Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce 3/2017

Zápis č. 3/2017

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 4.5.2017 od 20:00 hodin v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:

           

MVDr. Jiří Dvořák             - nepřítomen

 

Jan Kroupa                          - přítomen

 

Miroslav Havelka                - přítomen

 

Ing. Markéta Svárovská      - přítomna

 

Ing. Jiří Šturma                   - přítomen

 

Alena Štrosová                   - přítomna

 

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

            Ostatní: veřejnost 0 přítomných

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce): MVDr. Jiří Dvořák, z rodinných důvodů

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská .

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 20.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.dubna 2017 do 4.května 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 6, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 17/3/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 1. < >

  Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu

 3. Schválení dohody o rozdělení katastru Sudoměř - Katusice

 4. Schválení dohody o finančním vyrovnání Sudoměř - Katusice

 5. Diskuse: závod minikár

   

  Výsledek hlasování:  pro návrh 6,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

  Usnesení č. 18/3/2017 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Schválení dohody o rozdělení katastru Sudoměř - Katusice

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce Sudoměř s připravenou dohodou o změně hranic obcí a katastrálního území mezi obcemi SUDOMĚŘ a KATUSICE, dle geometrického plánu od fa. NZ Geodet, s. r. o. (geometrický plán, č. 153-163/2012), který byl vytvořen dne  01.10.2012 za účelem určení nového průběhu katastrální hranice.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s dohodou o změně hranic, dle GP č. 153-163/2012 ze dne 1.10.2012 za účelem určení nového průběhu hranice Sudoměř - Katusice

 

Výsledek hlasování:        pro návrh 6     proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 19/3/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Schválení dohody o finančním vyrovnání Sudoměř - Katusice

 

Starosta obce představil návrh dohody o vyrovnání daně z nemovitosti od OÚ Katusice

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce s dohodou v tomto znění nesouhlasí a navrhuje, aby daň byla počítána pouze z pozemků a budov, které připadnou v rámci oddělení katastru obci Katusice. Zastupitelé navrhují vypořádání dlužné částky ve třech splátkách, se splatností do 24 měsíců od provedení vkladu vlastnického práva.

 

Výsledek hlasování:      pro návrh 6   proti návrhu 0    zdržel se 0

Usnesení č. 20/3/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 6. Diskuse

 

 • Zastupitelé obce souhlasili finanční podporu na závod minikár v částce 3000,-Kč

  Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

   

  Výsledek hlasování:        pro návrh 6     proti návrhu 0    zdržel se 0

 

 

K bodu 7. Závěr.

Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 21:30hod.

 

 

 

Zapsal:  Jan Kroupa

Ověřovatelé zápisu:

 

             p. Ing. Jiří Šturma 

 

                                                                                 

             p. Ing. Markéta Svárovská