Jdi na obsah Jdi na menu

Zasedání zastupitelstva III

25. 7. 2016

Zápis č. 3/2016

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 29. června 2016 ve 20.00 hod Sudoměř č.p.22.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:

           

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                          - přítomen

Miroslav Havelka                - přítomen

 Ing. Markéta Svárovská      - přítomna

Ing. Jiří Šturma                   - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

            ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu

Omluveni (členové zastupitelstva obce):  0

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:                           MVDr.Jiří Dvořák

                                              

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Markéta Svárovská, Miroslav Havelka.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil ve 20.00 hod. starosta obce pan MVDr. Jiří Dvořák, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. června 2016  do 29. června 2016. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. MVDr. Jiří Dvořák

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                               Ing. Markéta Svárovská

                                                                                                          Miroslav Havelka

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Ing. Markétu Svárovskou a pana. Miroslava Havelku., zapisovatelem pana MVDr. Jiřího Dvořáka

 

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 10/3/2016 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Zastupitelstvo obce Sudoměř s návrhem programu jednohlasně souhlasilo.

Návrh usnesení:

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení.
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Znak obce
 5. Kauza katastr Katusice/Sudoměř.
 6. Smlouva o smlouvě budoucí s paní Winterovou.
 7. Závěrečný účet obce, zpráva o přezkoumání hospodaření.
 8. Sběrný dvůr
 9. Úpravy hospody
 10. Úpravy před OÚ v č.p. 9
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 11/3/2016 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Znak obce

 

Zastupitelstvo navštívil na vlastní žádost heraldik pan Kasík, který připravil začátkem roku 2016 objednané návrhy znaků a vlajek obce. ZO nebylo s návrhy spokojené, protože dle jejich názoru necharakterizují obec a její okolí a pro malou obec jsou monumentalistické.

Pan Kasík si při dnešním jednání vyslechl názory a podněty členů zastupitelstva. Odnesl si část podkladů ve formě heraldických znaků okolních obcí a především názor, aby do znaku obce byla zakomponována stylizovaná kresba zvonice, což obyvatelé Sudoměře považují za důležité. Dále by rádi viděli ve znaku i stromy nebo listy ořešáků. Jednání zastupitelstva opustil s příslibem, že do konce srpna dodá nové návrhy.

 

K bodu 5. Kauza katastr Katusice/Sudoměř.

 

Starosta informoval o novém dopisu od starostky Katusic paní Ulmanové a představil zastupitelstvu odpovědní dopis. Zastupitelstvo obce s návrhem dopisu souhlasí a znovu zdůraznilo, že má zájem se s Katusicemi vyrovnat.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce s návrhem dopisu souhlasí a pověřuje starostu  jeho dopracováním a odesláním.

 

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 6, proti návrhu 0 ,  zdržel se 1

 

Usnesení č. 12/3/2016 bylo schváleno.

 

 

K bodu 6 – Smlouva o smlouvě budoucí s paní Winterovou.

 

Zastupitelstvo obce opět projednalo záležitosti ve věci dalšího vlastnictví budovy bývalého teletníku na pozemku par.č. 100 v k.ú. Sudoměř a nájmu za pozemek pod budovou. Starosta předložil k jednání tento návrh JUDr. Vyrtycha:

Návrh s rozvahou pro OÚ Sudoměř

(stavba teletníku na cizím pozemku)

t.j. demolice jen prostřední části teletníku, předpokl. cena vlastní demolice cca =200.000,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- pozemek pod částí stavby (užívá OU a MS) o výměře asi 250 m2 prodá KW obci za cenu 99.000,- Kč

(t.j. za stavební parcelu a v tom by bylo zahrnuto i dosud nezaplacené dlužné nájemné k 31.3.2016 ve výši cca 19.000,- Kč, tzn., že de facto by cena pozemku byla 80.000,-Kč, což znamená 320,- Kč /m2...to je spíše nižší cena, plně odpovídající charakteru stavební parcely v dané lokalitě )

- část stavby nad protilehlou částí prodá obec občanovi KW za symbolickou 1,- Kč (tím ušetří za demolici části zcela zanedbané stavby)

- na demolici prostření části stavby ve vlastn. obce (jiný vlastník) přispěje KW obci částkou 40.000,- Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec obstará, zaplatí a získá:

- geometrický plán a návrh na vydání demol. výměru prostřední části teletníku, vypracování příslušných smluv, zaplacení demolice a příslušných plateb (smluvní, ev. správní popl. , ad.)

- celkem zaplatí obec (kvalifikovaný odhad):

                (mínus) - 99.000,- Kč za stavební parcelu (část pod vlastní stavbou)

                (mínus) - 200.000,-Kč za demolici prostřední části teletníku

                (mínus) - 35.000,- Kč odměny právník obce-návrhy vůči staveb. úřadu, smlouvy, KÚ, ad.

                (plus+ 40.000,- Kč příspěvek KW na demolici (zápočet plateb možný a vhodný)

___________________________________

obec celkem294.000,- Kč s tím, že obec vypořádá najednou vše vůči občanovi KW, navíc získá (stavební !) pozemek pod částí své stavby, kterou potřebuje a využívá, a to za cenu více jak přijatelnou. Náklady obce na pořízení pozemku pod stavbou, včetně demolice prostřední části a administrativních nákladů s tím spojených, jsou neporovnatelně nižší (odpovídající spíše stavbě větší garáže) a navíc se takovým řešením naplní princip platné právní úpravy ohledně sjednocení vlastnictví pozemku se stavbou.

Cena demolice byla konzultována s odbornou demoliční firmou, je to cena reálná a KW by poskytla obci a najaté demoliční firmě vhodnou součinnost, zejména ohledně dočasného uskladnění sutí na svém pozemku před separací, rozdrcením a dalším využitím inertních materiálů, např. zásypem výtluk místních komunikací, lesních cest, apod.

 

Do doby realizace předloženého vypořádání majetkoprávních vztahů by KW i nadále pronajala obci pozemek pod stavbou obci za dosavadních podmínek, smlouvu připraví a vypracuje její strana na své náklady vzápětí po akceptaci tohoto návrhu zastupitelstvem obce, a to na dobu od 01.04.2016 do doby sjednané.

Uvedené řešení, které ve své podstatě jako první navrhnul místostarosta obce J. Kroupa, klientka KW jen upřesňuje a navrhuje oboustranně výhodné řešení, a to při výrazně nižších nákladech pro obec.

Vážený pane starosto, prosím o projednání a podání zprávy. V případě jakýchkoli dotazů mne kontakujte. Děkuji.

S pozdravem

JUDr. Luděk Vyrtych

01.06.2016

Zastupitelé obce návrh projednali s následujícím závěrem:

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce s návrhem nesouhlasí. Především cena za demoliční práce je podhodnocená a neobsahuje položky za manipulaci s vybouraným zdivem a jeho uložením na skládku. Navíc ji nebude možné akceptovat, protože nevzešla z výběrového řízení.  Celkově je návrh tendenční, navržená cena za 1 m2 (320,- Kč) překračuje cenu ústně dohodnutou na společném jednání (270,- Kč) a pro obec je v tomto okamžiku nevýhodný. ZO pověřilo starostu, aby zajistil především vložení budovy do KN. Po té bude ZO jednat pravděpodobně především o odprodeji stavby jako celku.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 4,  proti návrhu 2, zdržel se 1,

 

Usnesení č. 13/3/2016 bylo schváleno.

 

K bodu č. 7 – Závěrečný účet obce, zpráva o přezkoumání hospodaření

 

Místostarosta seznámil zastupitele obce s návrhem závěrečného účtu obce 2015. Obecní zastupitelstvo Závěrečný účet obce Sudoměř za rok 2015 projednalo s výhradou.

Byly zjištěny tyto chyby a nedostatky:

 • Obec chybně účtovala úrok půjčené částky p. Jana Kroupy na pol. 2141, příjmy z úroků měla účtovat na pol. 2460. Tento úrok měl být společně se splátkou v rozvaze zaúčtován na účtu 462.
 • Dotace – transfer na rekonstrukce bytů v čp 22 ve výši 640 000,- Kč je účtována pouze jako zástava majetku, není dodržen postup účtování na účtu 403.
 • Obec nedodržela závaznou analytiku účtu 403 v programu KEO (účet 403.5xx) , chybně účtovala na 403.201, zároveň na stejné účtu zaúčtovala rozpuštění transferu (podpora ze státního fondu životního prostředí ve výši Kč 1 175 543,98 ).
 • Nebyly vystaveny opravné doklady k zaúčtování v bankovním výpisu.
 • Účet 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek.  Dokladem 15-005-00038 ze dne 31.12.2015 obec účtovala pořízení 44 ks akcií VaK,  avšak pořizovací cena upsaných akcií je 131 954,80 Kč.

Náprava: K výše uvedeným chybám a nedostatkům bylo přijato nápravné opatření a stanoven termín na odstranění do 31.prosince 2016.

 

Návrh Závěrečného účtu obce Sudoměř za rok 2015, byl vyvěšen na úřední desce od 15.června 2016 do 29.června 2016.

 

Návrh usnesení:

Usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se Závěrečným účtem obce Sudoměř za rok 2015 s výhradou, tak jak je uvedeno.

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 14/3/2016 bylo schváleno.

 

 

 

K bodu 8 Projekt na rekonstrukci sběrné dvora

Místostarosta pan Jan Kroupa předložil k projednání studii rekonstrukce sběrného dvora v obci. ZO bere studii na vědomí, ale projednání podrobností překládá na některé další jednání ZO v roce 2016.

 

 

K bodu č. 8 - Odkoupení nádraží Sudoměř

Starosta obce informoval o dalším jednání s SŽDC o možnosti odkoupení nádraží Sudoměř. Uskutečnila se další schůzka na nádraží, kde byly vytyčeny a schváleny vyměřovací body. Budova skladu (dřevěná stavba vedle budovy nádraží směrem ke Skalsku) nebude zatím SŽDC prodávána, protože zde nejsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti od osy odstavné koleje.

 

K bodu č. 8 - Úpravy hospody.

Starosta obce informoval o stavu prací na částečné rekonstrukci hospody a sálu. Na sále byl stržen poškozený a znečištěný koberec a podlaha na sále a současně ve výčepu byla strojně umyta. Členky zastupitelstva Ing. Svárovská a paní A. Štrosová vybraly v prodejně ASKO nový kuchyňský nábytek (nová linka nahrazující stávající v kuchyňce, část kuchyňské linky s pracovní plochou do vedlejší místnosti a skříňku do kanceláře obecního úřadu v čp 9).  Slečna Martincová má za úkol po 9.srpnu nastěhovat stoly na sál, aby se uvolnil salonek (bývalá kancelář OÚ). Cena 65 007,- Kč.  Dodací lhůta cca 6 týdnů. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

 

 

 

K bodu č. 8 - Diskuse

 • Úpravy před č.p. 9- byly objednány vlajkové stožáry a nové vlajky a přemístěna sem úřední deska obce..

 

 

K bodu č. 8 - Závěr

 

Starosta ukončil schůzi zastupitelů obce ve 22:00hod.

 

 

 

Zapsal:  MVDr.Jiří Dvořák

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Markéta Svárovská

 

Miroslav Havelka