Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce 8. 2017 zápis

29. 12. 2017

Zápis č. 8/2017

Ze zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

konaného dne 23. 12. 2017 od 15:00hod v Sudoměři čp.9.

 

Přítomni:

členové zastupitelstva obce:            

MVDr. Jiří Dvořák             - přítomen

Jan Kroupa                         - přítomen

Miroslav Havelka               - přítomen

Ing. Markéta Svárovská     - přítomna

Ing. Jiří Šturma                  - přítomen

Alena Štrosová                   - přítomna

Ladislav Jíra                       - přítomen

 

Ostatní: veřejnost 0 přítomných

 

Omluveni (členové zastupitelstva obce):

 

Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0

 

Zapisovatel:               Kroupa Jan

                                              

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šturma a Ing. Markéta Svárovská.

 

 

K bodu 1. Zahájení jednání ZO

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18.00 hod. starosta obce pan Jan Kroupa, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sudoměř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 21.listopadu 2017 do 28.listopadu 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).

 

K bodu 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 

Předsedající sdělil, že zapisovatelem dnešního zasedání je Jan Kroupa.

 

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:                   Ing. Jiří Šturma 

                                                                                              Ing. Markéta Svárovská

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Ing. Jiřího Šturmu  a paní Ing. Markétu Svárovskou.

 

Výsledek hlasování:  pro návrh 7, proti návrhu 0 ,  zdržel se 0

 

Usnesení č. 48/8/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 3. Schválení programu

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

 

Navržený program jednání:

 

 1. < >

  Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

 2. Schválení programu

 3. Rozpočet obce 2018

 4. Odměny zastupitelů od 1.1.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích

 5. Strategický plán obce

 6. Volba inventurní komise, plán inventur 2018

 7. Ostatní R.O. obce 11

 8. < > 

   

   

  Výsledek hlasování:  pro návrh 7,  proti návrhu 0, zdržel se 0,

  Usnesení č. 49/8/2017 bylo schváleno.

  Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.

 

K bodu 4. Rozpočet obce 2018

 

 

Schválení rozpočtu obce na rok 2018.

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl zveřejněn na obecní vývěsce a na webových stránkách obce po zákonnou dobu 15 dní. V této lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na změnu.

Plné znění rozpočtu je součástí zápisu č.7/2017 a je vyvěšeno na obecní vývěsce a webových stránkách obce.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce pro rok 2018, příjmy celkem činí 2 273 000,-Kč, výdaje celkem činí 2 273 000,- rozpočet je naplánován jako vyrovnaný

 

Výsledek hlasování:   pro návrh 7,   proti návrhu 0, zdržel se 0,

 

Usnesení č. 50/8/2017 bylo schváleno.

 

K bodu 5. Odměny zastupitelů od 1.1.2018 novela zákona č. 128/2000Sb. O obcích

 

Starosta obce upozornil, že s účinností od 1.1.2018 dochází (novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků) ke změnám v odměňování členů zastupitelstev obcí. U obcí s počtem obyvatel s trvalým pobytem do 300 mohou být neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytovány měsíční odměny v následující výši:

Funkce

Odměna za měsíc

(v Kč)

starosta obce

10.950,- až 21.899,-

místostarosta

0,- až 19.709,-

předseda výboru ZO

0,- až 2.190,-

člen výboru ZO

0,- až 1.825,-

předseda komise

0,- až 2.190,-

člen komise

0,- až 1.825,-

člen zastupitelstva obce bez další funkce

0,- až 1.095,-

O konkrétní výši měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce rozhoduje zastupitelstvo obce.

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, přičemž do souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce a předsedy nebo člena komise.

V případě, že zastupitelstvo obce nerozhodne o výši měsíční odměny neuvolněného starosty obce, činí výše jeho měsíční odměny 0,3násobek odměny uvolněného starosty obce (tato částka činí v případě starosty obce do 300 obyvatel 10.950,- Kč). 

V návaznosti na shora uvedené navrhl starosta obce schválit novou výši měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1.1.2018.

 

Návrh usnesení:

Starosta obce navrhuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1.1.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce:

Funkce

Odměna za měsíc

(v Kč)

starosta obce

10.950,-

místostarosta

4.820,-

předseda finančního výboru ZO

1.050,-

předseda kontrolního výboru ZO

1.050,-

člen zastupitelstva obce bez další funkce

600,-

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována:

 • v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce

 • v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty

 • v případě předsedů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné funkce

 • < > nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace, kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, ode dne složení slibu člena zastupitelstva obce (v případě zvolení do jakékoliv funkce člena či předsedy výboru nebo jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční odměna počínaje dnem zvolení či jmenování poskytována). 

   

  Výsledek hlasování:   pro návrh 3,   proti návrhu 4, zdržel se 0,

   

  Usnesení č. 51/8/2017 nebylo schváleno.

   

   

  K bodu 6. Strategický plán obce - Program rozvoje obce Sudoměř

   

  Starosta představil zastupitelům obce Sudoměř „Program rozvoje obce Sudoměř“ Zastupitelům byla představena finální verze dokumentu strategického plánu obce doplněná o připomínky zastupitelů k původní verzi dokumentu.

   

   Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje Program rozvoje obce Sudoměř

   Výsledek hlasování:      pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0.

  Usnesení č. 52/8/2017 bylo schváleno.

   

  K bodu 7. Volba inventurní komise, plán inventur 2018

   

  Starosta obce seznámil zastupitele s plánem inventur na rok 2O18 a navrhl členy do inventurní komise pro období 2018-2022.

  Inventury budou prováděny na základě potřeby vždy v druhé polovině roku před účetní uzávěrkou.

   

  Členové jsou navrženi: předseda Ing. Jiří Šturma, Alena Štrosová a Josef Bajer

   

  Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce souhlasí se složením inventurní komise pro období 2O18-2022

   

  Výsledek hlasování:  pro návrh 7   proti návrhu 0    zdržel se 0

  Usnesení č. 53/8/2017 bylo schváleno.

   

   

   

  K bodu 8. R.O. obce 11

   

  Starosta obce seznámil zastupitele s R.O. č 11 obce

   

  K bodu 9.  Závěr

   

   

  Starosta obce zasedání zastupitelstva obce ukončil ve 15:45 hod.

   

   

  Zapsal:  Jan Kroupa

  Ověřovatelé zápisu:

   

               p. Ing. Jiří Šturma 

   

                                                                                   

               p. Ing. Markéta Svárovská