starosta obce informoval o podání žádosti, na oddělení památkové péče ohledně opravy střech (Zákristie a Jeskyňka).

 Dále informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi. Lze podat žádost na MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018. Žádost je otevřena od 16.10.2017 do 15.1.2018. Výše dotace je 70%. S vyřízením žádosti pomůže fa. Elcos Group s.r.o. Mgr. Lenka Hodková.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s opravami. K opravám kostela navrhuje schůzku na stavebním úřadu v doprovodu architekta Ing. J. Pustějovského, kde se domluví správný postup, jak k opravám přistupovat.

 Jakmile bude obec znát vyjádření památkové péče, začne s opravami střech u Zákristie a Jeskyňky.

 Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi prostřednictvím fa. Elcos Group s.r.o.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 43/7/2017 bylo schváleno.

 

 

 

K bodu 8. Žádost V.Braslavcová prodej části pozemku obce.

Starosta obce představil zastupitelům obce žádost paní Braslavcové k odprodeji části obecního pozemku ve tvaru trojúhelníku, p.č. 516/1 cca 5m2, který v současné době využívá. Na základě GP bude stanovena cena pozemku. (předpoklad 250Kč/m2)

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí. Žadatelka si zajistí veškeré úkony potřebné k prodeji. Dále, veškeré náklady, které jsou s tím spojené, ohledně koupě a zaměření si zaplatí žadatelka paní V. Braslavcová.

 

Usnesení č. 44/7/2017 bylo schváleno.

 

 

K bodu 9. Pronájem hospody.

 

Starosta obce oznámil ukončení činnosti stávajícího nájemce restaurace paní J. Pelantové dohodou k  měsíci listopadu 2017. Zároveň oznámil záměr obce pronajmout nebytové prostory v majetku obce.

 

 

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

K bodu 10. Pan Formánek stížnost na krajský úřad ve věci odkupu pozemku ve vlastnictví obce.

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se stížností pana J. Formánka zaslanou na Krajský úřad Středočeského kraje, ohledně přístupu k řešení jeho žádostí zaslaných na OÚ Sudoměř, které označil jako diskriminační. Starosta obce předložil veškerou dokumentaci k danému případu. Obec Sudoměř má dokument k žádosti  ze dne 11.8.2008, kde svou žádost pan J. Formánek bere zpět. Starosta obce připraví odpověď panu J. Formánkovi. Starosta obce dále doporučuje jednání k vyrovnání vlastnických vztahů, případně jednání o pronájmu pozemků panu J.Formánkovi.

 

Návrh usnesení:

 Ve vztahu k Vašim žádostem bylo postupováno stejně, Obec Sudoměř ke každému z Vašich podání zaujala stanovisko, o němž jste byl následně vždy vyrozuměn. Pouze pokud jde o Vaši žádost o koupi obecního pozemku ze dne 11.08.2008, ta byla po průběžných jednáních nakonec odložena, neboť jste ji vzal následně výslovně zpět, a pouze z tohoto důvodu se jejím řešením Obec Sudoměř (obecní zastupitelstvo) již nadále nezabývala. Veškeré Vaše ostatní podněty, které zmiňujete, však byly ze strany Obce Sudoměř vždy řádně vyřešeny. Způsob řešení vždy odpovídal konkrétní situaci po důkladném zvážení všech aspektů jednotlivého případu.

 

 

Usnesení č. 45/7/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 11. Mikulášská nadílka a vítání občánků

 

Mikulášská nadílka a slavnostní rozsvěcení stromečku proběhne dne 2.12.2017 od 16:00h. Balíčky připraví paní A. Štrosová, paní ing. M. Svárovská připraví aktivity pro děti a paní P. Kroupová zajistí občerstvení spolu a M+A+Čerta.

Vítání občánků proběhne při veřejné schůzi v únoru. Datum bude upřesněno

 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

 

K bodu 12. Odměny zastupitelů od 1.1.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích

 

Starosta obce seznámil zastupitele s novelou zákona o obcích č.128/2000Sb. Odměny zastupitelů.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce si vyžádalo ještě dodatečné informace k novele a přesunulo schválení na prosincové zastupitelstvo obce

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 5     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 46/7/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 13. Strategický plán obce.

Starosta obce seznámil zastupitele obce s potřebou na vypracování strategického plánu obce, který je důležitý pro čerpání dotací. Představil finanční nabídku od fa. Elcos Group s.r.o. na částku 25000,- bez DPH.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostu k jednání na vytvoření strategického plánu obce.

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 5     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 47/7/2017 bylo schváleno.

 

 

 

K bodu 11. Ostatní: Nájemní smlouva Winterová, hospodaření v lesích, zpevnění cesty Štencovi-Šturma, převod PC majetku z ministerstva vnitra na obec, nádraží, rozpočtové opatření, vánoční výzdoba, Facebook, DAS pojišťovna

 

Nájemní smlouva paní K.Winterová: Starosta obce připraví nájemní smlouvu na pronájem pozemku paní k. Winterové pod budovou teletníku, která je v majetku obce

 

Hospodaření v lesích: Ing. Šturma informoval o hospodaření v obecních lesích. V letošním roce bude hospodaření se ztrátou cca 60000Kč. Náklady, které jsou v současné době na vyžínání pasek, převyšují příjmy. Tento stav by však měl mít sestupný charakter, protože pasek, které bude nutné udržovat, bude stále méně. V současné době bude obec kácet pouze stromy, které jsou napadeny kůrovcem.

 

Zpevnění cesty Štenc-Šturma: Na podněty občanů se bude obec zabývat zpevněním cesty. Nechá si vypracovat projekt a rozhodne se na základě nákladů na zřízení cesty. Tento úkol posune až do zastupitelstva v r. 2018

 

Převod movitého majetku Ministerstva vnitra na obec Sudoměř: z důvodu přebytečnosti se dohodlo MV s obcí Sudoměř na převodu majetku z Projektu PHARE 2001 účetní hodnota činí 30248,90Kč. Obec v jednáních zastupuje místostarosta MvDr. J.Dvořák

 

Nádraží: SŽDC nabídlo obci Sudoměř k prodeji pozemek st.p.č. 119, jehož součástí je stavba č.p.1, pozemek st.p.č. 121, 122, jehož součástí je stavba bez čp.če. a pozemek 603/2 v KÚ Sudoměř. Zastupitelé souhlasí pokračovat v jednání o koupi. Rozhodující však bude cenová nabídka.

Rozpočtové opatření: Starosta obce seznámil zastupitele se všemi rozpočtovými opatření za rok 2017 

Vánoční výzdoba: Starosta zakoupil do obce Sudoměř na základě cenové nabídky novou vánoční výzdobu od společnosti Blachere Illuminations CZ s.r.o.

Facebook MAS: starosta informoval o možnosti zřízení Facebook profilu obce na stránkách MAS za 500kč měsíčně včetně správy. Zastupitelé nesouhlasí s Facebook účtem.

DAS pojišťovna: starosta informoval zastupitele obce o pojištění  právní ochrany, kterou jim poskytuje právní společnost DAS.

 

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

 

 

 

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 21:45 hod.

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská