Jdi na obsah Jdi na menu

Zasedání zastupitelstva II

Zápis č. 2/2016

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 27. dubna 2016 ve 20.00 hod Sudoměř č.p.22.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:

           

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                          - přítomen

Miroslav Havelka                - přítomen

 Ing. Markéta Svárovská      - přítomna

Ing. Jiří Šturma                   - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

            ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Omluveni (členové zastupitelstva obce):  0

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:                           MVDr.Jiří Dvořák

                                              

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Markéta Svárovská, Ing. Jiří Šturma.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil ve 20.00 hod. starosta obce pan MVDr. Jiří Dvořák, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. února 2016  do 23. února 2016. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. MVDr. Jiří Dvořák

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                               Ing. Markéta Svárovská

                                                                                                          Ing. Jiří Šturma

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Ing. Markétu Svárovskou a pana. Ing. Jiří Šturma., zapisovatelem pana MVDr. Jiřího Dvořáka

 

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř s návrhrm programu jednohlasně souhlasilo.

Návrh usnesení:

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení.
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Kauza katastr Katusice/Sudoměř.
 5. Nájem teletník Winterová
 6. Úprava stromů u silnice z Culínku k nádraží Sudoměř
 7. Oprava ohradní zdi kostela
 8. Odkoupení nádraží Sudoměř
 9. Znak obce
 10. Úpravy hospody
 11. Územní plán – změny
 12. Úpravy před OÚ v č.p. 9
 13. Diskuse (sběrný dvůr, oprava hracích prvků na návsi-lavičky, dopadové plochy, pískoviště)
 14. Závěr

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Kauza katastr Katusice/Sudoměř.

 

Starosta informoval o smlouvě, kterou zpracovává s právničkou Mgr. Pekařovou. Smlouva řeší finanční vyrovnání s Katusicemi a přesně označuje hranici, u které došlo po vzájemné dohodě ke schválení finančního vypořádání.

 

K bodu 5 – Nájem teletník Winterová.

 

Zastupitelstvo obce opět projednalo záležitosti ve věci dalšího vlastnictví budovy bývalého teletníku na pozemku par.č. 100 v k.ú. Sudoměř a nájmu za pozemek pod budovou. Starosta informoval o jednání s JUDr. Vyrtychem.  Obec zaplatila paní Winterové nájem za posl. 3 roky, jak jí to ukládá nový správní řád. JUDr. Vyrtych navrhuje následující budoucí řešení: Paní Winterová odkoupí západní část objektu, obec Sudoměř odkoupí pozemky pod východní částí budovy za cenu cca 270 Kč/m2. Spojovací krček budovy bude zbourán. Náklady spojené  s demolicí a dalšími poplatky budou hradit obě strany stejnou měrou. 

Stavební úřad v Mladé Boleslavi nedá souhlas s demolicí části objektu, pokud nebude objekt zapsán v KN a vlastník parcely nebude mít zapsanou v KN parcelu. Věc lze řešit zaměřením geodety nebo vyčkat do ukončení pozemkových úprav, které vlastnictví vyřeší samy včetně dílčích pozemků paní Bičíkové a pan Marečka. Právnička obce navrhuje vyčkat do doby ukončení pozemkových úprav. V přechodném období uzavřít s paní Winterovou smlouvu o nájmu pozemku pod budovou a hradit nájem. Dále vypracovat smlouvu o smlouvě budoucí vedoucí ke konečnému stavu vypořádání.

ZO souhlasí se stavem věci a navrhuje další jednání s paní Winterovou, kde budou projednány i další možnosti vypořádání.

K bodu č. 6 – Úprava stromů u silnice z Culínku k nádraží Sudoměř

 

Ing. Šturma informoval o nutnosti ořezání stromu při silnicí z Culínku k nádraží Sudoměř a o nabídkách, které obdržel. Jedná se o nabídky – nacenění práce spočívající v ořezání větví čnějících nad silnici. Nabídky předložili: Treewalker, s.r.o., Bystrá nad Jizerou 1, 513 01 Semily, IČ: 274 99 511 cena s DPH 39 836 Kč a Ing. Stanislav Bock , Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., Mělnická 273, 294 21 Bělá pod Bezdězem , IČ: 271 14 643 cena s DPH 20 000Kč.

 

Zastupitelstvo vybralo nabídku Ing. Stanislava Bocka , Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o.,  v ceně 20 000,- Kč s tím, že obec formou brigády myslivců a hasičů zabezpečí organizační část práce (omezení provozu na silnici) a odvoz dřeva. Ing. Šturma bude s dostatečným předstihem informovat o termínu prací po uzavření smlouvy o dílo.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo vybírá nabídku Ing. Stanislava Bocka , Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., v ceně cca 20 000,- Kč s tím, že obec formou brigády myslivců a hasičů zabezpečí organizační část práce (omezení provozu na silnici) a odvoz dřeva.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 8/2/2016 bylo schváleno.

 

 

K bodu 7 Oprava ohradní zdi kostela

Starosta informoval ZO o skutečnosti, že poskytovatel dotace, Magistrát Mladá Boleslav, vyčerpal všechny finanční prostředky pro žádosti  již v prvním termínu podávání žádostí, tj. do 28.února 2016. Tuto skutečnost se však dozvěděl, až když podával žádost ve druhém termínu tj. do 30.dubna 2016. V současné době není v nabídce dotace v obl. kultury.

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí s tím, že obec vyčká s podáním žádosti na vypsání nových termínů začátkem roku 2017.

 

 

K bodu č. 8 - Odkoupení nádraží Sudoměř

Starosta obce informoval o jednáních s SŽDC o možnosti odkoupení nádraží Sudoměř. Jednání se vlečou již několik let. Poslední se uskutečnilo v březnu t.r. a za obec se ho zúčastnil místostarosta Jan Kroupa. ZO bude dále informovat o vývoji jednání.

 

K bodu č. 9 - Znak obce.

 

Starosta  a zastupitelka Ing. Svárovská informovali ZO o návrzích na znak obce, které vypracoval pan Kasík na žádost obce. ZO návrhy posoudilo s tím, že ani jeden z návrhů nesplňuje představy. Pověřilo starostu a Ing. Svárovskou projednáním závěrů s panem Kasíkem.

 

K bodu č. 8 - Úpravy hospody.

Starosta obce informoval o stavu prací na částečné rekonstrukci hospody a sálu. V současné době je dokončeno odhlučnění stropu sálu, vůči bytu ve 2.NP a je na rozhodnutí, zda obměnit podlahu. Tj. vyměnit krytinu nebo ponechat dlažbu, která byla zjištěna po odstranění koberce. ZO se vyslovilo pro ponechání dlažby, která bude důkladně vyčištěna a ošetřena. V další etapě bude rekonstruována kuchyně a přizpůsobena bývalá  kancelář pro potřeby hospody (možnost přípravy občerstvení při akcích, salonek). V kuchyni bude vyměněn nábytek, který je značně opotřebený a rozpadá se, opravena podlaha a vybíleno. V salonku bude opět vybíleno, instalována např. část kuchyňské linky pro možné odložení nakoupeného  občerstvení a  zprovozněna speciální skříň, kde bude pod uzamčením koncové zařízení pro průmyslovou kameru s PC, obecní rozhlas a pevná linka telefonu. Zastupitelstvo souhlasí.

 

 

K bodu č. 9 - Územní plán – změny

Starosta obce informoval o jednání na Magistrátu Mladá Boleslav na odboru stavebním a rozvoje města, oddělení územního plánování s Ing. Tomešem ve věci změn územního plánu obce. Z průběhu jednání je pořízen zápis, který je založen v archivu. Obec nechce a zatím nemá podněty, že by mělo dojít ke změnám v územním plánu. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

 

K bodu č. 10 – Valná hromada společnosti VaK MB a.s.

 

Návrh usnesení:

 

Valné hromady společnosti VaK MB a.s. se za obec Sudomeř, dne 9.června 2016 zúčastní místostarosta pan Jan Kroupa.

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 7,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

Usnesení č. 9/2/2016 bylo schváleno.

 

 

K bodu č. 8 - Diskuse

 • VaK cena vody. Starosta předložil tabulku vypracovanou společností VaK MB a.s., ze které je patrné hospodaření společnosti a tvorba ceny vody. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 • Starosta předložil dopis ČSOB v Mladé Boleslavi, ve kterém informuje o dalším snížení úrokové sazby, vzhledem k vývoji na finančním trhu. Požádal zastupitele, aby si promysleli do budoucnosti možnosti zhodnocení obecních finančních prostředků a podali návrhy.
 • Místostarosta informoval o stavu prací na PD na rekonstrukci odpadového dvora.
 • Ing. Svárovská informovala o částečném ukončení úpravy hracích prvků na návsi.
 • A.Štrosová doplnila seznam občanů, kteří mohou v roce 2016 žádat o příspěvek na otop o paní Milenu Šturmovou. Ze seznamu odpadá pan Václav Bohuslav, který v roce 2015 zemřel.
 • Starosta informoval, že v pátek 29.dubna asi ve 21.00 hod bude probíhat na čp. 22 změna osvětlení hodin. Ke spolupráci vyzval místostarostu a požádá ještě M.Štence a V.Štence st.
 • Na tradiční oslavu svátku čarodějnic obec zaplatí občerstvení v podobě špekáčků, steaků a 30 l piva.

 

 

K bodu č. 8 - Závěr

 

Starosta ukončil schůzi zastupitelů obce ve 22:00hod.

 

 

 

Zapsal:  MVDr.Jiří Dvořák

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Markéta Svárovská

 

Ing. Jiří Šturma